Zákon č. 93/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 36/2008
Platnosť od 20.03.2008
Účinnosť od 01.04.2008
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené