Zákon č. 8/2008 Z. z.Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 3/2008
Platnosť od 15.01.2008
Účinnosť od 01.01.2016
Literatúra 1
Rozhodnutia súdov 32
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2008

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené