Opatrenie č. 645/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 388/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Čiastka 213/2008
Platnosť od 31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do30.11.2014
Zrušený 278/1993 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené