Oznámenie č. 638/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 212/2008
Platnosť od 31.12.2008
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené