Vyhláška č. 631/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 182/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch v znení vyhlášky č. 645/2007 Z. z.

Čiastka 211/2008
Platnosť od 30.12.2008 do31.12.2010
Účinnosť od 01.02.2009 do31.12.2010
Zrušený 552/2010 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené