Oznámenie č. 624/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 6. februára 2008 č. 11/2008 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2008

Čiastka 208/2008
Platnosť od 30.12.2008
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené