Zákon č. 581/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 201/2008
Platnosť od 20.12.2008
Účinnosť od 01.01.2011
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem čl. II bodov 6, 7 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 28. februára 2010, čl. II bodov 10, 11 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2011 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
28.02.2010 - 31.12.2010 Delená účinnosť
01.01.2009 - 27.02.2010

Všetky časové verzie

01.01.2009

Pôvodný predpis

20.12.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené