Vyhláška č. 579/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Čiastka 200/2008
Platnosť od 20.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do31.05.2021
Zrušený 170/2021 Z. z. (nepriamo)

579

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 10. decembra 2008,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 1 a 5 a § 95 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) a po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 a § 28 ods. 10 zákona ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky č. 492/2006 Z. z. a vyhlášky č. 638/2007 Z. z. sa mení takto:

1. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM A SPOLOČENSKÁ HODNOTA BIOTOPOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU A PRIORITNÝCH BIOTOPOV

KódNázov biotopuKód€/m2
SK NATURA 
  A. Zoznam biotopov národného významu  
Sl 4Subhalínne travinné biotopy 201,48
Pi 3Pionierske porasty na silikátových pôdach 12,28
Vo 7Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd (Ranunculion aquatilis) 23,90
Kr 8Vŕbové kroviny stojatých vôd 6,63
Kr 9Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd  6,63
Al 6Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade 59,74
Al 7Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalnatých žľabov na karbonátovom podklade 48,46
Al 8Horské vysokosteblové spoločenstvá na suchších a teplejších svahoch 59,74
Tr 6Teplomilné lemy 11,61
Tr 7 Mezofilné lemy 9,62
Lk 3Mezofilné pasienky a spásané lúky 3,65
Lk 6Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí  9,62
Lk 7Psiarkové aluviálne lúky  8,63
Lk 9Zaplavované travinné spoločenstvá 5,31
Lk 10Vegetácia vysokých ostríc 7,30
Lk 12Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd 7,30
Pr 1Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na nevápencových horninách 46,14
Pr 2Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách  18,92
Ls 2.1Dubovo-hrabové lesy karpatské 14,60
Ls 2.32Dubovo-hrabové lesy lipové 34,85
Ls 3.51Sucho- a kyslomilné dubové lesy 17,92
Ls 6.1Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy 23,23
Ls 6.3Lesostepné borovicové lesy  28,54
Ls 7.4Slatinné jelšové lesy  46,14
Ls 8.0Jedľové a jedľovo-smrekové lesy 19,25
      
  B. Zoznam biotopov európskeho významu  
Sl 1Vnútrozemské slaniská a slané lúky* 134073,69
Sl 2Karpatské travertínové slaniská* 134073,69
Sl 3Panónske slané stepi a slaniská* 1530247,95
Pi 1Vnútrozemské panónske pieskové duny* 2340143,06
Pi 2Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch* 612077,67
Pi 4Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd823019,58
Pi 5Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových * 611014,93
  a bázických substrátoch  
Vo 1Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried  Littorelletea uniflorae 313012,28
  a/alebo Isoëto-Nanojuncetea  
Vo 2Prirodzené eutrofné a  mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich 315012,28
  a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharion  
Vo 3Prirodzené dystrofné stojaté vody316058,75
Vo 4Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu  Ranunculion fluitantis 326019,58
  a Callitricho-Batrachion  
Vo 5 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár314038,83
Br 2Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov322024,56
Br 3Horské vodné toky a  ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou  323019,58
  (Myricaria germanica)  
Br 4Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou  (Salix eleagnos)324012,28
Br 5Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. 32709,62
  a Bidention p.p.  
Br 6Brehové porasty deväťsilov64309,62
Br 7Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek64309,62
Kr 1Vresoviská 403015,93
Kr 2Porasty borievky obyčajnej 51305,31
Kr 4Spoločenstvá subalpínskych krovín 408043,81
Kr 5Nízke subalpínske kroviny 408043,81
Kr 6Xerotermné kroviny* 40A018,58
Kr 10Kosodrevina* 407035,51
Al 1Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade 615087,30
Al 2Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade 615087,30
Al 3Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty6170138,08
Al 4Alpínske snehové výležiská na vápnitom podklade6170138,08
Al 5Vysokobylinnné spoločenstvá alpínskeho stupňa64309,62
Al 9Vresoviská a  spoločenstvá kríčkov v  subalpínskom a  alpínskom stupni406017,92
Tr 1Suchomilné travinno-bylinné a  krovinové porasty na vápnitom substráte6 21024,56
Tr 1.1Suchomilné travinno-bylinné a  krovinové porasty na vápnitom substráte * 621056,76
  s významným výskytom druhov čeľade  Orchidaceae  
Tr 2Subpanónske travinno-bylinné porasty* 624094,60
Tr 3Panónske travinno-bylinné porasty na spraši * 625077,34
Tr 4Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch * 626022,57
Tr 5Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty 619012,28
Tr 8Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte* 623014,93
Lk 1Nížinné a podhorské kosné lúky651021,24
Lk 2Horské kosné lúky 652016,26
Lk 4Bezkolencové lúky 641051,78
Lk 5Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach64309,62
Lk 8Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi644021,24
Ra 1Aktívne vrchoviská* 7110139,41
Ra 2Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy7120117,50
Ra 3Prechodné rašeliniská a trasoviská7140117,50
Ra 4Depresie na rašelinných substrátoch s  Rhynchospora alba7150117,50
Ra 5Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae * 7210165,30
Ra 6Slatiny s vysokým obsahom báz7230117,50
Pr 3Penovcové prameniská * 7220139,41
Sk 1Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou82109,62
Sk 2Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou82209,62
Sk 3Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni 811014,93
Sk 4Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni 812014,93
Sk 5Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni 815023,90
Sk 6Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni* 816014,93
Sk 8 Nesprístupnené jaskynné útvary 8310113,19
Ls  1.1Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy * 91EO17,92
Ls  1.2Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy 91F023,23
Ls  1.3Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy * 91EO17,92
Ls  1.4Horské jelšové lužné lesy * 91EO17,92
Ls  2.2Dubovo-hrabové lesy panónske* 91G020,58
Ls  2.31Dubovo-hrabové lesy lipové 917034,85
Ls  2.33Dubovo-hrabové lesy lipové94109,62
Ls  3.1Teplomilné submediteránne dubové lesy* 91H069,04
Ls  3.2Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku * 91I028,54
Ls  3.3Dubové nátržníkové lesy * 91I028,54
Ls  3.4Dubovo-cerové lesy 91M020,58
Ls  3.52Sucho- a kyslomilné dubové lesy* 91I028,54
Ls  3.6Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy919028,54
Ls 4Lipovo-javorové sutinové lesy* 918017,92
Ls 5.1Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy 913019,25
Ls 5.2Kyslomilné bukové lesy 911019,25
Ls 5.3Javorovo-bukové horské lesy 914013,94
Ls 5.4Vápnomilné bukové lesy 915013,61
Ls 6.2Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy  91Q074,68
Ls 7.1Rašeliniskové brezové lesíky * 91D056,76
Ls 7.2Rašeliniskové borovicové lesy * 91D056,76
Ls 7.3Rašeliniskové smrekové lesy * 91D056,76
Ls 9.1Smrekové lesy čučoriedkové 94109,62
Ls 9.2Smrekové lesy vysokobylinné94109,62
Ls 9.3Podmáčané smrekové lesy94109,62
Ls 9.4Smrekovcovo-limbové lesy 942043,81
Ls 10Panónske topoľové lesy s borievkou* 91N062,07

Poznámky:

1. Kód SK je totožný s kódmi biotopov v aktuálnom vydaní interpretačného manuálu Katalóg biotopov Slovenska.

2. Kód NATURA pre biotopy európskeho významu je totožný s kódmi pre súvislú európsku sústavu chránených území.

3. Prioritné biotopy sú označené *.“.

2. Prílohy č. 5 a 6 znejú:

„Príloha č. 5 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN, PRIORITNÝCH DRUHOV RASTLÍN A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

Pozn.Vedecké menoSlovenské meno€/jedinec
* Abies nebrodensis (Lojac.) Matteijedľa
Aconitum anthora L.prilbica jedhojová16,59
* Aconitum corsicum Gáyer [syn. Aconitum napellus subsp. corsicum (Gáyer) W. Seitz]prilbica korzická
Aconitum firmum Rchb. prilbica tuhá16,59
Aconitum firmum Rchb. subsp. firmum prilbica tuhá pravá26,55
SRAconitum firmum subsp. moravicum Skalickýprilbica tuhá moravská16,59
Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyerprilbica chlpatoplodá66,38
Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb.prilbica moldavská9,95
Aconitum paniculatum Lam.prilbica metlinatá36,50
Ex? Acorellus pannonicus (Jacq.) Pallašachorček panónsky49,79
SRAdenophora lilifolia (L.) Ledeb.zvonovec ľaliolistý36,50
Adonis distorta Ten.hlaváčik
Adonis vernalis L.hlaváčik jarný49,79
Aegilops cylindrica Hostmnohoštet valcovitý36,50
Aeonium dumosum (Lowe) Praeg.eonium
Aeonium gomeraense Praegereonium
Aeonium saundersii Bolleeonium
Aethionema saxatile (L.) R. Br. sivuľka skalná49,79
Agrimonia pilosa Ledebourrepík sibírsky
Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv.žitniak hrebenitý36,50
Achillea aspleniifolia Vent.rebríček slezinníkolistý49,79
Achillea crithmifolia Waldst. et Kit.rebríček jemnolistý49,79
Achillea ochroleuca Ehrh.rebríček hrebenitý49,79
Achillea ptarmica L.rebríček betrámový26,55
Ajuga pyramidalis L.zbehovec ihlanovitý66,38
SREx? Aldrovanda vesiculosa L.aldrovandka pľuzgierkatá 232,35
*Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.žabník Wahlenbergov
Alkanna tinctoria (L.) Tauschalkana farbiarska99,58
Ex? Allium cirrhosum Vand.cesnak strapatý99,58
Allium ericetorum Thorecesnak vresoviskový99,58
Allium grosii Font Quercesnak
Allium paniculatum L.cesnak metlinatý49,79
Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Čelak.cesnak pažítkový alpínsky16,59
Allium strictum Schrad.cesnak tuhý66,38
Althaea cannabina L.ibiš konopovitý49,79
Althaea hirsuta L.ibiš chlpatý36,50
Althaea pallida Willd.ibiš bledý49,79
Althaea taurinensis DC.ibiš turínsky49,79
Alyssum desertorum Stapftarica stepná36,50
Alyssum montanum subsp. brymii Dostáltarica horská Brymova36,50
Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord.) Hegi et Em. Schm.tarica horská Gmelinova36,50
Alyssum pyrenaicum Lapeyr.tarica pyrenejská
Alyssum tortuosum subsp. heterophyllum Nyár.tarica krivoľaká rôznolistá36,50
Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. subsp. tortuosum tarica krivoľaká pravá49,79
+Amelanchier ovalis Medik. #1. muchovník vajcovitý16,59
Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Treleaseparasca
+Amygdalus nana L. #1. mandľa nízka49,79
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.červenohlav ihlanovitý165,97
Anacamptis urvilleana Sommier et Gattočervenohlav
* Anchusa crispa Viv.smohla
Anchusa italica Retz.smohla talianska49,79
* Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.smradovec
*Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter androcymbium európske
* Androcymbium rechingeri Greuterandrocymbium Rechingerovo
*Androcymbium psammophilum Svent.androcymbium
+Andromeda polifolia L.andromédka sivolistá49,79
*Androsace cylindrica DC. pochybok valcovitý
Androsace mathildae Levierpochybok
Androsace maxima L.pochybok najväčší66,38
Androsace obtusifolia L.pochybok tupolistý26,55
Androsace pyrenaica Lam.pochybok pyrenejský
Androsace villosa L.pochybok huňatý99,58
Andryala crithmifolia Ait.
* Angelica heterocarpa Lloydangelika
* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuterruman
Anthyllis hystrix Cardona. Contandr. & E. Sierrabôľhoj
Anthyllis lemanniana Lowebôľhoj
Antirrhinum charidemi Langepapuľka
*Antirrhinum lopesianum Rothm. papuľka
Apera interrupta (L.) P. Beauv. metlička pretrhovaná49,79
*Apium bermejoi Llorenszeler
SRApium repens (Jacq.) Lag.zeler plazivý66,38
*Aquilegia alpina L. orlíček alpínsky
Aquilegia bertolonii Schottorlíček Bertoliniho
Aquilegia kitaibelii Schottorlíček Kitaibelov
*Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galianoorlíček
*Arabis kennedyae Meikle.arábka
Arabis nemorensis (Wolf ex Hoffm.) Rchb.arábka slatinná49,79
Arabis nova Vill.arábka nová165,97
Arabis sadina (Samp.) P. Cout.arábka
Arabis scopoliana Boiss.arábka
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.
Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.medvedica lekárska26,55
+Arctous alpina (L.) Nied.medvedík alpínsky66,38
Aremonia agrimonoides (L.) DC.repíček repíkovitý16,59
Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O. C. Dahlpiesočnica
Arenaria humifusa Wahlenbergpiesočnica
* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuterpiesočnica nevadská
Arenaria provincialis Chater & Hallidaypiesočnica
*Argyranthemum lidii Humphries
*Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C.J. Humphries
Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
Armeria alpina Willd.trávnička alpínska66,38
Armeria berlengensis Daveautrávnička
*Armeria helodes Martini & Poldtrávnička
Armeria neglecta Girardtrávnička
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeldtrávnička
* Armeria rouyana Daveautrávnička
Armeria soleirolii (Duby) Godrontrávnička
Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reutertrávnička
Armoracia macrocarpa (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg.chren veľkoplodý49,79
Artemisia austriaca Jacq.palina rakúska165,97
Artemisia campestris L. subsp. bottnica A. N. Lundström ex Kindb.palina
Artemisia eriantha Ten.palina skalná36,50
* Artemisia granatensis Boiss. palina
* Artemisia laciniata Willd. palina strapatá
Artemisia oelandica (Besser) Komarovpalina
*Artemisia pancicii (Janka) Ronnigerpalina Pančičova
Artemisia santonicum subsp. patens (Neilr.) K. M. Perss.palina slanomilná jednobliznová26,55
Asperula neilreichii Beckmarinka Neilreichova36,50
* Asphodelus bento-rainhae P. Silvaasfodel
Asplenium adiantum-nigrum L.slezinník čierny36,50
SRAsplenium adulterinum Mildeslezinník nepravý66,38
Asplenium cuneifolium Viv.slezinník klinovolistý66,38
*Asplenium hemionitis L. slezinník
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouyslezinník
* Aster pyrenaeus Desf. ex DC.astra pyrenejská
* Aster sorrentinii (Tod) Lojac.astra
*Astragalus algarbiensis Coss. ex Bungekozinec
Astragalus alpinus L.kozinec alpínsky36,50
* Astragalus aquilanus Anzalonekozinec
Astragalus asper Wulfen ex Jacq.kozinec drsný132,77
Astragalus australis (L.) Lam. kozinec južný26,55
Astragalus austriacus Jacq.kozinec rakúsky66,38
Astragalus centralpinus Braun-Blanquetkozinec
Astragalus exscapus L.kozinec bezbyľový99,58
Astragalus frigidus (L.) A. Graykozinec ľadový36,50
*Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agger-Kirchof et Meiklekozinec
*Astragalus maritimus Moriskozinec
Astragalus norvegicus Weberkozinec nórsky36,50
Astragalus penduliflorus Lam. kozinec ovisnutý49,79
Astragalus peterfii Jáv.kozinec
Astragalus tremolsianus Paukozinec
* Astragalus verrucosus Moriskozinec bradavičnatý
Astragalus vesicarius subsp. albidus (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq.kozinec mechúrikatý belavý99,58
Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenkklasovec sivastý36,50
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.klasovec obrovský
Athamanta cortiana Ferrariniatamanta
*Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz
Atriplex littoralis L.loboda pobrežná66,38
*Atropa baetica Willk.ľuľkovec
Avenula hackelii (Henriq.) Holubovsica Hackelova
* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer
Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scottbasia vlnokvetá36,50
*Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott basia
Batrachium aquatile (L.) Dumort.močiarka vodná16,59
Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultzmočiarka Baudotova49,79
Batrachium fluitans (Lam.) Wimm.močiarka riečna49,79
Batrachium rhipiphyllum (Bastard ex Boreau) Dumort.močiarka štítovitá49,79
Batrachium rionii (Lagger) Nymanmočiarka Rioniho49,79
Beckmannia eruciformis (L.) Hosthúseníkovec erukovitý66,38
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélenkostravec fialový66,38
*Bellevalia hackelli Freynbelevália
*Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
*Berberis maderensis Lowe dráč
Beta patula Ait.repa
* Biscutella neustriaca Bonnetdvojštítok
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.dvojštítok
Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch et Ziz) Dominžltavka končistá49,79
Blechnum spicant (L.) Rothrebrovka rôznolistá16,59
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.plsťovka vzpriamená66,38
* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W.D.J.Kochvratička rumančekovolistá66,38
Botrychium simplex Hitchc.vratička jednoduchá
Brassica glabrescens Poldinikapusta
Brassica hilarionis Post.kapusta
Brassica insularis Moriskapusta ostrovná
* Brassica macrocarpa Guss.kapusta
Braya linearis Rouy
Bromus grossus Desf. ex DC.stoklas
Bromus squarrosus L.stoklas kostrbatý26,55
*Bunium brevifolium Lowebuľka
Bupleurum affine Sadlerprerastlík prútnatý36,50
* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.prerastlík vláskovitý
Bupleurum falcatum subsp. dilatatum Schurprerastlík kosákovitý širokolistý49,79
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkelprerastlík
* Bupleurum kakiskalae Greuterprerastlík
Bupleurum praealtum L.prerastlík vyvýšený36,50
Bupleurum rotundifolium L.prerastlík okrúhlolistý16,59
Bupleurum tenuissimum L.prerastlík najtenší26,55
Calamagrostis chalybaea (Laest.) Friessmlz
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.žabníkovec bielokvetolistý
Calendula maderensis DC.nechtík
Calla palustris L.diablik močiarny66,38
Callianthemum coriandrifolium Rchb.rutovník koriandrolistý36,50
Calypso bulbosa L.
Camelina rumelica Velen.ľaničník rumelský49,79
Campanula abietina Griseb.zvonček jedľový36,50
*Campanula bohemica Hrubý in Polívka, Domin et Podp.zvonček český
*Campanula gelida Kovandazvonček jesenícky
Campanula macrostachya Waldst. et Kit. ex Willd.zvonček veľkoklasý49,79
*Campanula morettiana Reichenb.zvonček
Campanula rapunculus L.zvonček repkový36,50
Campanula romanica Savul.zvonček
* Campanula sabatia De Not.zvonček
SR*Campanula serrata (Kit. ex Schult.) Hendrych zvonček hrubokoreňový36,50
Campanula xylocarpa Kovandazvonček tvrdoplodý26,55
Campanula zoysii auct. non Wulf. Schur (syn. Campanula cochlearifolia Lam.)zvonček maličký
Camphorosma annua Pall.gáfrovka ročná66,38
Caralluma burchardii N. E. Braunkaraluma
Cardamine dentata Schult.žerušnica zúbkatá36,50
Cardamine parviflora L.žerušnica malokvetá66,38
Cardaminopsis halleri (L.) subsp. halleri Hayekžerušničník Hallerov pravý49,79
* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.bodliak
Carex atrofusca Schkuhrostrica čiernohnedá66,38
Carex bigelowii Torr. ex Schwein.ostrica Bigelova49,79
Carex brevicollis DC.ostrica krátkoklasá66,38
Carex chordorrhiza L.f.ostrica výbežkatá66,38
Carex diandra Schrankostrica oblastá36,50
Carex dioica L.ostrica dvojdomá49,79
Carex divisa Huds.ostrica delená66,38
Carex fritschii Waisb.ostrica Fritschova36,50
Carex halleriana Assoostrica alpínska49,79
Carex hartmanii Cajanderostrica Hartmanova36,50
Carex holostoma Drejerostrica
Carex lasiocarpa Ehrh.ostrica plstnatoplodá36,50
Carex limosa L.ostrica barinná66,38
Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonenostrica chudobná vrchovisková49,79
Carex malato-belizii Raymondostrica
* Carex panormitana Guss.ostrica
Carex parviflora Hostostrica černastá66,38
Carex pauciflora Lightf.ostrica málokvetá66,38
Carex pediformis C. A. Mey.ostrica labkatá36,50
Carex pulicaris L.ostrica blšná49,79
Carex rupestris All. ostrica skalná49,79
Carex secalina Willd. ex Wahlenb.ostrica ražná49,79
Carex umbrosa Hostostrica tôňomilná36,50
Carex viridula Michx.ostrica Oederova49,79
Carlina onopordifolia Besser ex Szater, Kulcz. & Pawl. krasovlas akantolistý
Carpesium cernuum L.dvojzubec ovisnutý49,79
Carthamus lanatus L.požlt vlnatý49,79
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.odemka vodná36,50
* Centaurea akamantis T. Georgiadis & G. Chatzikyriakounevädza
* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halácsy) Dostálnevädza
* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Guglernevädza
* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halácsy & Hayek) Dostálnevädza
* Centaurea balearica J.D. Rodrigueznevädza baleárska
* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Godaynevädza
* Centaurea citricolor Font Quernevädza
Centaurea corymbosa Pourretnevädza chocholíkatá
Centaurea gadorensis G. Blancanevädza
* Centaurea horrida Badaronevädza
*Centaurea immanuelis-loewii Deg.nevädza
Centaurea jankae Brandzanevädza
* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.nevädza
Centaurea kartschiana Scop.nevädza
* Centaurea lactiflora Halácsynevädza bielokvetá
Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostálnevädza drobnoúborová
*Centaurea niederi Heldr.nevädza
* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.nevädza
* Centaurea pinnata Paunevädza
Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárádynevädza
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blancanevädza
Centaurea rothmalerana (Arenes) Dostálnevädza
Centaurea vicentina Mariznevädza
Centaurium littorale subsp. compressum (Hayek) Kirschner [syn: Centaurium littorale subsp. uliginosum (Waldst. et Kit.) Rotm. ex Melderis]zemežlč pobrežná slatinná66,38
Centaurium pulchellum (Sw.) Drucezemežlč spanilá26,55
* Centaurium rigualii Esteve zemežlč
* Centaurium somedanum Lainzzemežlč
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinotcentrant trojžilný
* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.prilbovka
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druceprilbovka biela9,95
Cephalanthera longifolia (L.) Fritschprilbovka dlholistá16,59
Cephalanthera rubra (L.) Rich. prilbovka červená16,59
Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. ex Roem. et Schult.hlavinka sedmohradská26,55
Cerastium alpinum L.rožec alpínsky82,95
*Cerastium alsinifolium Tauschrožec kuričkolistý
Cerastium arvense subsp. glandulosum (Kit.) Soórožec roľný žľaznatý26,55
Cerastium carinthiacum Vestrožec širokolistý36,50
Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz.rožec dinársky
Cerastium uniflorum Clairv.rožec jednokvetý66,38
Ceratophyllum submersum L.rožkatec pohrúžený16,59
Cerinthe glabra subsp. tatrica Hadačvoskovka holá tatranská49,79
* Ceropegia chrysantha Svent.lampášik
Ceterach javorkeanum (Vida) Soóceterak Jávorkov82,95
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandespapyštek
Chaerophyllum azoricum Treleasekrkoška azorská
Chamaemeles coriacea Lindl.
Chamorchis alpina (L.) Rich.vstaváčik alpínsky99,58
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.
Chenopodium foliosum (Moench) Asch.mrlík mnoholistý66,38
Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Bartonzimoľub okolíkatý49,79
*Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull.
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. zlatofúz južný16,59
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
SRCirsium brachycephalum Jur.pichliač úzkolistý36,50
Cirsium latifolium Lowepichliač
Cirsium waldsteinii Rouypichliač Waldsteinov36,50
Cistus chinamadensis Banares & Romerocistus
Cistus palhinhae Ingramcistus
Cladium mariscus (L.) Pohlmarica pílkatá132,77
Cleistogenes serotina (L.) Kengdvojradovec neskorý16,59
+Clematis alpina (L.) Mill.plamienok alpínsky9,95
Clematis integrifolia L.plamienok celistvolistý9,95
Coeloglossum viride (L.) Hartm.vemenníček zelený16,59
*Cochlearia polonica E. Fröhlich.lyžičník poľský
SR *Cochlearia tatrae Borbáslyžičník tatranský36,50
* Coincya rupestris Rouy
SREx Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidlkoleant útly82,95
SRColchicum arenarium Waldst. et Kit.jesienka piesočná165,97
*Colchicum corsicum Bakerjesienka korzická
*Colchicum cousturieri Greuter jesienka
Colymbada badensis (Tratt.) Dostálnevädzník bádenský36,50
Colymbada sadleriana (Janka) Holubnevädzník panónsky49,79
Comarum palustre L.nátržnica močiarna16,59
Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok. (syn. Gentianella tenella Rottb.)horcovka útla16,59
Conioselinum tataricum Hoffm.šabrina pošvatá26,55
Conringia austriaca (Jacq.) Sweetkonringia rakúska99,58
Consolida regalis subsp. paniculata (Host) Soóostrôžka poľná metlinatá49,79
*Consolida samia P. H. Davisostrôžka
* Convolvulus argyrothamnus Greuterpupenec
Convolvulus cantabrica L.pupenec kantabrijský82,95
*Convolvulus caput-medusae Lowepupenec
* Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Telespupenec
* Convolvulus lopez-socasii Svent.pupenec
* Convolvulus massonii A. Dietr.pupenec
Corallorhiza trifida Châtel.koralica lesná16,59
Corispermum marschallii Steven plošticosemä Marschallovo49,79
Corispermum nitidum Kit. ex Schult.plošticosemä lesklé66,38
*Coronopus navasii Pauvraňonôžka
Corothamnus procumbens (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Preslkručinkovec položený26,55
Corydalis capnoides (L.) Pers. chochlačka žltobiela49,79
Corydalis gotlandica Lidénchochlačka
* Crambe arborea Webb ex Christkatran
Crambe leavigata DC. ex Christkatran
*Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.katran
SRCrambe tataria Sebeókkatran tatársky82,95
+Crataegus lindmanii Hrabětová hloh Lindmanov26,55
*Cremnophyton lanfrancoi Brullo & Pavonde
Crepis alpestris (Jacq.) Tauschškarda alpská49,79
* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.škarda šafranokvetá
Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cuetoškarda
Crepis pannonica (Jacq.) K. Kochškarda panónska66,38
Crepis pulchra L.škarda úhľadná49,79
Crepis pusilla (Sommier) Merxm.škarda
Crepis sibirica L.škarda sibírska66,38
Crepis tectorum subsp. nigrescens (Pohle) P.D. Sell.škarda
Crocus cyprius Boiss. & Kotschyšafran
*Crocus etruscus Parl. šafran
Crocus hartmannianus Holmboešafran
Crocus heuffelianus Herb.šafran karpatský9,95
Crupina vulgaris Cass.krupinka obyčajná49,79
Crypsis aculeata (L.) Aitonskrytka ostnatá66,38
Cryptogramma crispa (L.) R. Br.ex Hook.kučeravec čiarkovitý165,97
Culcita macrocarpa C. Preslkulcita veľkozásterková
SR*Cyclamen fatrense Halda et Sojákcyklámen fatranský99,58
SRCypripedium calceolus L.črievičník papučkový99,58
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.zanoväť
Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soóvstavačovec krvavočervený232,35
Dactylorhiza ericetorum (E. F. Linton) Aver.vstavačovec vresoviskový132,77
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó subsp. fuchsiivstavačovec Fuchsov pravý16,59
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana (Borsos) Borsosvstavačovec Fuchsov Soóov66,38
Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes (Rchb.) Soó vstavačovec strmolistý krvavý82,95
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnatavstavačovec strmolistý pravý49,79
Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella (Druce) Soóvstavačovec strmolistý neskorý82,95
Dactylorhiza kalopissii E. Nelsonvstavačovec
Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soóvstavačovec laponský66,38
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculatavstavačovec škvrnitý pravý132,77
Dactylorhiza maculata subsp. elodes (Griseb.) Soóvstavačovec škvrnitý mokraďný132,77
Dactylorhiza maculata subsp. schurii (Klinge) Soóvstavačovec škvrnitý Schurov132,77
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (Schur) Soóvstavačovec škvrnitý sedmohradský132,77
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. subsp. majalisvstavačovec májový pravý9,95
Dactylorhiza ochroleuca (Boll) Holubvstavačovec bledožltý232,35
Dactylorhiza sambucina (L.) Soóvstavačovec bazový16,59
Danthonia alpina Vestplevnatec alpínsky36,50
SR*+Daphne arbuscula Čelak.lykovec muránsky165,97
+Daphne cneorum L.lykovec voňavý26,55
Daphne petraea Leyboldlykovec skalný
* Daphne rodiguezii Texidorlykovec Rodriguezov
*Delphinium caseyi BL Burttstračonôžka
Delphinium elatum L.stračonôžka vysoká16,59
Delphinium oxysepalum Borbás et Paxstračonôžka tatranská36,50
Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelevchryzantéma pieninská99,58
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Deschampsia maderensis (Haeck. Born.) Buschm.metlica
Dianthus arenarius L. subsp. arenarius klinček piesočný pravý
*Dianthus arenarius L. subsp. bohemicus (Novák) O. Schwarz klinček piesočný český
Dianthus barbatus subsp. compactus (Kit.) Heuff.klinček bradatý nakopený26,55
Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuterklinček
Dianthus collinus Waldst. et Kit. subsp. collinusklinček kopcový pravý26,55
Dianthus collinus subsp. glabriusculus (Kit.) Thaiszklinček kopcový holý49,79
Dianthus diutinus Kit. klinček trváci
Dianthus glacialis Haenkeklinček ľadovcový26,55
Dianthus marizii (Samp.) Samp.klinček
*Dianthus moravicus Kovandaklinček moravský
SR*Dianthus nitidus Waldst. et Kit.klinček lesklý49,79
Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksay klinček
SR*Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová [syn.
Dianthus lumnitzeri Wiesb.]
klinček včasný Lumnitzerov26,55
Dianthus praecox Kit. subsp. praecoxklinček včasný pravý26,55
Dianthus praecox subsp. pseudopraecox (Novák) Kmeťováklinček včasný nepravý26,55
Dianthus rupicola Biv.klinček
Dianthus serotinus Waldst. et Kit.klinček neskorý36,50
Dianthus superbus subsp. alpestris (Kablík. ex Uechtr.) Čelak.klinček pyšný alpský26,55
Dianthus superbus L. subsp. superbusklinček pyšný pravý36,50
Dichostylis micheliana (L.) Neestrojradovka hlávkatá49,79
Dictamnus albus L.jasenec biely9,95
Diphasiastrum alpinum (L.) Holubplavúnik alpínsky26,55
Diphasiastrum complanatum (L.) Holubplavúnik sploštený26,55
Ex? Diphasiastrum issleri (Rouy) Holubplavúnik Isslerov66,38
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campodvojradovka
* Diplotaxis siettiana Mairedvojradovka
Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.dvojradovka
Doronicum hungaricum Rchb. f. kamzičník podlhovastolistý66,38
Doronicum stiriacum (Vill.) Dalla Torrekamzičník chlpatý16,59
* Dorycnium spectabile Webb & Berthelďatelinovec
Draba aizoides subsp. beckeri (A. Kern.) Hörandl et Gutermannchudôbka vždyzelená Beckerova66,38
Draba cacuminum Elis Ekmanchudôbka
Draba cinerea Adamschudôbka
Draba dorneri Heuffel.chudôbka
Draba fladnizensis Wulfenchudôbka bledožltá66,38
Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi (Chrtek) Chrtekchudôbka drsnoplodá Klášterského116,17
Draba muralis L.chudôbka múrová16,59
Ex? Draba pacheri Sturchudôbka štajerská49,79
Draba siliquosa M. Bieb.chudôbka kaukazská66,38
Draba tomentosa Clairv.chudôbka plstnatá49,79
*Dracaena draco (L.) L. dracéna obyčajná
SRDracocephalum austriacum L.včelník rakúsky99,58
Drosera anglica Huds.rosička anglická99,58
Drosera rotundifolia L.rosička okrúhlolistá26,55
+Dryas octopetala L.dryádka osemlupienková26,55
* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.papraď
Dryopteris cristata (L.) A. Graypapraď hrebenatá36,50
Dryopteris fragans (L.) Schottpapraď
Echinops ritro subsp. ruthenicus (M. Bieb.) Nymanježibaba belasá rusínska66,38
Echium candicans L. fil.hadinec
* Echium gentianoides Webb & Coincyhadinec
Echium italicum L.hadinec taliansky36,50
SREchium russicum J. F. Gemlinhadinec červený49,79
Elatine alsinastrum L.elatinka kuričkovitá49,79
Elatine gussonei (Sommier) Brulloelatinka
Elatine hungarica Moeszelatinka maďarská66,38
Ex? Elatine hydropiper subsp. orthosperma (Düben) Hermannelatinka pieprová rovnosemenná66,38
Ex? Elatine triandra Schkuhrelatinka trojtyčinková66,38
SREleocharis carniolica W. D. J. Kochbahnička kranská49,79
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarzbahnička málokvetá26,55
Elyna myosuroides (Vill.) Fritschostrička myšia66,38
+Ephedra distachya L.chvojník dvojklasý99,58
Epipactis albensis Nováková et Rydlokruštík neskorý99,58
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besserkruštík tmavočervený9,95
Epipactis distans C. Arvet-Touvet [syn. Epipactis helleborine subsp. orbicularis (Richter) Klein]kruštík oddialený82,95
Epipactis futakii Mereďa et Potůčekkruštík Futákov99,58
Epipactis greuteri H. Baumann et Künkelekruštík Greuterov99,58
Epipactis komoricensis Mereďa kruštík komorický49,79
Epipactis leptochila (Godfery) Godferykruštík úzkopyskový36,50
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.kruštík drobnolistý16,59
Epipactis muelleri Godferykruštík rožkatý16,59
Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpelkruštík prehliadaný36,50
Epipactis nordeniorum Robatschkruštík Nordenových99,58
Epipactis palustris (L.) Crantzkruštík močiarny36,50
Epipactis placentina Bongiorni et Grünangerkruštík piačenský165,97
Epipactis pontica Taubenheimkruštík pontický36,50
Epipactis pseudopurpurata Mereďakruštík útly66,38
Epipactis tallosii Molnár et Robatschkruštík Tallosov99,58
Epipactis viridiflora Hoffm.ex Krock [syn: Epipactis purpurata Sm.]kruštík modrofialový36,50
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw.sklenobyľ bezlistá165,97
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.milota chlpatá36,50
Eremogone micradenia (Smirn.) Ikonn.stepnatka úzkolistá66,38
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webbvresovec
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.turica ľadová
Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł.turica uhorská26,55
Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Rothpáperník štíhly49,79
Eriophorum vaginatum L.páperník pošvatý49,79
* Erodium astragaloides Boiss. & Reuterbocianik kozincový
Erodium ciconium (L.) L’ Hér. bocianik stepný66,38
Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izcobocianik
* Erodium rupicola Boiss.bocianik
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.reďkevník močiarny
Eryngium alpinum L.kotúč alpínsky
Eryngium planum L.kotúč modrastý26,55
* Eryngium viviparum Gaykotúč
Erysimum crepidifolium Rchb.horčičník škardolistý36,50
*Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl. horčičník pieninský
Erysimum wahlenbergii (Asch. et Engl.) Borbáshorčičník karpatský49,79
Erythronium dens-canis L.kandík psí99,58
*Euphorbia handiensis Burchardprýštec
Euphorbia lambii Svent.prýštec
*Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohannprýštec
*Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuterprýštec nevadský
Euphorbia stygiana H. C. Watsonprýštec
Euphorbia transtagana Boiss.prýštec
* Euphrasia azorica H. C. Watsonočianka azorská
Euphrasia exaristata Smejkaločianka bezosťová66,38
* Euphrasia genargentea (Feoli) Dianaočianka
Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub.očianka veľkokvetá
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.očianka Marchesettiho
Euphrasia micrantha Rchb.očianka drobnokvetá66,38
Euphrasia pectinata Ten.očianka hrebenitá66,38
Euphrasia slovaca (Yeo) Holub subsp. pseudomontana (Klášterský) Dostáločianka slovenská podhorská36,50
Euphrasia stipitata Smejkaločianka stopkatá36,50
Ferula latipinna Santosferuľa
SR*Ferula sadleriana Ledeb.feruľa Sadlerova99,58
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.- Dannenb.kostrava
Festuca dominii Krajinakostrava Dominova36,50
Festuca duriotagana Franco & R. Afonsokostrava
Festuca elegans Boiss.kostrava
Festuca henriquesii Hack.kostrava
Festuca saxatilis Schurkostrava skalná36,50
Festuca summilusitana Franco & R. Afonsokostrava
Filago lutescens Jord.bielolist žltkastý36,50
Filago vulgaris Lam.bielolist obyčajný36,50
Frangula azorica Tutinkrušina azorská
*Fritillaria conica Rixkorunkovka
*Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy.korunkovka
*Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rixkorunkovka
Fritillaria meleagris L.korunkovka strakatá49,79
*Fritillaria obliqua Ker-Gawl. korunkovka
*Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker korunkovka
Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr. devätorka rozprestretá26,55
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. f.krivec český49,79
Gagea minima (L.) Ker Gawl.krivec najmenší49,79
Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f.krivec nízky36,50
Gagea spathacea (Hayne) Salisb.krivec tulcový36,50
Galatella cana (Waldst. et Kit.) Neeshviezdovec sivý66,38
Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Neeshviezdovec bodkovaný49,79
Galium cracoviense Ehrend.lipkavec krakovský
* Galium litorale Guss.lipkavec pobrežný
Gallium moldavicum (Dobrescu) Francolipkavec
Galium parisiense subsp. anglicum (Huds.) Arcang.lipkavec parížsky hladkoplodý66,38
*Galium sudeticum Tauschlipkavec sudetský
Galium tenuissimum M. Bieb.lipkavec najtenší66,38
* Galium viridiflorum Boiss. & Reuterlipkavec zelenokvetý
Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell.sezelovka smldníkovitá66,38
Gaudinia hispanica Stace & Tutinlámavka
Genista dorycnifolia Font Querkručinka
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldaccikručinka
Gentiana clusii Perr. et Songeonhorec Clusiov16,59
Gentiana frigida Haenkehorec ľadový26,55
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinethorec
Gentiana nivalis L.horec snežný16,59
Gentiana pneumonanthe L.horec pľúcny36,50
Gentiana punctata L.horec bodkovaný26,55
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburghorček
*Gentianella bohemica Skalickýhorček český
* Geranium maderense P. F. Yeopakost
Gladiolus imbricatus L.mečík škridlicovitý26,55
SRGladiolus palustris Gaudinmečík močiarny66,38
Glaux maritima L.sivuľka prímorská66,38
*Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkelguľôčka
Globularia cordifolia L.guľôčka srdcovitolistá26,55
*Globularia sarcophylla Svent.guľôčka
*Globularia stygia Orph. ex Boiss.guľočka
Gnaphalium luteoalbum L.paplesnivček žltobiely26,55
Goodyera macrophylla Lowesmrečinovec
Goodyera repens (L.) R. Br.smrečinovec plazivý26,55
Gratiola officinalis L.graciola lekárska26,55
Groenlandia densa (L.) Fourr. červenačka hustolistá66,38
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.päťprstnica obyčajná9,95
Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr.päťprstnica hustokvetá66,38
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.päťprstnica voňavá16,59
Gymnigritella runei Teppner & Klein
Gypsophila fastigiata L.gypsomilka zväzkovitá36,50
Gypsophila fastigiata subsp. arenaria (Waldst. et Kit. ex Willd.) Domingypsomilka zväzkovitá piesočná36,50
Gypsophila paniculata L.gypsomilka metlinatá36,50
* Gypsophila papillosa P. Portagypsomilka
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen
Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell.sekernica tmavá16,59
Heleochloa alopecuroides (Piller et Mitterp.) Host ex Roem.bahienka psiarkovitá49,79
Heleochloa schoenoides (L.) Host ex Roem.bahienka šašinovitá49,79
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Godaydevätorník
* Helianthemum bystropogophyllum Svent.devätorník
Helianthemum caput-felis Boiss.devätorník
Helichrysum gossypinum Webbslamiha
*Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo, Lanfranco, Pavone & Ronsisvalleslamiha
Helichrysum monogynum Burtt & Sund.slamiha
*Helichrysum sibthorpii Rouy slamiha
Helleborus purpurascens Waldst. et Kit.čemerica purpurová36,50
Herminium monorchis (L.) R. Br.trčuľa jednohľuzá165,97
Herniaria algarvica Chaudhriprietržník
Herniaria incana Lam.prietržník sivý66,38
*Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis prietržník
Herniaria lusitanica Chaudhri subsp. berlengiana Chaudhriprietržník
Herniaria maritima Linkprietržník prímorský
Hesperis slovaca (F. Dvořák) F. Dvořákvečernica slovenská66,38
Hieracium pilosum Schleich. ex Froel.jastrabník chlpatý66,38
Hierochloë repens (Host) P. Beauv.tomkovica plazivá26,55
SRHimantoglossum adriaticum H. Baumannjazýčkovec jadranský132,77
SRHimantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng.jazýčkovec východný165,97
Hippocrepis emerus (L.) Lassen (syn. Coronilla emerus L.)podkovka ľúba66,38
Hippochaete variegata (Schleich.) Bruhinprasličkovka pestrá36,50
Hippuris tetraphylla L. fil.truskavec
Hippuris vulgaris L.truskavec obyčajný36,50
Hladnikia pastinacifolia Reichenb
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silvamedúnok
Hordeum geniculatum All.jačmeň tuhoštetinatý66,38
Hottonia palustris L.perutník močiarny36,50
Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm.
Hydrocotyle vulgaris L.pupkovník obyčajný49,79
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovisblanolistník
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Hyoseris frutescens Brullo & Pavonejahnačka
* Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robsonľubovník
Hypericum elegans Stephan ex Willd.ľubovník ozdobný66,38
Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lackprasatník
*Iberis arbuscula Runemarkiberka kríčkovitá
Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silvaiberka
Ex? Illecebrum verticillatum L.nechtovec praslenatý66,38
Inula germanica L.oman nemecký26,55
Inula salicina subsp. aspera (Poir. ex Lam.) Hayekoman vŕbolistý drsný49,79
Inula salicina subsp. sabuletorum (Czern. ex Lavrenko) Sojákoman vŕbolistý piesočný66,38
* Ionopsidium [syn. Jonopsidium] acaule (Desf.) Reichenb.pafialka bezbyľová
Ionopsidium [syn. Jonopsidium] savianum (Caruel) Ball ex
Arcang.
pafialka
SRIris aphylla subsp. hungarica (Waldst. et Kit.) Hegikosatec bezlistý uhorský66,38
SRIris arenaria Waldst. et Kit. [syn. Iris humilis subsp. arenaria (Waldst. et Kit) Á. Löve et Löve]kosatec piesočný66,38
*Iris boissieri Henriq.kosatec
Iris graminea L.kosatec trávolistý49,79
Iris graminea L. subsp. graminea kosatec trávolistý pravý49,79
Iris graminea subsp. pseudocyperus (Schur) Soókosatec trávolistý pašachorový49,79
*Iris marisca Ricci & Colasante kosatec
Iris pumila L.kosatec nízky26,55
Iris sibirica L.kosatec sibírsky36,50
Iris spuria L.kosatec pochybný66,38
Iris variegata L.kosatec dvojfarebný36,50
Isatis campestris Steven ex DC.farbovník poľný49,79
Isatis maeotica DC.farbovník azovský49,79
Isatis praecox Kit. ex Tratt. farbovník včasný66,38
Isoëtes azorica Durieu & Paiva ex Mildešidlatka azorská
Isoëtes boryana Durieušidlatka
Isoëtes malinverniana Ces. & De Not.šidlatka
Isolepis setacea (L.) R. Br.škripík štetinatý49,79
* Isoplexis chalcantha Svent. O’Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
*Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. jankea Heldreichova
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silvapávinec
Jasione lusitanica A. DC.pávinec
Jasminum azoricum L.jazmín azorský
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.sitina ostrokvetá66,38
Juncus atratus Krock.sitina černastá26,55
Juncus bulbosus L. subsp. bulbosussitina cibuľkatá pravá66,38
Juncus bulbosus subsp. kochii (F. W. Schultz) Reichg.sitina cibuľkatá Kochova66,38
Juncus capitatus Weigelsitina hlavičkatá66,38
Juncus castaneus Sm.sitina gaštanovohnedá82,95
Juncus gerardii Loisel. subsp. gerardiisitina Gerardova pravá49,79
Ex? Juncus sphaerocarpus Nees sitina guľatoplodá66,38
Juncus subnodulosus Schranksitina pošvatá49,79
Juncus triglumis L.sitina trojplevová49,79
Juncus valvatus Linksitina
* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.sinokvet nevädzovitý
* Jurinea fontqueri Cuatrec.sinokvet Fontquerov
Jurinea mollis subsp. macrocalathia (K. Koch) Soósinokvet mäkký veľkoúborový49,79
Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack.turička jednoduchá66,38
Koeleria tristis Dominometlina smutná26,55
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
Kunkeliella subsucculenta Kammer
* Lactuca watsoniana Trel.šalát Watsonov
* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Lapsana communis subsp. intermedia (M. Bieb.) Hayeklýrovka obyčajná prostredná16,59
* Laserpitium longiradium Boiss.lazerník
Lathyrus lacteus (M. Bieb.) Wissjul.hrachor mliečny26,55
Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren.hrachor hladký36,50
Lathyrus nissolia L.hrachor trávolistý26,55
Lathyrus nissolia subsp. futakii Chrtková hrachor trávolistý Futákov49,79
Lathyrus nissolia subsp. pubescens (Beck) Sojákhrachor trávolistý páperistý26,55
Lathyrus palustris L.hrachor močiarny36,50
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garckehrachor panónsky49,79
Lathyrus pisiformis L.hrachor hrachovitý66,38
Lathyrus transsilvanicus (Spreng.) Fritschhrachor sedmohradský66,38
Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf.hrachor benátsky66,38
+Ledum palustre L.rojovník močiarny66,38
Leontodon boryi Boiss.púpavec
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.púpavec drobnoúborový
* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sellpúpavec
Leontopodium alpinum Cass.plesnivec alpínsky36,50
Lepidium perfoliatum L.žerucha prerastenolistá16,59
Leucanthemella serotina (L.) Tzvelevkrálik neskorý66,38
Leucojum nicaeense Ard.bleduľa nicejská
Leucojum vernum subsp. carpaticum (Spring) O. Schwarz bleduľa jarná karpatská49,79
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Linkleuzea
Ligularia glauca (L.) A. Hoffm.jazyčník sivý82,95
SRLigularia sibirica (L.) Cass. jazyčník sibírsky82,95
Lilium bulbiferum L.ľalia cibuľkonosná26,55
Limodorum abortivum (L.) Sw.modruška pošvatá99,58
* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntzelimonka
Limonium dendroides Svent.limonka
Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Francolimonka
Limonium gmelinii subsp. hungaricum (Klokov) Soólimonka Gmelinova uhorská82,95
* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Dianalimonka
Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Frankolimonka
Limonium multiflorum Erbenlimonka
* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana limonka
*Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sundinglimonka
* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.limonka
* Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvanlimonka
Linaria algarviana Chav.pyštek
Linaria alpina (L.) Mill.pyštek alpínsky66,38
Linaria coutinhoi Valdéspyštek
* Linaria ficalhoana Rouypyštek
Linaria flava (Poiret) Desf.pyštek žltý
* Linaria hellenica Turrillpyštek grécky
Linaria loeselii Schweiggerpyštek Loeselov
Linaria pallidiflora (Lam.) Valdéspyštek taliansky49,79
Linaria pseudolaxiflora Lojac.pyštek
* Linaria ricardoi Cout.pyštek
Linaria tonzigii Lonapyštek
* Linaria tursica B. Valdes & Cabezudopyštek
* SRLindernia procumbens (Krock.) Borbáslindernia puzdierkatá66,38
Ex? Linnaea borealis L.linnéovka severná99,58
*Linum dolomiticum Borbasľan
Linum hirsutum L.ľan chlpatý36,50
Linum hirsutum subsp. glabrescens (Rochel) Soóľan chlpatý hladkastý66,38
*Linum muelleri Moris (syn. Linum maritimum subsp. muelleri)ľan
Linum perenne L. ľan trváci 49,79
Linum trigynum L.ľan trojbliznový66,38
SRLiparis loeselii (L.) Rich.hľuzovec Loeselov232,35
Listera cordata (L.) R. Br.bradáčik srdcovitolistý66,38
* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandeslitodora lesklá
+Loiseleuria procumbens (L.) Desv.skalienka ležatá66,38
+Lonicera alpigena L.zemolez alpínsky66,38
* Lotus azoricus P. W. Ballľadenec azorský
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davisľadenec
* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.ľadenec Kunkelov
Lotus uliginosus Schkuhrľadenec barinný26,55
Luronium natans (L.) Raf.žabníčka plávajúca
Luzula arctica Blyttchlpaňa
Lychnis coronaria (L.) Desr.kukučka vencová26,55
Lycopodiella inundata (L.) Holubplavúnec zaplavovaný66,38
Lycopodioides helveticum (L.) Kuntzevranček švajčiarsky36,50
Lycopodium annotinum L.plavúň pučivý9,95
Lycopodium clavatum L.plavúň obyčajný9,95
*Lythrum flexuosum Lag.vrbica
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng.vrbica drobná66,38
Malaxis monophyllos (L.) Sw.trčníček jednolistý99,58
*Mandragora officinarum L.mandragora lekárska
*Marbeckiella sousae Rothm.
Marcetella maderensis (Born.) Svent.
*Marsilea azorica Launert & Paivamarsilea azorská
Marsilea batardae Launertmarsilea
SRMarsilea quadrifolia L.marsilea štvorlistá36,50
Marsilea strigosa Willd.marsilea srstnatá
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.perovník pštrosí26,55
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
Medicago monspeliaca (L.) Trautv. (syn. Trigonella monspeliaca L.)lucerna tesálska36,50
Medicago rigidula (L.) All.lucerna tvrdá66,38
Melampyrum subalpinum (Jur.) A. Kern.čermeľ český49,79
Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.
Melica altissima L.mednička najvyššia49,79
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Francokomonica
Menyanthes trifoliata L.vachta trojlistá16,59
* Micromeria taygetea P. H. Davis
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
Minuartia glaucina Dvořákovákurička sivastá66,38
Minuartia glomerata (M. Bieb.) Degenkurička klbkatá49,79
Minuartia hirsuta subsp. frutescens (Kit.) Hand.-Mazz. kurička chlpatá kríčkovitá49,79
*Minuartia smejkalii Dvořákovákurička Smejkalova
Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell.kurička lepkavá49,79
*Moehringia fontqueri Paumeringia Fontquerova
Moehringia jankae Griseb. ex Jankameringia
Moehringia lateriflora (L.) Frenzlmeringia
Moehringia tommasinii Marches. meringia
Moehringia villosa (Wulfen) Fenzlmeringia huňatá
Monanthes wildpretii Banares & Scholz
Monizia edulis Lowe
Montia arvensis Wallr.zdrojovka roľná49,79
Montia hallii (A. Gray) Greene zdrojovka pobrežná36,50
*Murbeckiella sousae Rothm.
*Muscari gussonei (Parl.) Tod.modrica
Muscari neglectum Guss.ex Ten.modrica nebadaná16,59
Musschia aurea (L. f.) DC.
* Musschia wollastonii Lowe
Myosotis azorica H. C. Watsonnezábudka azorská
Myosotis lusitanica Schusternezábudka
Myosotis maritima Hochst. in Seub.nezábudka
Myosotis rehsteineri Wartm.nezábudka Rechsteinerova
Myosotis retusifolia R. Afonsonezábudka
* Myrica rivas-martinezii Santos.vresna
Myriophyllum verticillatum L. stolístok praslenatý36,50
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon nadutec nafúknutý66,38
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidtriečňanka
Najas tenuissima (A. Braun) Magnusriečňanka
Najas minor All. [syn. Caulinia minor (All.Coss. et Germ.)]riečňanka menšia16,59
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsleynarcis
Narcissus calcicola Mendoncanarcis
Narcissus cyclamineus DC.narcis
Narcissus fernandesii G. Pedronarcis
Narcissus humilis (Cav.) Traubnarcis
*Narcissus longispathus Pugsleynarcis
*Narcissus nevadensis Pugsleynarcis nevadský
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandesnarcis
Narcissus scaberulus Henriq.narcis
Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.narcis
*Narcissus triandrus L. narcis trojtyčinkový
Narcissus viridiflorus Schousboenarcis zelenokvetý
* Naufraga balearica Constans & Cannon
Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb.bazanovec kytkový66,38
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halácsykocúrnik
* Nepeta sphaciotica P. H. Daviskocúrnik
Ex? Nigritella nigra (L.) Rchb. f.tmavohlávka čierna66,38
Novosieversia reptans (L.) E. I. Golubk.kuklička plazivá16,59
Nuphar lutea (L.) Sm.leknica žltá16,59
Nymphaea alba L.lekno biele26,55
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntzeleknovec štítnatý49,79
Odontites granatensis Boiss.zdravienok
Odontites holliana (Lowe) Benth.zdravienok
Oenanthe banatica Heuff.halucha banátska49,79
* Oenanthe conioides Langehalucha bolehlavová
Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.halucha
Oenanthe silaifolia M. Bieb.halucha siličkolistá36,50
Oenanthe stenoloba Schurhalucha úzkolistá26,55
Omalotheca hoppeana (W. D. J. Koch) Sch. Bip.plesnivček vápencový66,38
Omphalodes kuzinskyanae Willk.pupkovec
* Omphalodes littoralis Lehm.pupkovec pobrežný
Onobrychis montana DC.vičenec horský66,38
*Ononis hackelii Langeihlica
Ononis pusilla L.ihlica nízka66,38
* Onopordum carduelinum Bolleostropes
* Onopordum nogalesii Svent.ostropes
Onosma arenaria Waldst. et Kit.rumenica piesočná66,38
Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata (Kit.) Rauschertrumenica nepravá bradavičnatá49,79
SR*Onosma tornensis Jáv.rumenica turnianska232,35
Onosma visianii Clementirumenica Visianiho49,79
Ophioglossum polyphyllum A. Braunhadivka
Ophioglossum vulgatum L.hadivka obyčajná36,50
Ophrys apifera Huds.hmyzovník včelovitý165,97
*Ophrys argolica Fleischm. hmyzovník
Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuterhmyzovník čmeľovitý165,97
Ophrys holubyana András.hmyzovník Holubyho199,16
Ophrys insectifera L.hmyzovník muchovitý36,50
*Ophrys kotschyi Fleischm. & Soóhmyzovník
* Ophrys lunulata Parl.hmyzovník
Ophrys melitensis (Salkowski) J. Deviller-Terschuren & P. Devillershmyzovník
Ophrys sphegodes Mill.hmyzovník pavúkovitý232,35
Orchis coriophora L.vstavač ploštičný165,97
Orchis elegans Heuff.vstavač úhľadný165,97
Orchis mascula (L.) L.vstavač mužský49,79
Orchis militaris L.vstavač vojenský49,79
Orchis morio L.vstavač obyčajný26,55
Orchis pallens L.vstavač bledý16,59
Orchis palustris Jacq.vstavač močiarny165,97
Orchis purpurea Huds.vstavač purpurový36,50
*Orchis scopulorum Simsmerh. vstavač
Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Kochvstavač Spitzelov165,97
Orchis tridentata Scop.vstavač trojzubý66,38
Orchis ustulata L. vstavač počerný66,38
Orchis ustulata L. subsp. aestivalis (Kümpel) Kümpel et Mrkvickavstavač počerný letný49,79
Orchis ustulata L. subsp. ustulatavstavač počerný pravý99,58
Origanum dictamnus L.pamajorán
*Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.bledavka
Orobanche alsatica Kirschl.záraza alsaská66,38
Orobanche artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin záraza šupinatá66,38
Orobanche coerulescens Stephan záraza modrastá66,38
Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.záraza hustokvetá
Orobanche gracilis Sm.záraza útla36,50
Orobanche picridis F. W. Schultzzáraza horčíková49,79
Orobanche teucrii Holandrezáraza hrdobarková66,38
SREx? Ostericum palustre (Besser) Besser (syn. Angelica palustris (Besser) Hoffm.)ostrík močiarny232,35
+Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.kľukva drobnoplodá49,79
+Oxycoccus palustris Pers.kľukva močiarna36,50
Oxytropis campestris subsp. tatrae (Borbás) Dostálostropysk poľný tatranský26,55
Oxytropis carpatica Uechtr.ostropysk karpatský36,50
Oxytropis halleri Bunge ex W. D. J. Kochostropysk Hallerov26,55
Oxytropis pilosa (L.) DC.ostropysk chlpatý36,50
Padus avium Mill. subsp. petraea (Tausch) Pawł. ex Holubčremcha obyčajná skalná36,50
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.pivonka
Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakispivonka Clusiova rhódska
Paeonia officinalis L. subsp. banatica Roch.) Soópivonka lekárska banátska
Paeonia parnassica Tzanoudakispivonka
*Palaeocyanus crassifolius (Bertol.) Dostál
Papaver dubium L. subsp. dubiummak pochybný pravý66,38
Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.mak
Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.mak
Papaver tatricum (A. Nyár.) Ehrend.mak tatranský36,50
Papaver tatricum subsp. fatraemagnae mak tatranský veľkofatranský99,58
Papaver tatricum subsp. tatricum Bernátovámak tatranský pravý99,58
*Parolinia schizogynoides Svent.
Pedicularis comosa L.všivec chochlatý66,38
Pedicularis hacquetii Grafvšivec karpatský26,55
Pedicularis oederi Vahlvšivec Oederov26,55
Pedicularis palustris L.všivec močiarny16,59
Pedicularis sceptrum-carolinum L.všivec žezlovitý82,95
*Pedicularis sudetica Willd. všivec sudetský
Pedicularis sylvatica L.všivec lesný26,55
* Pericallis hadrosoma Svent.
Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.horčiak
Petagnia saniculifolia Guss.
Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.skalokráska pyrenejská66,38
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Peucedanum arenarium Waldst. et Kit.smldník piesočný99,58
Phagnalon benettii Lowe
Phalaris maderensis (Menezes) Menezeslesknica
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomelzárazovec piesočný49,79
Phlomis brevibracteata Turrill.sápa
Phlomis cypria Post.sápa
Phlomis tuberosa L.sápa hľuznatá26,55
Phoenix theophrasti Greuterdatľovník
Pholiurus pannonicus (Host) Trin.chvostovec panónsky49,79
Phyllitis scolopendrium (L.) Newmanjazyk jelení16,59
*Physoplexis comosa (L.) Schur
Picconia azorica (Tutin) Knobl.
*Picris willkommii (Schultz Bip.) Nymanhorčík Willkommov
Pilosella guthnickiana (Hegetschw. et Heer) Sojákchlpánik Guthnickov66,38
Pinguicula alpina L.tučnica alpínska16,59
*Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.tučnica
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Caspertučnica nevadská
Pinguicula vulgaris L.tučnica obyčajná36,50
+Pinus cembra L. #1borovica limbová (limba)16,59
*Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait.
Plantago algarbiensis Sampaio [syn. Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio]skorocel
Plantago almogravensis Francoskorocel
Plantago altissima L.skorocel najvyšší26,55
Plantago atrata subsp. carpatica (Soó) Soóskorocel černastý karpatský26,55
Plantago malato-belizii Lawalréskorocel
Plantago maritima L.skorocel prímorský26,55
Plantago tenuiflora Waldst. et Kit.skorocel tenkokvetý49,79
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.vemenník zelenkastý 16,59
Platanthera obtusata (Pursh) subsp. olingantha (Turez.) Hultenvemenník
Poa granitica Braun-Blanq.lipnica žulová36,50
Poa granatica Braun-Blanq. subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády lipnica
Poa margilicola Bernátová et Májovskýlipnica slieňomilná165,97
*Poa riphaea (Ascherson et Graebner) Pritsch.lipnica jesenícka
Poa sejuncta Bernátová, Májovský et Obuchlipnica osobitá165,97
Podospermum laciniatum (L.) DC.hadokoreň strapatý66,38
Polygonum arenarium Waldst. et Kit.stavikrv piesočný49,79
Polygonum bellardii All.stavikrv Bellardov66,38
Polygonum praelongum Coode & Cullenstavikrv
Polypodium interjectum Shivas sladič pílkovitý49,79
Polypodium x mantoniae Rothm. sladič Mantonovej26,55
*Polystichum drepanum (Sw.) C. Preslpapraďovec
Potamogeton acutifolius Linkčervenavec ostrolistý26,55
Potamogeton alpinus Balb.červenavec alpínsky49,79
Potamogeton gramineus L.červenavec trávolistý36,50
Potentilla delphinensis Gren. & Godronnátržník
Potentilla emilii-popii Nyárádynátržník
Potentilla micrantha Ramond ex DC.nátržník drobnokvetý49,79
Potentilla patula Waldst. et Kit.nátržník rozložitý49,79
Potentilla pedata Willd. ex Nestl.nátržník odnožený66,38
Potentilla rupestris L.nátržník skalný36,50
*Primula apennina Widmerprvosienka
Primula auricula L.prvosienka holá16,59
Primula carniolica Jacq.prvosienka kranská
Primula farinosa L.prvosienka pomúčená26,55
*Primula glaucescens Morettiprvosienka sivkastá
Primula halleri subsp. platyphylla O. Schwarzprvosienka dlhokvetá plocholistá66,38
Primula minima L.prvosienka najmenšia26,55
Primula nutans Georgiprvosienka
Primula palinuri Petagnaprvosienka
Primula scandinavica Bruunprvosienka
*Primula spectabilis Tratt. prvosienka nádherná
Pritzelago alpina subsp. dubia (Pawł.) Sojákžeruška alpínska pochybná49,79
Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Francoslivka
Pseudarrhenatherum pallens (Link) Holub
Pseudolysimachion incanum subsp. pallens (Host) Trávníčekveronikovec sivý bledý66,38
Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Lövebieloprst belavý66,38
Puccinellia limosa (Schur) Holmb.steblovec močiarny49,79
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner & Merrillsteblovec
Puccinellia pungens (Pau) Paunerosteblovec
Pulegium vulgare Mill.mäta sivá26,55
Pulmonaria angustifolia L.pľúcnik úzkolistý36,50
SRPulsatilla grandis Wender.poniklec veľkokvetý26,55
SRPulsatilla patens (L.) Mill.poniklec otvorený49,79
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica Skalickýponiklec lúčny český16,59
SR*Pulsatilla pratensis subsp. flavescens (Hazsl.) Holub [syn. Pulsatilla pratensis subsp. hungarica (Soó) Soó]poniklec lúčny maďarský165,97
SR*Pulsatilla slavica G. Reussponiklec slovenský16,59
SR*Pulsatilla subslavica Futák ex Goliašováponiklec prostredný16,59
Pulsatilla vernalis (L.) Mill. poniklec jarný66,38
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegleponiklec
Pulsatilla zimmermannii Soóponiklec Zimmermannov165,97
Pycreus flavescens (L.) Rchb. šachorec žltkastý36,50
Pyrola carpatica Holub et Křísahruštička karpatská36,50
Pyrola chlorantha Sw.hruštička zelená26,55
*Pyrus magyarica Terpöhruška maďarská
+Pyrus nivalis Jacq.hruška snežná49,79
+Quercus frainetto Ten.dub balkánsky26,55
+Quercus pedunculiflora K. Koch.dub sivý26,55
Radiola linoides Rothľanček ľanovitý66,38
*Ramonda serbica Pančićramonda
Ranunculus alpestris L.iskerník alpínsky9,95
Ranunculus altitatrensis Paclová et Muríniskerník vysokotatranský66,38
Ranunculus carpaticus Herbich iskerník karpatský66,38
Ranunculus glacialis L.iskerník ľadovcový16,59
Ranunculus kykkoensis Meikleiskerník
Ranunculus lapponicus L.iskerník
Ranunculus lateriflorus DC.iskerník bočnokvetý49,79
Ranunculus lingua L.iskerník veľký36,50
Ranunculus pedatus Waldst. et Kit.iskerník odnožený66,38
Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd.iskerník mnoholistý66,38
Ranunculus pygmaeus Wahlenb.iskerník trpasličí49,79
Ranunculus reptans L.iskerník zakoreňujúci66,38
Ranunculus thora L.iskerník obličkolistý36,50
* Ranunculus weyleri Maresiskerník
*Reseda decursiva Forssk.rezeda
Reseda phyteuma L.rezeda veľkokališná26,55
+Rhamnus saxatilis Jacq.rešetliak skalný49,79
Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilczštrkáč
Rhinanthus rumelicus Velen.štrkáč rumelský49,79
Rhododendron luteum Sweetrododendron žltý
Rhynchosinapsis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva [syn. Coincya cintrana (P. Cout) Pinto da Silva]
Rhynchospora alba (L.) Vahlostroplod biely49,79
* Ribes sardoum Martelliríbezľa
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb. roripa pyrenejská36,50
+Rosa arvensis Huds.ruža roľná66,38
+Rosa glauca Pourr.ruža sivá49,79
*Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Mairerozmarín
Rouya polygama (Desf.) Coincy
Rumex azoricus Rech. fil.štiavec azorský
Rumex rupestris Le Gallštiavec skalný
+Ruscus hypoglossum L.listnatec jazykovitý49,79
*Salicornia veneta Pignatti & Lausislanorožec
+Salix alpina Scop.vŕba alpínska16,59
+Salix hastata L.vŕba oštepovitolistá16,59
+Salix helvetica Vill.vŕba švajčiarska26,55
+Salix herbacea L.vŕba bylinná16,59
+Salix kitaibeliana Willd.vŕba Kitaibelova36,50
+Salix myrtilloides L.vŕba čučoriedkovitá66,38
+Salix phylicifolia L.vŕba bobkolistá26,55
+Salix repens L.vŕba plazivá9,95
+Salix reticulata L.vŕba sieťkovaná9,95
+Salix retusa L.vŕba tupolistá26,55
+Salix rosmarinifolia L.vŕba rozmarínolistá16,59
Salix salvifolia Brot. subsp. australis Francovŕba
+Salix starkeana Willd.vŕba sivozelená66,38
Salvia aethiopis L.šalvia etiópska49,79
Salvia veneris Hedge.šalvia
Salvinia natans (L.) All.salvínia plávajúca16,59
* Sambucus palmensis Linkbaza
Sanicula azorica Guthnick ex Seub.žindava azorská
*Santolina elegans Boiss. ex DC. santolina úhľadná
Santolina impressa Hoffmanns. & Linksantolina
Santolina semidentata Hoffmanns. & Linksantolina
Saussurea alpina (L.) DC.pabodliak alpínsky26,55
Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupfferpabodliak alpínsky estónsky
Saussurea discolor (Willd.) DC.pabodliak rôznofarebný16,59
Saussurea pygmaea (Jacq.) Spreng.pabodliak nízky26,55
Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webblomikameň
Saxifraga carpatica Sternb.lomikameň karpatský9,95
Saxifraga cernua L.lomikameň ovisnutý66,38
*Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.lomikameň
Saxifraga florulenta Morettilomikameň
Saxifraga hirculus L.lomikameň kozí
Saxifraga mutata L.lomikameň pozmenený66,38
Saxifraga osloensis Knabenlomikameň
*Saxifraga portosanctana Boiss. lomikameň
*Saxifraga presolanensis Engl. lomikameň
Saxifraga retusa Gouanlomikameň zahnutolistý26,55
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.lomikameň
*Saxifraga valdensis DC. lomikameň
*Saxifraga vayredana Luizetlomikameň
Saxifraga wahlenbergii Balllomikameň trváci16,59
Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schulteshlaváč
Sceptridium multifidum (S. G. Gmel.) Tagawavratičník mnohozárezový49,79
Scheuchzeria palustris L.blatnica močiarna66,38
Schoenoplectus supinus (L.) Pallaškripinec nízky66,38
Schoenoplectus triqueter (L.) Pallaškripinec trojhranný66,38
Schoenus ferrugineus L.šašina hrdzavá49,79
Schoenus nigricans L.šašina černastá66,38
*Scilla beirana Samp.scila
Scilla drunensis subsp. buekkensis (Speta) Keresztyscila severná bukovská49,79
Scilla litardierei Breistr.scila
Scilla maderensis Menezesscila
*Scilla morrisii Meiklescila
*Scilla odorata Link scila
Scilla vindobonensis Spetascila viedenská9,95
Scleranthus perennis L.sklerant trváci36,50
Scorzonera parviflora Jacq.hadomor maloúborový36,50
Scorzonera purpurea L.hadomor purpurový26,55
Scorzonera rosea Waldst. et Kit.hadomor ružový66,38
Scrophularia vernalis L.krtičník jarný26,55
Scutellaria altissima L.šišak najvyšší49,79
Sedum annuum L.rozchodník ročný36,50
Sedum brissemoretii Raymond-Hametrozchodník
Semele maderensis Costa
Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus (Herbich) Nymanstarček abrotanolistý karpatský26,55
*Senecio caespitosus Brot.starček
Senecio doria L.starček zlatožltý49,79
* Senecio elodes Boiss. ex DC.starček
Senecio erucifolius subsp. tenuifolius (Jacq.) Schübl. et G.Martensstarček erukolistý úzkolistý36,50
Senecio jacobaea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sternerstarček
*Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva starček
Senecio nevadensis Boiss. & Reuterstarček nevadský
Senecio paludosus L.starček barinný36,50
Senecio sarracenicus L.starček poriečny26,55
Senecio umbrosus Waldst. et Kit.starček tôňomilný26,55
SR*Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. [syn. Klasea lycopifolia (Vill.) Á. Löve et D. Löve]kosienka karbincolistá66,38
* Seseli intricatum Boiss.sezel
Seseli leucospermum Waldst. et Kit.sezel
Seseli pallasii Bessersezel pestrý26,55
Sesleria caerulea (L.) Ard. [syn. Sesleria uliginosa Opiz ex Bercht. in Seidl] ostrevka karpatská66,38
Sibthorpia peregrina L.
Sideritis cypria Post.ránhoj
* Sideritis cystosiphon Svent.ránhoj
* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolleránhoj
Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarrigaránhoj
Sideritis infernalis Bolleránhoj
Sideritis javalambrensis Pauránhoj
Sideritis marmorea Bolleránhoj
Sideritis serrata Cav. ex Lag.ránhoj
*Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
Silene acaulis (L.) Jacq.silenka bezbyľová16,59
Silene borysthenica (Gruner) Walterssilenka dneperská49,79
Silene bupleuroides L.silenka dlhokvetá49,79
Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walterssilenka
* Silene hicesiae Brullo & Signorellosilenka
Silene hifacensis Rouy ex Willk.silenka
*Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.silenka Holzmannova
Silene longicilia (Brot.) Otth.silenka
Silene mariana Pausilenka
Silene multiflora (Ehrh.) Pers.silenka mnohokvetá49,79
Silene nutans subsp. dubia (Herbich) Zapał.silenka ovisnutá pochybná36,50
* Silene orphanidis Boiss.silenka
* Silene rothmaleri Pinto da Silvasilenka Rothmalerova
* Silene velutina Pourret ex Liosel.silenka
Sinapidendron repustre (Ait.) Lowe
Sisymbrium austriacum Jacq.huľavník rakúsky49,79
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejohuľavník
Sisymbrium supinum L.huľavník nízky
Smyrnium perfoliatum L.smyrnium prerastenolisté49,79
*Solanum lidii Sundingľuľok
Soldanella carpatica Vierh.soldanelka karpatská16,59
Soldanella hungarica Simonk.soldanelka uhorská16,59
Soldanella pseudomontana subsp. pieninica Hrouda et Kochjarovásoldanelka horská pieninská49,79
Soldanella villosa Darracq.soldanelka
Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci
+Sorbus atrimontis Bernátová et Májovskýjarabina čiernokamenná49,79
+Sorbus caeruleomontana Bernátová et Májovskýjarabina siná49,79
+Sorbus diversicolor Bernátová et Májovskýjarabina pestrokvetá49,79
+Sorbus chamaemespilus (L.) Crantzjarabina mišpuľková26,55
+Sorbus hazslinszkyana (Soó) Májovskýjarabina Hazslinszkého49,79
+Sorbus maderensis (Lowe) Doclejarabina
+Sorbus margittaiana (Jáv.) Kárpátijarabina Margittaiho49,79
+Sorbus montisalpae Májovský, Bernátová et Topercerjarabina horská49,79
+Sorbus pekarovae Májovský et Bernátovájarabina pekárovská49,79
+Sorbus scepusiensis Kovandajarabina spišská26,55
+Sorbus teodorii Liljeforsjarabina
Sparganium angustifolium F. Michx.ježohlav úzkolistý66,38
Sparganium natans L.ježohlav najmenší49,79
Spergula morisonii Boreaukolenec jarný49,79
Spergula pentandra L.kolenec päťtyčinkový49,79
Spergularia azorica (Kindb.) Lebelpakolenec
Spergularia media (L.) C. Preslpakolenec obrúbený66,38
Spergularia salina J. Presl et C. Preslpakolenec slanomilný49,79
+Spiraea crenata L.tavoľník vrúbkovaný66,38
+Spiraea salicifolia L.tavoľník vŕbolistý26,55
SR *Ex? Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richardpokrut letný232,35
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.pokrut jesenný232,35
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Dittrich
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit.šternbergia jesienkovitá82,95
* Stipa austroitalica Martinovskýkavyľ
*Stipa bavarica Martinovský & H. Scholzkavyľ
Stipa borysthenica Klokov ex Prokudinkavyľ piesočný49,79
Stipa crassiculmis subsp. euroanatolica Martinovský (syn. Stipa transcarpatica Klokov)kavyľ hrubosteblový euroázijský49,79
Stipa danubialis Dihoru & Romankavyľ
Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv.kavyľ chlpatý36,50
Stipa eriocaulis subsp. austriaca (Beck) Martinovskýkavyľ drsnosteblový rakúsky36,50
Stipa eriocaulis Borbás subsp. eriocauliskavyľ drsnosteblový pravý36,50
Stipa pulcherrima K. Kochkavyľ pôvabný26,55
Stipa smirnovii Martinovskýkavyľ Smirnovov49,79
* Stipa styriaca Martinovskýkavyľ
Stipa tirsa Stev.kavyľ tenkolistý36,50
* Stipa veneta Moraldokavyľ
*Stipa zalesskii Wilenskykavyľ
Stratiotes aloides L.rezavka aloovitá36,50
Succisella inflexa (Kluk) Beck čertkusok prehnutý26,55
Sventenia bupleuroides Font Quer
Symphytum bohemicum F. W. Schmidtkostihoj český49,79
*Symphytum cycladense Pawł.kostihoj
Symphytum tanaicense Stev.kostihoj močiarny36,50
Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Neilr.syrénia sivá49,79
Syringa josikaea Jacq. Fil. Ex Reichenb. orgován
* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berthvratič
Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz.púpava besarábska36,50
Taraxacum erythrocarpum Kirschner et Štěpánekpúpava západoslovenská49,79
Taraxacum sect. Palustria púpava 26,55
Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Fisch.púpava neskorá36,50
+Taxus baccata L. #1 tis obyčajný9,95
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. [syn. Guepinia nudicaulis (L.) Bastard]tezdálka piesočná66,38
* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
* Teline salsoloides Arco & Acebes.
Tephroseris aurantiaca (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenkpopolavec oranžový36,50
SRTephroseris longifolia subsp. moravica Holubpopolavec dlholistý moravský49,79
Tephroseris papposa (Rchb.) Schurpopolavec sírovožltý49,79
Teucrium abutiloides L’Hérhrdobarka
Teucrium betonicum L’Hérhrdobarka
*Teucrium charidemi Sandwithhrdobarka
Teucrium lepicephalum Pauhrdobarka
Teucrium scordiumL.hrdobarka cesnaková26,55
Teucrium scorodonia L.hrdobarka páchnuca49,79
Teucrium turredanum Losa & Rivas Godayhrdobarka
Thalictrum simplex L.žltuška jednoduchá26,55
Thesium dollineri Murb.ľanolistník Dollinerov26,55
SREx Thesium ebracteatum Hayneľanolistník bezlistencový82,95
SRThlaspi jankae A. Kern.peniažtek slovenský82,95
Thlaspi montanum L.peniažtek horský26,55
Thorella verticillatinundata (Thore) Brig.
*Thymelaea broterana P.Cout. vrabcovník
* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Linkdúška
*Thymus capitellatus Hoffmanns. & Linkdúška
Thymus carnosus Boiss.dúška
* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (syn. Thymus cephalotos L.)dúška
*Thymus villosus L. subsp. villosus dúška
Tithymalus angulatus (Jacq.) Raf.mliečnik hranatý49,79
Tithymalus ericetorum (Zumagl.) Sojákmliečnik Brittingerov49,79
Tithymalus glareosus subsp. pannonicus (Host) Chrtek et Křísamliečnik sutinový panónsky26,55
Tithymalus lucidus (Waldst.et Kit.) Klotzsch et Garckemliečnik lesklý36,50
Tithymalus platyphyllos subsp. literatus (Jacq.) Chrtek et Křísamliečnik širokolistý slanomilný66,38
Tithymalus seguierianus subsp.minor (Sadler) Chrtek et Křísa mliečnik Seguierov menší36,50
Tithymalus sojakii (Chrtek et Křísa) Holubmliečnik Sojákov49,79
Tithymalus villosus (Waldst. et Kit. ex Willd.) Pachermliečnik huňatý36,50
Tofieldia pusilla (F. Michx.) Pers.kosatka nízka66,38
Tordylium maximum L.zápalička väčšia 36,50
SRTozzia carpathica Woł.vrchovka alpínska49,79
Tragus racemosus (L.) All.ostropleva strapcovitá49,79
Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerowkotvica kužeľoplodá26,55
Trapa natans L.kotvica plávajúca36,50
Traunsteinera globosa (L.) Rchb. f.pavstavač hlavatý66,38
Tribulus terrestris L.kotvičník zemný36,50
Trichomanes speciosum Willd.
Trichophorum alpinum (L.) Pers.páperec alpínsky66,38
Trichophorum caespitosum (L.) Hartm.páperec trsnatý66,38
Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz et Thell.páperec nízky49,79
Trifolium diffusum Ehrh.ďatelina rozprestretá66,38
Trifolium retusum L.ďatelina tupolistá49,79
Trifolium romanicum Brândzăďatelina lupinovitá82,95
Trifolium saxatile All.ďatelina
Trifolium striatum L.ďatelina pruhovaná66,38
Trifolium strictum L.ďatelina tuhá49,79
Triglochin maritima L.barička prímorská36,50
Trinia ucrainica Schischk. (syn. Trinia kitaibelii auct. nom. M. Bieb.)bezobalka Kitaibelova36,50
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.astrička panónska26,55
Trisetum subalpestre (Hartman) Neumantrojštet
Trollius altissimus Crantzžltohlav najvyšší9,95
*Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
Tulipa cypria Stapf.tulipán
Tulipa hungarica Borbastulipán
Turgenia latifolia (L.) Hoffm.turgénia širokolistá36,50
Typha shuttleworthii W. D. J. Koch et Sond.pálka striebristosivá36,50
Urtica kiovensisRogow.pŕhľava kyjevská26,55
Ex? Utricularia bremii Heerbublinatka Bremova66,38
Ex? Utricularia intermedia Haynebublinatka prostredná66,38
Utricularia minor L.bublinatka menšia36,50
Utricularia vulgaris L.bublinatka obyčajná26,55
+Vaccinium uliginosum L.brusnica barinná26,55
Valerianella coronata (L.) DC. valeriánka korunkatá49,79
Valerianella pumila (L.) DC.valeriánka nízka49,79
Verbascum litigiosum Samp.divozel
Verbascum speciosumSchrad.divozel úhľadný36,50
Verbascum speciosum Schrad. subsp. speciosumdivozel úhľadný pravý36,50
Ex? Veronica acinifolia L.veronika dúškovkolistá66,38
Veronica anagalloides Guss.veronika močiarna26,55
Veronica jacquinii Baumg.veronika Jacquinova36,50
Veronica micrantha Hoffmanns. & Linkveronika
* Veronica oetaea L.-A. Gustavssonveronika
Ex? Veronica scardica Griseb. veronika drobnolistá66,38
Veronica scutellata L.veronika štítovitá26,55
Veronica urticifolia Jacq.veronika pŕhľavolistá36,50
* Vicia bifoliolata J. D. Rodriguezvika
Vicia dennesiana H. C. Watsonvika
Vicia incana Gouanvika sivá49,79
Vicia sparsiflora Ten.vika riedkokvetá49,79
Vinca herbacea Waldst. et Kit. zimozeleň bylinná49,79
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub luskáč panónsky
Viola alpina Jacq.fialka alpínska26,55
Viola ambigua Waldst. et Kit. fialka premenlivá49,79
*Viola athois W. Beckerfialka
*Viola cazorlensis Gandoger fialka
Viola dacica Borbásfialka dácka49,79
*Viola delphinantha Boiss.fialka
Viola elatior Fr.fialka vyššia26,55
Viola epipsila Ledeb.fialka dvojlistá49,79
* Viola hispida Lam.fialka
Viola jaubertiana Mares & Vigineixfialka
Viola paradoxa Lowefialka
Viola pumila Chaixfialka nízka36,50
Viola rupestris F.W.Schmidt subsp. relicta Jalasfialka
Viola stagnina Kit. ex Schult. fialka slatinná26,55
+Vitis sylvestris C. C. Gmel.vinič lesný66,38
* Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostál
Waldsteinia geoides Willd.valdštejnka kuklíkovitá16,59
Waldsteinia teppneri Májovský valdštejnka Teppnerova49,79
Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch.valdštejnka trojpočetná99,58
Waldsteinia ternata subsp. magicii Májovskývaldštejnka trojpočetna Magicova99,58
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.drobuľka bezkoreňová36,50
Woodsia alpina (Bolton) Grayvudsia alpínska66,38
Woodwardia radicans (L.) Sm.vudvardia koreňujúca
Xeroloma cylindracea (Sibth et Sm.) Holubsuchokvietok smradľavý66,38
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.zelkova
MACHORASTY€/cm2
Rožteky
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull.
Pečeňovky
Athalamia hyalina (Sommerf.) S. Hatt.hrdzavka číra16,59
Cephalozia macounii (Aust.) Aust.šiškovec
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.trsovka
SRMannia triandra (Scop.) Grollegrimaldia trojtyčinková16,59
* Marsupella profunda Lindb.mešcovka
Metzgeria fruticulosa (Dicks.) A. Evansstužtička kríčkovitá16,59
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Ness & Gott.
Riccardia incurvata Lindb.chabuľa zakrivená26,55
Riccia breidleri Jur.mrvka
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont.
SRScapania massolongi (Müll. Frib.) Müll. Frib.korýtkovec36,50
Machy
Bruchia vogesiaca Schwaegr.
Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout
* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum [syn. Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill]palošík
Bryum marratii Hook. f. et Wilsonprútnik Marratov26,55
SRBuxbaumia viridis (Moug. ex DC) Brid. ex Moug. et Nestl.kyjanôčka zelená16,59
Calliergon trifarium (F. Web. et D. Mohr) Kindb.barinovec trojradý19,91
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag.zubatec
SRDicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.dvojhrot19,91
Dichelyma capillaceum (With.) Myr.
Distichophyllum carinatum Dix. et Nich.
Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst.kosáčik plavúňovitý26,55
* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.
Encalypta mutica I. Hagenšišiačik
Entosthodon hungaricus (Boros) Loeskemiešok slanomilný16,59
Fissidens arnoldii Ruthepošvatec Arnoldov16,59
Hamatocaulis lapponicus Norrl. Hedenäskosáčik
SRHamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenas [syn. Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.]kosáčik16,59
Helodium blandowii (F. Weber et D. Mohr) Warnst.plstnatec rašelinový6,63
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats.
Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth.zmáčanec
SRMeesia longiseta Hedw.bakuľka36,50
Meesia triquetra (Richter) Angstr.bakuľka trojrohá16,59
SROchyraea tatrensis Váňaochyrea tatranská36,50
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm.rovnoplod
SREx Orthotrichum rogeri Brid.bochník Rogerov36,50
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.močiarka kostrbatá6,63
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop.merík
Pyramidula tetragona (Bird.) Bird.ihlanovka štvorboká16,59
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.šťúrovník dutolistý36,50
Sphagnum pylaisii Brid.rašeliník
Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S.
* Thamnobryum fernandesii Sergiostromkovec
SRTortella rigens(Hedw.) Loeskezávitovka26,55
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.jarmovec zelený16,59
LIŠAJNÍKY
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.alektória rozkonárená16,59
Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.fúzatec dvojfarebný16,59
Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw.fúzatec modrastý6,63
Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw.fúzatec posplietaný6,63
Bryoria lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw.fúzatec vlnitý6,63
Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.fúzatec Nádvorníkov6,63
Cetraria islandica (L.) Ach.pľuzgierka islandská1,66/cm2
Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězdadutohlávka horská6,63
Lobaria amplissima (Scop.) Forsselljamkatec veľký36,50/cm2
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. jamkatec pľúcny16,59/cm2
Parmotrema chinense (Osbeck) Hale at Ahtidiskovka perlová 6,63/cm2
Ramalina fraxinea (L.) Ach.stužkovec jaseňový26,55
Usnea barbata (L.) Weber ex Wigg.bradatec obyčajný6,63
Usnea filipendula Stirt. s. str.bradatec drsný6,63
Usnea florida (L.) Weber ex Wigg.bradatec rozkvitnutý16,59
Usnea intermedia (A. Massal.) Jattabradatec bukový16,59
Usnea subfloridana Stirt.bradatec chochlatý16,59
HUBY (Makromycéty)€/jedinec
Agaricus maleolens F. H. Møller pečiarka krémová 23,23
Agrocybe cylindracea (DC.) Maire poľnička topoľová 66,38
Amanita caesarea (Scop.) Pers. muchotrávka cisárska 53,11
Amanita friabilis (P.Karst.) Bas muchotrávka jelšová 69,70
Amanita strobiliformis (Paulet) Bertillon muchotrávka šiškovitá 16,59
Amanita vittadinii (Moretti) Vittad. muchotrávka Vittadiniho69,70
Battarraea stevenii (Libosch.) Fr. piesočnatka Stevenova82,95
Boletus appendiculatus Schaeff. hríb príveskatý23,23
Boletus dupainii Boud. hríb Dupainov 82,95
Boletus fechtneri Velen. hríb striebristý36,50
Boletus fragrans Vittad. hríb voňavý26,55
Boletus impolitus Fr. hríb plavý33,19
Boletus junquilleus (Quél.) Boud. hríb žltý66,38
Boletus lupinus Fr. hríb vlčí33,19
Boletus queletii Schulzer hríb Quéletov19,91
Boletus radicans Pers. hríb horký33,19
Boletus regius Krombh. hríb kráľovský33,19
Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb. hríb purpurový23,23
Boletus speciosus Frost hríb nádherný33,19
Boletus torosus Fr. hríb zavalitý82,95
Calvatia creatacea (Berk.) Lloyd rozpadavec tatranský53,11
Catathelasma imperiale (Fr.) Singer náramkovka cisárska63,06
Chalciporus rubinus (W. G. Sm.) Singer meďovec rubínový49,79
Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk bedľovník orosený33,19
Chamonixia caespitosa Rolland šamonia modrejúca73,02
Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk kyjak useknutý46,47
Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc. pahliva šafranová23,23
Endoptychum agaricoides Czern. strieška bedľovitá82,95
Entoloma euchroum (Pers.) Donk hodvábnica fialovomodrá66,38
Floccularia straminea (Krombh.) Pouzar vločkovka žltozelená23,23
Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev et Singerpráchnovček lekársky76,34
Gomphidius roseus (Nees) Fr. sliziak ružový16,59
Gomphus clavatus (Pers.) Gray lievikovec kyjakovitý53,11
Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm ušiak zväzkovitý23,23
Hapalopilus croceus (Pers.) Bondartsev et Singerhlinovec šafranový36,50
Hericium erinaceus (Bull.) Pers. koralovec ježovitý49,79
Hydropus atramentosus (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar zvončekovec sadzový26,55
Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres. šťavnačka marcová23,23
Lactarius repraesentaneus Britzelm. rýdzik nádherný33,19
Lepiota hystrix F. H. Møller et J. E. Lange bedlička pichliačová69,70
Leucoagaricus pilatianus (Demoulin) Bon et Boiffard bedlica Pilátova73,02
Leucoagaricus sublittoralis (Kühner ex Hora) Singerbedlica pobrežná82,95
Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer čechratec stepný23,23
Limacella guttata (Fr.) Konrad et Maubl. slizovnica slzivá33,19
Myriostoma coliforme (Dicks.) Cordamnohokrčka dierkovaná26,55
Omphalina discorosea (Pilát) Herink et Kotl. kalichovka fialovoružová23,23
Panaeolus reticulatus Overh. zvoncovec rašeliniskový49,79
Phaeocollybia christinae (Fr.) R. Heim koreňovica škoricovohnedá19,91
Phaeocollybia festiva (Fr.) R. Heim koreňovica olivová19,91
Phellodon confluens (Pers.) Pouzar korkovec zrastený19,91
Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. lupeňopórovec červenožltý23,23
Plectania melastoma (Sowerby) Fuckel pakorienovka čierna73,02
Pleurotus eryngii (DC.) Quél. hliva kotúčová56,43
Psathyrella ammophila (Durieu et Lév.) P. D. Orton drobuľka pieskomilná29,87
Pseudoplectania melaena (Fr.) Sacc. misôčka tmavá49,79
Pycnoporellus alboluteus (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzaroranžovec bledý79,66
Rhodocybe obscura (Pilát) M. M. Moser machovec tmavý23,23
Rhodotus palmatus (Bull.) Maire červenáčik obyčajný53,11
Ripartitella rickenii (Bohus) Singervločnica agátová49,79
Russula consobrina Fr. plávka smutná16,59
Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm mäsovec guľatý82,95
Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröttulipánovka fialová23,23
Suillus flavidus (Fr.) C. Presl masliak močiarny49,79
Suillus sibiricus (Singer) Singer masliak sibírsky46,47
Tuber aestivum Vittad. hľuzovka letná66,38
Volvariella caesiocincta P. D. Orton pošvovec menší23,23
Volvariella surrecta (J. A. Knapp) Singer pošvovec cudzopasný49,79
Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél. suchohríb marhuľovožltý16,59
Xerocomus moravicus (Vacek) Herink suchohríb moravský66,38
Xerocomus parasiticus (Bull.) Quél. suchohríb cudzopasný49,79

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.

2. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR.

3. Druhy národného významu a druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku vyskytujú prirodzene, sa považujú za pôvodné druhy chránených rastlín.

4. Prioritné druhy sú označené znakom *.

5. Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex?.

6. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.

7. Dreviny sú označené znakom +.

8. Druhy, ktorých ochrana sa vzťahuje len na jedince rastúce za hranicami zastavaného územia obce, sú označené znakom #1.

9. Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom + sa zvyšuje podľa výšky dreviny takto:

Výška dreviny v cm
50 - 20099,58
201 - 300165,97
301 - 500365,13
501 - 1 000663,87
1 001 - 2 000995,81
nad 2 0001659,69

Príloha č. 6 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

A.

DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU

Pozn.Vedecké menoSlovenské meno€/jedinec
    
 Gastropoda – ulitníky 
SRAnisus (=Disculifer) vorticuluskotúľka štíhla165,97
 Caseolus calculus  
 Caseolus commixta  
 Caseolus sphaerula  
 Discula leacockiana  
 Discula tabellata  
 Discula testudinalis  
 Discula turricula  
 Discus defloratus  
 Discus guerinianus  
 Elona quimperiana  
 Geomalacus maculosus  
 Geomitra moniziana  
 Gibbula nivosa  
 Helix subplicata  
 Hygromia kovacsi  
 Chilostoma banaticum  
pLampedusa imitatrix  
 Lampedusa melitensis  
 Leiostyla abbreviata  
 Leiostyla cassida  
 Leiostyla corneocostata  
 Leiostyla gibba  
 Leiostyla lamellosa  
 Paladilhia hungarica  
 Patella feruginea  
SRSadleriana pannonicasadlerianka panónska99,58
 Theodoxus prevostianus  
SREx Theodoxus transversalisteodox pásavý165,97
    
 Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrniky 
 Congeria kusceri  
 Lithophaga lithophaga  
 Margaritifera auricularia  
 Pinna nobilis  
SRUnio (=Crassiana) crassus korýtko riečne99,58
    
 Araneae – pavúky 
 Macrothele calpeiana   
    
 Crustacea – kôrovce  
 Armadillidium ghardalamensis  
    
 Odonata – vážky 
 Aeshna (=Aeschna) viridisšidlo 
SRCordulegaster herospásikavec165,97
 Cordulegaster trinacriae pásikavec 
 Gomphus grasliniiklinovka 
SRLeucorrhinia albifronsvážka obrovská165,97
 Leucorrhinia caudalisvážka 
SRLeucorrhinia pectoralisvážka165,97
 Lindenia tetraphylla   
 Macromia splendens  
SROphiogomphus cecilia klinovka hadia165,97
 Oxygastra curtisii  
SRStylurus (=Gomphus) flavipes klinovka žltonohá99,58
SRSympecma paedisca (braueri) šidlovka Brauerova99,58
    
 Mantodea – modlivky 
 Apteromantis aptera  
    
 Orthoptera (Caelifera + Ensifera)  
 Baetica ustulata  
 Brachytrupes megacephalus  
 Isophya costata  
 Isophya harzi  
SRIsophya stysikobylka Štysova165,97
 Myrmecophilus baronii  
SROdontopodisma rubripeskoník východný66,38
SRParacaloptenus caloptenoideskoník Brunnerov165,97
SRPholidoptera transsylvanicakobylka sedmohradská165,97
SRSaga pedosága stepná497,90
SRStenobothrus (=Stenobothrodes) eurasiuskoník slovanský 165,97
    
 Coleoptera – chrobáky 
SRBombelasmus unicornis 165,97
 Buprestis splendens   
 Carabus hampei  
SRCarabus hungaricusbystruška južná165,97
 Carabus olympiae   
SRCarabus variolosusbystruška potočná66,38
SRCarabus zawadszkiibystruška Zawadského99,58
SRCerambyx cerdo fuzáč veľký165,97
SRCucujus cinnaberinus plocháč červený66,38
 Dorcadion fulvum cervae  
 Duvalius gebhardti  
SRDuvalius hugaricusbehúnik maďarský165,97
SREx Dytiscus latissimuspotápnik široký165,97
SRGraphoderus bilineatus potápnik 66,38
 Leptodirus hochenwarti  
SROsmoderma eremita pižmovec hnedý165,97
SRPhryganophilus ruficollis 165,97
 Pilemia tigrina  
SRProbaticus subrugosus 165,97
 Propomacrus cypriacus  
SRPseudogaurotina excellensfuzáč karpatský165,97
 Pseudoseriscius cameroni  
 Pytho kolwensis  
SRRosalia alpina fuzáč alpský165,97
    
 Lepidoptera – motýle 
 Apatura metisdúhovec balkánsky 
 Arytrura musculus  
 Catopta thrips  
SRCoenonympha hero očkáň hnedý 165,97
SREx Coenonympha oedippusočkáň rašelinový165,97
SRColias myrmidonežltáčik zanoväťový132,77
 Cucullia mixta  
SRDioszeghyana schmidtiimora Schmidtova99,58
 Erannis ankeraria  
 Erebia calcaria očkáň východoalpský 
 Erebia christiočkáň 
 Erebia sudeticaočkáň vysokohorský 
SREriogaster catax priadkovec trnkový 66,38
SREuphydryas (=Hypodryas) maturna hnedáčik osikový 165,97
 Fabriciana elisa perlovec korzický 
 Glyphipterix loricatella  
 Gortyna borelii lunata  
 Hyles hippophaes  
SREx Chondrosoma fiduciariumpiadivka piadivkovicovitá132,77
SRLeptidea morseimlynárik východný99,58
 Lignyoptera fumidaria  
SRLopinga achineočkáň mätonohový66,38
SRLycaena dispar ohniváčik veľký 66,38
SREx Lycaena helleohniváčik hadovníkový132,77
SRMaculinea arionmodráčik čiernoškvrnný66,38
SRMaculinea nausithous modráčik bahniskový 165,97
SRMaculinea teleius modráčik krvavcový 165,97
 Melanargia argeočkáň juhotaliansky 
SREx Nymphalis vaualbumbabôčka hájová132,77
 Papilio alexanorvidlochvost horský 
 Papilio hospitonvidlochvost korzický 
SRParnassius apollojasoň červenooký 331,93
SRParnassius mnemosyne jasoň chochlačkový 66,38
 Phyllometra culminaria  
 Plebicula golgusmodráčik nevadský 
 Polymixis rufocincta isolata  
SRPolyommatus eroidesmodráčik stepný99,58
SRProserpinus proserpinališaj pupalkový66,38
 Pseudophilotes bavius  
 Xylomoia strix  
SRZerynthia polyxenapestroň vlkovcový66,38
    
 Echinoidea – ježovky 
 Centrostephanus longispinus   
    
 Osteichthyes (=Pisces) – ryby 
 Acipenser naccarii jeseter jadranský 
 Acipenser sturio jeseter veľký 
 Anaecypris hispanica  
 Coregonus oxyrhynchus (anadrómne populácie v určitých úsekoch Severného mora)sih ostronosý 
SRGymnocephalus balonihrebenačka vysoká497,90
 Phoxinus percnurus  
 Romanichthys valsanicola  
 Valencia hispanicavalencia španielska 
 Zingel asper 
kolok rhônsky
 
    
 Amphibia – obojživelníky 
 Alytes cisternasii  kunka Cisternasiova 
 Alytes muletensis kunka baleárska 
 Alytes obstetricans  kunka starostlivá 
SRBombina bombina kunka červenobruchá165,97
SRBombina variegata kunka žltobruchá66,38
 Bufo calamitaropucha krátkonohá  
SRBufo viridis ropucha zelená66,38
 Discoglossus galganoikunka  
 Discoglossus jeanneaekunka  
 Discoglossus montalentiikunka  
 Discoglossus pictuskunka maľovaná  
 Discoglossus sarduskunka pestrá  
 Euproctus aspersalamandra horská  
 Euproctus montanussalamandra vrchovská  
 Euproctus platycephalussalamandra šťukohlavá  
 Hydromantes (Speleomantes) ambrosiimločík 
 Hydromantes (Speleomantes) flavus  
 Hydromantes (Speleomantes) genei  
 Hydromantes (Speleomantes) imperialis  
 Hydromantes (Speleomantes) strinatii
(=Hydromantes (Speleomantes) italicus)
mločík nočný  
 Hydromantes (Speleomantes) supramontis  
SRHyla arborea rosnička zelená165,97
 Hyla meridionalisrosnička západná  
 Hyla sardarosnička tyrhenská  
 Chioglossa lusitanicasalamandra zlatopása  
 Mertensiella luschanisalamandra Luschanova  
 Pelobates cultripeshrabavka ostronohá  
SRPelobates fuscus hrabavka škvrnitá331,93
 Pelobates syriacushrabavka plochohlavá  
 Proteus anguinusjaskyniar vodný  
SRRana arvalis skokan ostropyský165,97
SRRana dalmatina skokan štíhly165,97
 Rana graecaskokan  
 Rana ibericaskokan dlhonohý  
 Rana italicaskokan  
 Rana latasteiskokan Latasteov  
SRRana lessonae skokan krátkonohý 165,97
 Salamandra atrasalamandra čierna  
 Salamandra auroraesalamandra  
 Salamandra lanzaisalamandra  
 Salamandrina terdigitatasalamandra okuliarnatá  
 Triturus carnifexmlok dravý  
SRTriturus cristatus mlok hrebenatý497,90
 Triturus italicusmlok ostrochvostý  
 Triturus kareliniimlok Karelinov  
 Triturus marmoratusmlok  
SRTriturus montandonimlok karpatský165,97
    
 Reptilia – plazy 
SRAblepharus kitaibelii krátkonôžka štíhla1327,75
 Algyroides fitzingeri jašterica Fitzingerova 
 Algyroides marchi jašterica Marchova 
 Algyroides moreoticus jašterica kýlošupinatá 
 Algyroides nigropunctatus jašterica červenoboká 
 Caretta caretta kareta obyčajná 
 Coluber caspius užovka 
 Coluber cypriensis  
 Coluber hippocrepis užovka podkovovitá 
 Coluber jugularis užovka žltobruchá 
 Coluber laurenti užovka 
 Coluber najadum užovka štíhla 
 Coluber nummifer užovka 
 Coluber viridiflavus užovka žltozelená 
SRCoronella austriaca užovka hladká331,93
 Cyrtopodion kotschyi gekón hrboľatý 
 Dermochelys coriacea kožatka veľká 
 Eirenis modesta   
 Elaphe quatuorlineata užovka štvorpása 
SRElaphe longissima užovka stromová497,90
 Elaphe situla užovka leopardovitá 
SREmys orbicularis korytnačka močiarna1327,75
 Eretmochelys imbricata kareta pravá 
 Eryx jaculus piesočník presypový 
 Gallotia atlantica jašterica 
 Gallotia galloti jašterica 
 Gallotia galloti insulanagae jašterica 
 Gallotia (=Lacerta) simonyi jašterica kanárska 
 Gallotia stehlini jašterica Stehlinova 
 Chalcides bedriagai scink Bedriagov 
 Chalcides occidentalis (simonyi) scink Simonov 
 Chalcides ocellatus scink oceľový 
 Chalcides sexlineatus scink 
 Chalcides viridianus scink zelenkastý 
 Chamaeleo chamaeleon chameleón obyčajný 
 Chelonia mydas kareta obrovská 
SRLacerta agilis jašterica bystrá/jašterica obyčajná99,58
 Lacerta danfordi jašterica 
 Lacerta dugesii jašterica Dugesova 
 Lacerta graeca  jašterica ostropyská 
 Lacerta horvathi jašterica Horvathova 
 Lacerta schreiberi jašterica Schreiberova 
 Lacerta trilineata jašterica smaragdová 
SRLacerta viridis jašterica zelená497,90
 Lacerta (=Archaeolacerta) bedriagae jašterica Bedriagova 
 Lacerta (=Archaeolacerta) monticola jašterica vrchovská 
 Lepidochelys kempii kareta Kempova 
 Macrovipera schweizerivretenica 
 Mauremys caspica korytnačka bahenná 
 Mauremys leprosakorytnačka 
 Natrix natrix cetti užovka 
 Natrix natrix corsa užovka 
 Natrix natrix cypriacaužovka 
SRNatrix tessellata užovka fŕkaná398,32
 Ophiomorus punctatissimus scink hadovitý 
 Ophisaurus apodus slepúch beznohý/scink beznohý 
 Ophisops elegans jašterica hadoboká 
 Phyllodactylus europaeus gekón listoprstý 
 Podarcis erhardii jašterica Erhardova 
 Podarcis filfolensis jašterica sieťovaná 
 Podarcis hispanica atrata jašterica 
 Podarcis lilfordi jašterica Lilfordova 
 Podarcis melisellensis  jašterica jadranská 
 Podarcis milensis jašterica kykládska 
SRPodarcis (=Lacerta) muralis jašterica múrová265,55
 Podarcis peloponnesiaca jašterica lesklá 
 Podarcis pityusensis  jašterica drobnohlavá 
 Podarcis sicula jašterica ruinová 
 Podarcis taurica  jašterica trávna 
 Podarcis tiliguerta  jašterica tyrhenská 
 Podarcis wagleriana jašterica Waglerova 
 Stellio (=Agama) stellio agama hardun 
 Tarentola angustimentalis  gekón úzkopyský 
 Tarentola boettgeri  gekón Boettgerov 
 Tarentola delalandii  gekón Delalandov 
 Tarentola gomerensis gekón gomérsky 
 Telescopus falax užovka nočná 
 Testudo graeca  korytnačka žltohnedá 
 Testudo hermanni korytnačka zelenkastá 
 Testudo marginata korytnačka žltočierna 
 Vipera ammodytes vretenica rožkatá 
 Vipera seoanni (okrem španielskych populácií)   vretenica 
 Vipera ursinii  vretenica malá 
 Vipera xanthina vretenica 
SRZootoca (=Lacerta) vivipara pannonica jašterica živorodá165,97
    
 Mammalia – cicavce 
 Alopex lagopus  líška polárna 
SRBarbastella barbastellus netopier čierny/uchaňa čierna331,93
SRBison bonasuszubor hrivnatý/ zubor lesný3319,39
 Canis lupus (s výnimkou španielskych populácií na sever od Duera; gréckych populácií na sever od 39. rovnobežky; bulharských, estónskych, lotyšských, litovských, poľských, slovenských populácií a fínskych populácií v oblastiach s chovom sobov definovaných v § 2 fínskeho zákona č. 848/1990 zo 14. septembra 1990 o chove sobov)vlk dravý/vlk obyčajný 
SRCastor fiber (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských, poľských, fínskych a švédskych populácií) bobor vodný/bobor eurázijský995,81
 Capra aegagrus (prirodzené populácie) koza bezoárová 
 Capra pyrenaica pyrenaica   kozorožec pyrenejský 
 Cervus elaphus corsicanus  jeleň lesný korzický 
 Cetacea (všetky druhy)veľrybotvaré cicavce 
SRCricetus cricetus (s výnimkou maďarských populácií) škrečok poľný33,19
 Crocidura canariensis bielozúbka kanárska 
 Crocidura siculabielozúbka sicílska 
SRDryomys nitedulaplch lesný165,97
SREptesicus nilssonii netopier severský/večernica severská331,93
SREptesicus serotinus netopier pozdný/večernica pozdná165,97
 Atelerix (=Erinaceus) algirus jež túlavý 
SRFelis silvestris mačka divá/lesná1327,75
 Galemys pyrenaicus (=Desmana pyrenaica)  vychuchol pyrenejský 
 Gliridae (=Myoxidae)(všetky druhy okrem Glis (=Myoxus) glis a Eliomys quercinus) plchovité 
SRHypsugo (=Pipistrellus) saviivečernica Saviho663,87
 Hystrix cristata  dikobraz hrebenatý 
SRLutra lutra vydra riečna1327,75
SRLynx lynx (s výnimkou estónskych populácií) rys ostrovid2655,51
 Lynx pardinus  rys leopardovitý 
SRMarmota marmota latirostrissvišť vrchovský3319,39
 Mesocricetus newtoniškrečok balkánsky 
 Microchiroptera (všetky druhy)netopiere 
 Microtus cabrerae  hraboš pyrenejský 
 Microtus oeconomus arenicola hraboš severský nizozemský 
SRMicrotus oeconomus mehelyihraboš severský panónsky995,81
SRMicrotus tatricushraboš tatranský165,97
SRMiniopterus schreibersii netopier sťahovavý/lietavec sťahovavý663,87
 Monachus monachus tuleň mníší 
SRMuscardinus avellanariusplch lieskový99,58
SRMustela eversmaniitchor stepný165,97
SREx Mustela (=Lutreola) lutreola norok európsky3319,39
SRMyotis alcathoenetopier nymfin331,93
SRMyotis bechsteininetopier veľkouchý165,97
SRMyotis blythinetopier východný/netopier ostrouchý165,97
SRMyotis brandtinetopier Brandtov165,97
SRMyotis dasycnemenetopier pobrežný165,97
SRMyotis daubentoninetopier vodný66,38
SRMyotis emarginatusnetopier brvitý331,93
SRMyotis myotisnetopier obyčajný331,93
SRMyotis mystacinus netopier fúzatý165,97
SRMyotis nattereri netopier riasnatý165,97
SRNyctalus lasiopterus netopier veľký/raniak veľký165,97
SRNyctalus leisleri netopier stromový/raniak malý165,97
SRNyctalus noctula netopier hrdzavý/raniak hrdzavý165,97
 Ovis ammon musimon (Ovis gmelini musimon) (prirodzené populácie – Korzika a Sardínia)muflón lesný 
 Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)ovca kruhorohá 
 Phoca hispida saimensis  tuleň krúžkovaný 
SRPipistrellus kuhliinetopier južný/večernica južná331,93
SRPipistrellus nathusii netopier parkový/večernica parková165,97
SRPipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý/večernica malá331,93
SRPipistrellus pygmaeus/mediteraneus netopier pískavý/večernica pískavá331,93
SRPlecotus auritusucháč svetlý331,93
SRPlecotus austriacusucháč sivý331,93
 Pteromys volans (=Sciuropteris russicus)  poletuška slovanská 
SRRhinolophus euryalepodkovár južný663,87
SRRhinolophus ferrumequinumpodkovár štíhlokrídly/podkovár veľký663,87
SRRhinolophus hipposideros podkovár krpatý/podkovár malý331,93
 Rousettus aegyptiacuskaloň egyptský 
 Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)  kamzík arbuzský 
 Rupicapra rupicapra balcanicakamzík vrchovský balkánsky 
SR Rupicapra rupicapra tatricakamzík vrchovský tatranský4979,08
 Sciurus anomalus  veverica krátkouchá 
SRSicista betulina myšovka horská663,87
SRSicista subtilis myšovka stepná663,87
SRSpermophillus (=Citellus) citellus syseľ pasienkový/syseľ obyčajný497,90
 Spermophillus (=Citellus) suslicussyseľ perlavý 
SRUrsus arctos medveď hnedý2655,51
SRVespertilio murinus netopier pestrý/večernica pestrá165,97
 Vormela peregusnatchor škvrnitý 

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR; tieto druhy sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.

2. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.

B.

DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU

Vedecké meno  Slovenské meno €/jedinec
   
Gastropoda – ulitníky 
Alopia bielzii clathrataalopia zádielská165,97
Anisusseptemgyratuskotúľka165,97
Belgrandiella (rod)belgrandiela165,97
Clausilia (=Andraea) dubia carpaticaciha karpatská99,58
Clausilia (=Andraea) dubia ingenuaciha rebravá99,58
Cochlodina (=Cochlodina) fimbriata remotaciha pyskatá165,97
Esperiana (=Fagotia) esperifagotka škvrnitá165,97
Esperiana (=Microcolpia) daudebartii acicularis/Fagotia acicularisfagotka štíhla165,97
Faustina rossmaessleri 99,58
Gyraulus (=Lamorbis) ripariuskotúľka pobrežná165,97
Hauffenia (rod)haufenia165,97
Helix lutescensslimák žltkastý66,38
Vallonia declivisvalónia hodvábna165,97
Valvata (=Tropidina) macrostomavalvata pupkatá99,58
Vertigo (=Vertilla) angustior pimprlík mokraďný66,38
Vertigo geyeri pimprlík močiarny165,97
Vertigo moulinsiana pimprlík bruškatý99,58
   
Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrniky 
Pseudanodonta complanata complanataškľabka ploská165,97
   
Annelida – obrúčkovce 
Allobophora dubiosadážďovka bahenná99,58
Allobophora hrabeidážďovka Hraběho165,97
Batracobdella paludosaklepsina barinná165,97
Hirudo medicinalispijavica lekárska99,58
   
Palpigrady – šťúrovky 
Eukoenenia (=Eukoenia) spelaea 663,87
   
Araneae – pavúky 
Anyphaena furvaspriadavka165,97
Araneus nordmanni križiak165,97
Arctosa perita strehúň165,97
Arctosa stigmosa strehúň165,97
Argiope lobata križiak165,97
Argyroneta aquatica vodnár striebristý165,97
Atypus muraliskomôrkár pontický165,97
Dolomedes plantarius lovčík165,97
Gnaphosa micropsskaliarka165,97
Gnaphosa nigerrimaskaliarka165,97
Haplodrassus moderatus skaliarka165,97
Cheiracanthium montanum 165,97
Larinioides silvicultrix križiak165,97
Lycosa vultuosa 165,97
Pardosa proxima sliedič165,97
Synema plorator kvetárik165,97
Zelotes puritanusskaliarka165,97
   
Pseudoscorpionidea – šťúriky 
Atemnus politus 165,97
Chtonius austriacus 165,97
Neobisium beieri 331,93
Neobisium polonicum 331,93
Neobisium slovacum 663,87
   
Opilionida – kosce 
Egaenus convexus 165,97
Gyas titanus 165,97
Ischyropsalis manicata 165,97
Opilio dinaricus 165,97
Platybunus pallidus 99,58
   
Cyphophtalmi 
Siro carpaticus 165,97
   
Acarina – roztoče 
Argas vespertilionis 99,58
   
Ixodidae  
Ixodes vespertilionis 165,97
   
Crustacea – kôrovce 
Astacus astacus rak riečny66,38
Astacus leptodactylus rak bahenný66,38
Austropotamobius (=Astacus) torrentiumrak riavový331,93
Branchinecta paludosažiabronôžka arktická165,97
Chirocephalus slovacicusžiabronôžka slovenská165,97
Lepidurus apusštítovec jarný66,38
Niphargus tatrensis 165,97
Synurella intermedia 165,97
Triops cancriformisštítovec letný66,38
   
Diplopoda – mnohonôžky 
Allorhiscosoma sphinx  16,59
Enantiulus tatranus  16,59
Glomeris mnischechi  16,59
Chelogona carpathicum  16,59
Julus curvicornis  16,59
Mastigophorophyllon cirriferum  16,59
Melogona transsilvanica 16,59
Xestoiulus (Microiulus) carpathicus  16,59
Polydesmus komareki  16,59
Polydesmus montanus  16,59
Polydesmus tatranus  16,59
Polyzonium eburneum  16,59
Polyzonium transsilvanicum  16,59
   
Chilopoda – stonôžky 
Dicellophilus carniolensis   
Dignathodon microcephalus  16,59
Scutigera coleoptrata 16,59
  16,59
Ephemeroptera 
Ametropus fragilispodenka16,59
Ecdyonurus insignis podenka16,59
Ephemera glaucopspodenka16,59
Ephemerella mesoleucapodenka16,59
Ephoron (=Polymitarcis) virgopodenka nížinná16,59
Heptagenia coerulanspodenka16,59
Choroterpes pictetiipodenka16,59
Isonychia ignotapodenka16,59
Raptobaetopus tenellus (balticus) podenka16,59
Rhithrogena germanica podenka16,59
   
Odonata – vážky 
Aeschna coeruleašidlo belasé165,97
Aeschna isoscelesšidlo99,58
Aeschna subarctica elisabethaešidlo165,97
Anax imperatoršidlo obrovské66,38
Anax parthenope šidlo tmavé33,19
Brachytron pratensešidlo lúčne99,58
Coenagrion hastulatum šidielko165,97
Coenagrion scitulumšidielko99,58
Cordulegaster (rod)pásikavec165,97
Epitheca bimaculatavážka66,38
Ladona (=Libellula) fulvavážka hnedá165,97
Onychogomphus forcipatusklinovka čiernonohá99,58
Orthetrum coerulescensvážka modrá99,58
Somatochlora (rod)ligotavka165,97
Sympecma fuscašidlovka hnedá132,77
Sympetrum pedemontanumvážka pásavá66,38
   
Plecoptera – pošvatky 
Agnetina elegantulapošvatka66,38
Brachyptera braueri pošvatka165,97
Brachyptera monilicornis pošvatka99,58
Capnopsis schilleri pošvatka165,97
Isogenus nubeculapošvatka165,97
Isoperla obscura pošvatka tmavá165,97
Isoptena serricornis pošvatka165,97
Marathamea vitripennispošvatka99,58
Rhabdiopteryx navicula pošvatka99,58
Taeniopterix schoenemundipošvatka dvojbodková99,58
Xantoperla apicalis pošvatka99,58
   
Dermaptera – ucholaky 
Anechura bipunctataucholak dvojbodkový66,38
Labidura ripariaucholak veľký66,38
   
Mantodea – modlivky 
Mantis religiosamodlivka zelená99,58
   
Ensifera – kobylky 
Ruspidia nitidula (=Homorocoryphus nitidulus)kobylka šúrová 331,93
Poecilimon fussi kobylka Fussiho165,97
Ephippiger ephippigersedlovka bronzová165,97
   
Caelifera – koníky 
Acrida hungarica (ungarica)koník stepný331,93
Calliptamus barbaruskoník barbarský66,38
Mecostethus grossus koník žltopásy 66,38
Oedalus decorus koník čiernopásy 165,97
   
Heteroptera – bzdochy 
Acyrosoma leucogrammesbzdocha16,59
Bagrada stolatabzdocha16,59
Crypsinus angustatusbzdocha16,59
Dybowskyia reticulata bzdocha16,59
Henestaris halophilusbzdocha16,59
Hyoidea notaticepsbzdocha16,59
Spathocera obscurabzdocha16,59
   
Auchenorrhyncha – cikády 
Cicada (=Tettiga) ornicikáda jaseňová165,97
Dictyophara pannonica ostročielka stepná99,58
Dorycephalus baericikádka99,58
Pagiphora annulata  165,97
Tibicen plebejus cikáda165,97
Tibicina haematodes cikáda viničná165,97
   
Planipennia (=Neuroptera) – sieťokrídlovce 
Creoleon plumbeus 99,58
Dendroleon pantherinus mravcolev stromový165,97
Distoleon tetrarammicusmravcolev99,58
Libelloides coccajusaskalafus165,97
Libelloides macaroniusaskalafus škvrnitokrídly165,97
Mantispa styriaca pamodlivka dlhokrká99,58
Megistopus flavicornis 99,58
Myrmecaelurus trigrammus 99,58
Myrmeleon formicarius 99,58
Myrmeleon inconspicuus 99,58
   
Coleoptera – chrobáky 
Acimerus schäfferi fuzáč Schäfferi 99,58
Agnathus decoratus  165,97
Allonyx qaudrimaculatus pestroš99,58
Alosimus syriacus  99,58
Ampedus quadrisignatuskováčik štvorškvrnný165,97
Ampedus ruficeps kováčik165,97
Anthaxia candens krasoň čerešňový99,58
Anthaxia hungarica krasoň južný99,58
Apalus (rod) 99,58
Aporthopleura (=Orthopleura) sanguinicolispestroš99,58
Bius thoracicus potemník165,97
Boros schneideri  165,97
Brachygonus (=Ampedus) megerlei kováčik 165,97
Brachyta (=Evodinus) interrogationisfuzáč99,58
Calosoma auropunctatumhúseničiar zlatistý99,58
Calosoma sycophanta húseničiar pižmový 99,58
Capnodis tenebrionis krasoň165,97
Carabus arcensis bystruška66,38
Carabus auronitens bystruška zlatá66,38
Carabus cancellatus bystruška medená66,38
Carabus clathratusbystruška165,97
Carabus fabricii bystruška66,38
Carabus irregularis bystruška66,38
Carabus menetriesi bystruška menétriesova165,97
Carabus montivagus bystruška99,58
Carabus nitens bystruška 99,58
Carabus obsoletus bystruška lesklá66,38
Carabus problematicus bystruška66,38
Carabus scabriusculus bystruška66,38
Cerambyx miles fuzáč99,58
Cerocoma (rod)  99,58
Cetonischema (=Potosia) aeruginosa zlatoň ligotavý99,58
Cornumutila quadrivittata fuzáč99,58
Deltomerus tatricus utekáčik99,58
Dicerca aenea krasoň lesklý165,97
Dicerca alni krasoň jelšový165,97
Dicerca furcata krasoň165,97
Dicerca moesta krasoň99,58
Dircaea australis  99,58
Ditylus laevis 99,58
Elater (= Ludius) ferrugineus kováčik hrdzavý99,58
Emus hirtus drobčík chlpatý66,38
Epicauta erythrocephala 99,58
Epicauta rufidorsum 99,58
Ergates faber fuzáč zavalitý 165,97
Eurythyrea quercuskrasoň dubový99,58
Eurythyrea austriacakrasoň jedľový99,58
Euzonitis (rod) 99,58
Evodinus borealis fuzáč165,97
Hydrophilus (= Hydrous) aterrimusvodomil 165,97
Hydrophilus (= Hydrous) piceusvodomil čierny99,58
Lacon (rod – okrem L. punctatus) kováčik99,58
Laena reitteripotemník165,97
Laena viennensis potemník99,58
Leptura (= Strangalia) thoracica fuzáč červenokrký165,97
Lethrus apterusviničiar čierny99,58
Limoniscus violaceus  kováčik fialový165,97
Lucanus cervus roháč obyčajný165,97
Megopis scabricornisfuzáč99,58
Melandrya barbata  66,38
Meloe autumnalismájka66,38
Meloe brevicollismájka99,58
Meloe cicatricosusmájka165,97
Meloe decorusmájka99,58
Meloe hungarusmájka165,97
Meloe proscarabeusmájka obyčajná199,16
Meloe rufiventrismájka199,16
Meloe rugosusmájka66,38
Meloe scabriusculusmájka99,58
Meloe tuccicusmájka165,97
Meloe uralensismájka99,58
Meloe variegatusmájka dúhová165,97
Meloe violaceusmájka fialová66,38
Menephilus cylindricus potemník165,97
Morimus funereus  66,38
Mylabris (rod) 99,58
Necydalis major fuzáč99,58
Necydalis ulmi fuzáč165,97
Nemosoma caucasicum ploskáň165,97
Oenas crassicornis  99,58
Oryctes nasicornis nosorožtek obyčajný165,97
Pachyta lamed fuzáč žltočierny66,38
Phytoecia argus fuzáč99,58
Phytoecia hirsutula fuzáč99,58
Phytoecia scutellata fuzáč99,58
Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) dives krasoň99,58
Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) mirifica krasoň99,58
Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) rutilans krasoň lipový 66,38
Purpuricenus kaehleri fuzáč99,58
Pytho abieticola  165,97
Pytho depressus  99,58
Rhopalopus ungaricus 99,58
Rhysodes germari  165,97
Selatostomus rugosus kováčik165,97
Semanotus russicus fuzáč borievkový165,97
Sitaris muralis  165,97
Sisyphus schaefferilajniak skarabeusovitý 66,38
Sphaenoptera antiqua krasoň165,97
Tragosoma depsarium fuzáč165,97
Trichoferus pallidus fuzáč99,58
Zonitis nana  99,58
   
Hymenoptera – blanokrídlovce 
Anthidium montanumvlnárka horská66,38
Anthocopa mocsaryičalúnnica mocsáriho66,38
Batozonellus lacerticida hrabavka jaštericovitá165,97
Bombus (všetky druhy) čmeľ66,38
Cystomutilla ruficeps  pamravec 66,38
Euchroeus dallatoreana blyskavka66,38
Larra anathema kutavka165,97
Liometopum microcephalum mravec66,38
Rhadinoceraea reitteripiliarka165,97
Scolia flavifrons žihadlovka obrovská165,97
Xylocopa (všetky druhy) drevár66,38
   
Trichoptera – potočníky 
Acrophylax vernalispotočník alpínsky99,58
Agrypnia obsoletapotočník99,58
Agrypnia variapotočník99,58
Allogamus starmachi 66,38
Apatania carpathica 66,38
Beraeamyia hrabei 66,38
Ceraclea riparia 99,58
Cyrnus crenaticornis  66,38
Cyrnus flavidus 66,38
Grammotaulis nitiduspotočník99,58
Holocentropus dubius  99,58
Holocentropus picicornis  99,58
Holocentropus stagnalis  99,58
Chaetopteryx subradiata 66,38
Chimarra marginatapotočník165,97
Limnophilus algosuspotočník66,38
Oecetis notatapotočník99,58
Oecetis tripunctata potočník165,97
Polycentropus excisus 99,58
Polycentropus schmidi 99,58
Setodes viridispotočník165,97
   
Lepidoptera – motýle 
Arctia festiva spriadač mliečnikový 99,58
Arichanna melanaria kôrovka barinná 99,58
Boloria aquilonaris perlovec severský 165,97
Brenthis hecateperlovec dvojradový 165,97
Carcharodus flocciferussúmračník jablčníkový66,38
Colias chrysothemežltáčik kozincový132,77
Colias palaeno žltáčik čučoriedkový 165,97
Erebia pharteočkáň tatranský 165,97
Euphydryas aurinia hnedáčik chrastavcový 165,97
Euplagia (=Callimorpha) quadripunctataspriadač kostihojový165,97
Eutelia adulatrixmora škumpová99,58
Hipparchia alcyoneočkáň bielopásy99,58
Hipparchia semeleočkáň metlicový99,58
Hipparchia statilinusočkáň piesočný99,58
Hyponephele lupinaočkáň hájový165,97
Chazara briseisočkáň skalný99,58
Lycaena thersamonohniváčik prútnatcový99,58
Maculinea alconmodráčik horcový99,58
Neptis sapphobielopásovec hrachorový132,77
Pericallia matronula spriadač čremchový165,97
Polyommatus admetusmodráčik hnedý165,97
Polyommatus amandusmodráčik ušľachtilý66,38
Polyommatus damonmodráčik vičencový165,97
Synprapha microgammamora rašelinisková99,58
Vacciniina optilete modráčik striebroškvrnný165,97
Zygaena cynarae vretienka smldníková 66,38
Zygaena laeta vretienka neskorá99,58
   
Diptera – dvojkrídlovce 
Atherix ibis 99,58
   
Petromyzontes – mihule 
Eudontomyzon danfordimihuľa potiská497,90
Eudontomyzon mariae (vladykovi)mihuľa ukrajinská (Vladykovova)497,90
Lampetra planerimihuľa potočná663,87
   
Osteichthyes (=Pisces) – ryby 
Acipenser gueldenstaedtiijeseter ruský 995,81
Alburnoides bipunctatusploska pásavá265,55
Carassius carassiuskaras zlatistý 331,93
Cyprinus carpio kapor sazan divá forma1327,75
Gobio kessleriihrúz Kesslerov663,87
Gobio uranoscopushrúz fúzatý663,87
Gymnocephalus schraetserhrebenačka pásavá497,90
Misgurnus fossilisčík európsky663,87
Pelecus cultratusšabľa krivočiara497,90
Rutilus pigus plotica lesklá 331,93
Sabanejewia balcanicapĺž vrchovský663,87
Umbra krameriblatniak tmavý663,87
Zingel streberkolok vretenovitý663,87
Zingel zingelkolok veľký663,87
   
Amphibia – obojživelníky 
Bufo buforopucha bradavičnatá165,97
Rana kl . esculenta skokan zelený165,97
Rana ridibundaskokan rapotavý331,93
Rana temporariaskokan hnedý99,58
Salamandra salamandrasalamandra škvrnitá165,97
Triturus alpestrismlok horský165,97
Triturus dobrogicusmlok dunajský497,90
Triturus vulgarismlok bodkovaný165,97
   
Reptilia – plazy 
Anguis fragilisslepúch lámavý165,97
Natrix natrixužovka obojková/užovka obyčajná99,58
Vipera berusvretenica severná/vretenica obyčajná265,55
   
Mammalia – cicavce 
Alces alceslos mokraďový1659,69
Crocidura suaveolensbielozúbka krpatá66,38
Crocidura leucodonbielozúbka bielobruchá66,38
Eliomys quercinusplch záhradný1659,69
Erinaceus concolorjež bledý/jež východoeurópsky165,97
Glis (=Myoxus) glisplch sivý165,97
Chionomys (Microtus) nivalishraboš snežný331,93
Mustela ermineahranostaj čiernochvostý165,97
Neomys anomalusdulovnica menšia165,97
Neomys fodiensdulovnica väčšia165,97
Sciurus vulgarisveverica stromová66,38
Sorex alpinuspiskor vrchovský165,97
Sorex araneuspiskor lesný/piskor obyčajný66,38
Sorex minutuspiskor malý66,38

Poznámka:

Druhy národného významu sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.“.

3. Príloha č. 32 znie:

„Príloha č. 32 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

SPOLOČENSKÁ HODNOTA DRUHOV VTÁKOV PRIRODZENE SA VYSKYTUJÚCICH NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vedecké menoSlovenské meno€/jedinec
Aves – vtáky 
Accipiter gentilisjastrab lesný1327,75
Accipiter nisusjastrab krahulec1327,75
Acrocephalus arundinaceustrsteniarik škriekavý663,87
Acrocephalus melanopogontrsteniarik tamariškový/šašiniarik tenkozobý1659,69
Acrocephalus paludicolatrsteniarik vodný2323,57
Acrocephalus palustristrsteniarik spevavý165,97
Acrocephalus scirpaceustrsteniarik bahenný331,93
Acrocephalus schoenobaenustrsteniarik pásikový331,93
Actitis hypoleucoskalužiak riečny663,87
Aegithalos caudatusmlynárka dlhochvostá165,97
Aegolius funereuskuvik kapcavý/pôtik kapcavý1659,69
Aegypius monachussup tmavohnedý1659,69
Alauda arvensisškovránok poľný165,97
Alcedo atthisrybárik riečny/rybárik obyčajný1327,75
Anas acutakačica ostrochvostá1659,69
Anas clypeatakačica lyžičiarka1327,75
Anas creccakačica chrapkavá663,87
Anas penelopekačica hvízdavá663,87
Anas platyrhynchoskačica divá165,97
Anas querquedulakačica chrapľavá663,87
Anas streperakačica chripľavá663,87
Anser albifronshus bieločelá995,81
Anser anserhus divá2323,57
Anser brachyrhynchushus krátkozobá1327,75
Anser erythropushus piskľavá/hus malá2323,57
Anser fabalishus siatinná829,84
Anthropoides virgožeriavec stepný1327,75
Anthus campestrisľabtuška poľná1327,75
Anthus cervinusľabtuška červenohrdlá663,87
Anthus pratensisľabtuška lúčna663,87
Anthus spinolettaľabtuška vrchovská331,93
Anthus trivialisľabtuška lesná165,97
Apus apusdážďovník tmavý165,97
Apus melbadážďovník skalný331,93
Aquila clangaorol hrubozobý2323,57
Aquila heliacaorol kráľovský1995,81
Aquila chrysaetosorol skalný3319,39
Aquila pomarinaorol krikľavý2323,57
Aquila rapax/nipalensisorol stepný2323,57
Ardea cinereavolavka popolavá663,87
Ardea purpureavolavka purpurová3319,39
Ardeola ralloidesvolavka vlasatá/čaplička vlasatá2323,57
Arenaria interpreskamenár strakatý663,87
Asio flammeusmyšiarka močiarna1659,69
Asio otusmyšiarka ušatá663,87
Athene noctuakuvik plačlivý1327,75
Aythya ferinachochlačka sivá331,93
Aythya fuligulachochlačka vrkočatá331,93
Aythya marilachochlačka morská331,93
Aythya nyrocachochlačka bielooká1995,81
Bombycilla garruluschochláč severský165,97
Bonasa bonasia jariabok hôrny1327,75
Botaurus stellarisbučiak trsťový/bučiak veľký2323,57
Branta berniclabernikla tmavá663,87
Branta canadensisbernikla veľká/bielobradá663,87
Branta leucopsisbernikla bielolíca1327,75
Branta ruficollisbernikla červenokrká/červenokrčka pestrá2323,57
Bubo bubovýr skalný1327,75
Bubulcus ibishltavka vlasatá663,87
Bucephala clangulahlaholka severská331,93
Burhinus oedicnemusležiak úhorový/ležiak obyčajný1327,75
Buteo buteomyšiak lesný663,87
Buteo lagopusmyšiak severský663,87
Buteo rufinusmyšiak hrdzavý1327,75
Calandrella brachydactylaškovránok krátkoprstý1327,75
Calcarius lapponicusstrnádka severská331,93
Calidris albapobrežník belavý331,93
Calidris alpinapobrežník čiernozobý331,93
Calidris canutuspobrežník hrdzavý331,93
Calidris ferrugineapobrežník krivozobý331,93
Calidris maritimapobrežník morský663,87
Calidris melanotospobrežník škvrnitý331,93
Calidris minutapobrežník malý165,97
Calidris temminckiipobrežník sivý165,97
Caprimulgus europaeuslelek lesný/lelek obyčajný1327,75
Carduelis cannabinastehlík konopiar165,97
Carduelis carduelisstehlík pestrý165,97
Carduelis flammeastehlík čečetavý331,93
Carduelis chlorisstehlík zelený165,97
Carduelis flavirostrisstehlík horský331,93
Carduelis hornemannistehlík belavý331,93
Carduelis spinusstehlík čížavý165,97
Carpodacus erythrinushýľ karmínový663,87
Certhia brachydactylakôrovník krátkoprstý331,93
Certhia familiariskôrovník dlhoprstý331,93
Ciconia ciconiabocian biely1659,69
Ciconia nigrabocian čierny2323,57
Cinclus cinclusvodnár potočný331,93
Circaetus gallicushadiar krátkoprstý3319,39
Circus aeruginosuskaňa močiarna1327,75
Circus cyaneuskaňa sivá1659,69
Circus macrouruskaňa stepná2323,57
Circus pygarguskaňa popolavá2323,57
Clamator glandariuskukavica chochlatá663,87
Clangula hyemaliskačica ľadová663,87
Coccothraustes coccothraustesglezg hrubozobý165,97
Columba oenasholub plúžik995,81
Columba palumbusholub hrivnák497,90
Coracias garruluskrakľa belasá2323,57
Corvus coraxkrkavec čierny265,55
Corvus coronevrana túlavá132,77
Corvus frugilegushavran čierny165,97
Corvus monedulakavka tmavá663,87
Coturnix coturnixprepelica poľná663,87
Crex crexchriašteľ poľný/chrapkáč poľný 2323,57
Cuculus canoruskukučka jarabá331,93
Cygnus columbianus (Cygnus bewickii) labuť tundrová1327,75
Cygnus cygnus labuť spevavá1327,75
Cygnus olor labuť hrbozobá497,90
Delichon urbicabelorítka domová165,97
Dendrocopos leucotosďateľ bielochrbtý1327,75
Dendrocopos majorďateľ veľký165,97
Dendrocopos mediusďateľ prostredný1327,75
Dendrocopos minorďateľ malý663,87
Dendrocopos syriacusďateľ hnedkavý995,81
Dryocopus martiusďateľ čierny1327,75
Egretta albavolavka biela2323,57
Egretta garzettavolavka striebristá3319,39
Emberiza ciastrnádka ciavá1327,75
Emberiza citrinella strnádka žltá165,97
Emberiza hortulanastrnádka záhradná1327,75
Emberiza melanocephalastrnádka čiernohlavá331,93
Emberiza schoeniclusstrnádka trsťová331,93
Eremophila alpestrisškovránok ušatý331,93
Erithacus rubeculaslávik červienka165,97
Falco biarmicussokol tmavý1327,75
Falco columbariussokol kobec1327,75
Falco cherrugsokol rároh3319,39
Falco naumannisokol bielopazúravý1327,75
Falco peregrinussokol sťahovavý1663,87
Falco subbuteosokol lastovičiar1327,75
Falco tinnunculussokol myšiar663,87
Falco vespertinussokol červenonohý2323,57
Ficedula albicollismuchárik bielokrký663,87
Ficedula hypoleucamuchárik čiernohlavý663,87
Ficedula parvamuchárik červenohrdlý1327,75
Fringilla coelebspinka lesná33,19
Fringilla montifringillapinka severská66,38
Fulica atralyska čierna331,93
Galerida cristatapipíška chochlatá331,93
Gallinago gallinagomočiarnica mekotavá663,87
Gallinago mediamočiarnica lúčna1327,75
Gallinula chloropussliepočka zelenonohá331,93
Garrulus glandariussojka škriekavá99,58
Gavia adamsiipotáplica bledozobá663,87
Gavia arcticapotáplica severská1327,75
Gavia immerpotáplica ľadová1327,75
Gavia stellatapotáplica štíhlozobá1327,75
Gelochelidon niloticarybár krátkozobý1327,75
Glareola nordmanniprieložník čiernokrídly663,87
Glareola pratincolaprieložník stepný1327,75
Glaucidium passerinumkuvik vrabčí/kuvičok vrabčí1327,75
Grus grusžeriav popolavý2323,57
Gyps fulvussup bielohlavý2323,57
Haematopus ostraleguslastúrničiar strakatý663,87
Haliaeetus albicillaorliak morský4315,20
Hieraaetus pennatusorol myšiakovitý4315,20
Himantopus himantopusšišila bocianovitá1327,75
Hippolais icterinasedmohlások hájový331,93
Hippolais pallidasedmohlások bledý331,93
Hirundo rusticalastovička domová165,97
Histrionicus histrionicuskačica strakatá663,87
Charadrius (Eudromias) morinelluskulík vrchovský1327,75
Charadrius alexandrinuskulík morský663,87
Charadrius dubiuskulík riečny331,93
Charadrius hiaticulakulík piesočný663,87
Chlamidotys undulatadrop hrivnatý3319,39
Chlidonias hybridusrybár bahenný1327,75
Chlidonias leucopterusrybár bielokrídly1327,75
Chlidonias nigerrybár čierny1327,75
Ixobrychus minutusbučiačik močiarny1327,75
Jynx torquillakrutihlav hnedý663,87
Lanius colluriostrakoš červenochrbtý995,81
Lanius excubitorstrakoš sivý663,87
Lanius minorstrakoš kolesár1327,75
Lanius senatorstrakoš červenohlavý2323,57
Larus argengatusčajka striebristá331,93
Larus cachinansčajka bielohlavá331,93
Larus canusčajka sivá331,93
Larus fuscusčajka tmavá331,93
Larus marinusčajka morská331,93
Larus melanocephalusčajka čiernohlavá1327,75
Larus minutusčajka malá331,93
Larus ridibundusčajka smejivá165,97
Limicola falcinelluspobrežník ploskozobý663,87
Limosa lapponicabrehár hrdzavý1659,69
Limosa limosabrehár čiernochvostý1327,75
Locustella fluviatilissvrčiak riečny331,93
Locustella luscinioidessvrčiak slávikovitý331,93
Locustella naeviasvrčiak zelenkavý331,93
Loxia curvirostrakrivonos smrekový165,97
Loxia leucopterakrivonos bielokrídly165,97
Lullula arboreaškovránok stromový1327,75
Luscinia lusciniaslávik tmavý663,87
Luscinia megarhynchosslávik krovinový331,93
Luscinia svecicaslávik modrák1327,75
Lymnocryptes minimusmočiarnica tichá1327,75
Melanitta fuscaturpan tmavý663,87
Melanitta nigraturpan čierny663,87
Mergus albelluspotápač biely1327,75
Mergus merganserpotápač veľký663,87
Mergus serratorpotápač dlhozobý663,87
Merops apiastervčelárik zlatý1327,75
Miliaria calandrastrnádka lúčna331,93
Milvus migranshaja tmavá2323,57
Milvus milvushaja červená3319,39
Monticola saxatilisskaliar pestrý2323,57
Monticola solitariusskaliar modrý1327,75
Montifringilla nivalissnehárka vrchovská331,93
Motacilla alba trasochvost biely331,93
Motacilla cinereatrasochvost horský331,93
Motacilla citreolatrasochvost žltohlavý663,87
Motacilla flavatrasochvost žltý331,93
Muscicapa striatamuchár sivý165,97
Neophron percnopterussup biely1659,69
Netta rufinahrdzavka potápavá1659,69
Nucifraga caryocatactesorešnica perlovaná331,93
Numenius arquatahvizdák veľký2323,57
Numenius phaeopushvizdák pásavohlavý1327,75
Numenius tenuirostrishvizdák tenkozobý4315,20
Nyctea scandiacasova snežná1327,75
Nycticorax nycticoraxbučiak nočný1659,69
Oenanthe oenantheskaliarik sivý331,93
Oriolus oriolusvlha hájová663,87
Otis tardadrop fúzatý/drop veľký4315,20
Otus scopsvýrik lesný1659,69
Oxyura leucocephalapotápnica bielohlavá1327,75
Pandion haliaetuskršiak rybožravý2323,57
Panurus biarmicusfúzatka trsťová995,81
Parus atersýkorka uhliarka99,58
Parus caeruleussýkorka belasá99,58
Parus cristatussýkorka chochlatá165,97
Parus cyanussýkorka lazúrová165,97
Parus majorsýkorka bielolíca99,58
Parus montanussýkorka čiernohlavá165,97
Parus palustrissýkorka lesklohlavá165,97
Passer domesticusvrabec domový33,19
Passer montanusvrabec poľný33,19
Pastor roseusškorec ružový165,97
Pelecanus crispuspelikán kučeravý3319,39
Pelecanus onocrotauluspelikán ružový1327,75
Perdix perdixjarabica poľná663,87
Perisoreus infaustussojka zlovestná99,58
Pernis apivorusvčelár lesný1659,69
Phalacrocorax aristoteles kormorán chochlatý663,87
Phalacrocorax carbokormorán veľký331,93
Phalacrocorax pygmaeuskormorán malý2323,57
Phalaropus fulicariuslyskonoh ploskozobý663,87
Phalaropus lobatuslyskonoh úzkozobý1327,75
Phasianus colchicusbažant poľovný33,19
Philomachus pugnaxpobrežník bojovný663,87
Phoenicurus ochrurosžltochvost domový165,97
Phoenicurus phoenicurusžltochvost lesný663,87
Phylloscopus collybitakolibkárik čipčavý165,97
Phylloscopus sibilatrixkolibkárik sykavý165,97
Phylloscopus trochiloideskolibkárik zelený331,93
Phylloscopus bonelli kolibkárik horský331,93
Phylloscopus inornatuskolibkárik žltkastotemenný165,97
Phylloscopus trochiluskolibkárik spevavý165,97
Pica picastraka čiernozobá99,58
Picoides tridactylusďateľ trojprstý1659,69
Picus canusžlna sivá995,81
Picus viridisžlna zelená663,87
Pinicola enucleatorhýľ krivonosovitý331,93
Platalea leucorodialyžičiar biely3319,39
Plectrophenax nivalisstrnádka snežná165,97
Plegadis falcinellusibis hnedý2323,57
Pluvialis apricariakulík zlatý1327,75
Pluvialis squatarolakulík bledý995,81
Podiceps aurituspotápka ušatá1327,75
Podiceps cristatuspotápka chochlatá331,93
Podiceps grisegenapotápka červenokrká1659,69
Podiceps nigricollispotápka čiernokrká663,87
Porzana parvachriašteľ malý1327,75
Porzana porzanachriašteľ bodkovaný1327,75
Porzana pusillachriašteľ najmenší1659,69
Prunella collarisvrchárka červenkavá995,81
Prunella modularisvrchárka modrá165,97
Prunella montanellavrchárka okrová165,97
Pyrrhocorax graculusčavka žltozobá663,87
Pyrrhula pyrrhulahýľ lesný663,87
Rallus aquaticuschriašteľ vodný663,87
Recurvirostra avosettašabliarka modronohá1659,69
Regulus ignicapilluskráliček ohnivohlavý331,93
Regulus reguluskráliček zlatohlavý165,97
Remiz pendulinuskúdeľníčka lužná663,87
Riparia ripariabrehuľa hnedá331,93
Rissa tridactylačajka trojprstá663,87
Saxicola rubetrapŕhľaviar červenkastý663,87
Saxicola torquatapŕhľaviar čiernohlavý663,87
Scolopax rusticola sluka lesná995,81
Serinus serinuskanárik záhradný99,58
Sitta europaeabrhlík lesný99,58
Somateria mollissimakajka morská995,81
Stercorarius longicauduspomorník dlhochvostý663,87
Stercorarius parasiticuspomorník príživný663,87
Stercorarius pomarinuspomorník širokochvostý663,87
Sterna albifronsrybár bieločelý1659,69
Sterna caspiarybár veľkozobý1327,75
Sterna hirundorybár riečny1327,75
Sterna paradisaearybár dlhochvostý1327,75
Sterna sandvicensisrybár sivý1327,75
Streptopelia decaoctohrdlička záhradná33,19
Streptopelia turturhrdlička poľná663,87
Strix alucosova lesná663,87
Strix uralensissova dlhochvostá1659,69
Sturnus vulgarisškorec lesklý66,38
Surnia ululakuvik krahuľcovitý1327,75
Sylvia atricapillapenica čiernohlavá165,97
Sylvia borinpenica slávikovitá165,97
Sylvia communispenica hnedokrídla165,97
Sylvia currucapenica popolavá165,97
Sylvia nisoriapenica jarabá1327,75
Syrrhaptes paradoxusstepiar ostrochvostý663,87
Tadorna ferrugineakazarka hrdzavá1327,75
Tadorna tadornakazarka pestrá995,81
Tachybaptus ruficollispotápka hnedá165,97
Tetrao tetrixtetrov hoľniak2323,57
Tetrao urogallustetrov hlucháň/hlucháň obyčajný3319,39
Tetrax tetraxdrop obojkový1995,81
Tichodroma murariamurárik červenokrídly2323,57
Tringa erythropuskalužiak tmavý995,81
Tringa glareolakalužiak močiarny995,81
Tringa nebulariakalužiak sivý995,81
Tringa ochropuskalužiak perlavý995,81
Tringa stagnatiliskalužiak štíhly995,81
Tringa totanuskalužiak červenonohý1327,75
Troglodytes troglodytesoriešok hnedý165,97
Turdus iliacusdrozd červenkavý331,93
Turdus meruladrozd čierny 99,58
Turdus philomelosdrozd plavý165,97
Turdus pilarisdrozd čvíkotavý165,97
Turdus torquatusdrozd kolohrivý663,87
Turdus viscivorusdrozd trskotavý331,93
Tyto albaplamienka driemavá1327,75
Upupa epopsdudok chochlatý1327,75
Vanellus gregarius (Chettusia gregaria)cíbik stepný1327,75
Vanellus vanelluscíbik chochlatý663,87
Xenus cinereuskalužiak obrátenozobý1327,75

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného za druhy národného významu.

2. Druhy uvedené v tejto prílohe sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.“.

4. V prílohe č. 33 časť B znie:

„ČASŤ B

Spoločenská hodnota drevín

Spoločenská hodnota drevín sa vyjadruje v eurách.

I. skupina – polovždyzelené a vždyzelené listnaté dreviny.

II. skupina – ihličnaté dreviny.

III. skupina – listnaté opadavé dreviny.

Stromy

Výška v cmdo 5051 - 100101 - 200nad 200
I. skupina9,9519,9139,8366,38
II. skupina9,9519,9133,1949,79
III. skupina6,6313,2733,1949,79

Obvod kmeňa
v cm
11 - 12 13 - 14 15 - 16 17 - 20 21 - 25 26 - 30
I. skupina82,9599,58116,17199,16298,74365,13
II. skupina66,3899,58116,17165,97215,76232,35
III. skupina66,3882,9599,58132,77149,37165,97

Obvod kmeňa
v cm
31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 60 61 - 70
I. skupina464,71597,49697,07796,65995,811194,98
II. skupina265,55331,93398,33497,90597,49697,07
III. skupina199,16232,35298,74365,13431,52497,90

Obvod kmeňa
v cm
71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130
I. skupina1394,141659,691991,632323,572655,51-
II. skupina796,65896,23995,811095,391194,981294,56
III. skupina564,29663,87763,46863,04962,621062,20

Obvod kmeňa
v cm
131-160 161-190 191-220 221-250 251-280 281-310
I. skupina------
II. skupina1493,721692,891892,052091,212290,382489,54
III. skupina1161,781294,561493,721692,891925,242124,41

Obvod kmeňa
v cm
311-360 361-410 411-450 451-500 nad 500
I. skupina-----
II. skupina2721,902954,253153,423983,275311,02
III. skupina2323,572522,732854,673319,393983,27

Kry a krovité porasty


Skupina

Výška v cm
Plošný priemet krov a krovitých porastov v m2
do 2do 5do 10za každých ďalších 5 m2


I. skupina
do 306,5949,7982,9549,79
do 10019,9166,38132,7766,38
do 15023,2399,58199,1682,95
do 9,9526,55149,37265,55116,17
nad 9,9533,19215,76365,13149,37


II. skupina
do 304,9726,5549,7926,55
do 1008,2939,8382,9539,83
do 15011,6166,38132,7766,38
do 9,954,9399,58199,1682,95
nad 9,9519,91149,37265,55116,17


III. skupina
do 303,3119,9133,1916,59
do 1004,9733,1966,3833,19
do 1506,6353,1199,5849,79
do 9,958,2979,66132,7766,38
nad 9,9513,27116,17199,1682,95

Liany

Skupina Obvod kmienka 
v cm
Výška (dĺžka) kmienka v m
do 1 do 3 do 5 do 8 nad 8

I. skupina
a
III. skupina
do 3 3,31 4,97 6,63 9,95 16,59
do 5 4,97 6,63 9,95 19,91 33,19
do 10 6,63 9,95 16,59 33,19 49,79
do 20 9,95 16,59 23,23 43,15 66,38
nad 20 16,59 23,23 33,19 56,43 82,95

.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ján Chrbet v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.