Oznámenie č. 576/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Čiastka 199/2008
Platnosť od 20.12.2008
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 30. decembra 2008.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené