Vyhláška č. 573/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov

Čiastka 199/2008
Platnosť od 20.12.2008 do31.08.2009
Účinnosť od 01.01.2009 do31.08.2009
Zrušený 338/2009 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené