Vyhláška č. 534/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z. z.

Čiastka 191/2008
Platnosť od 12.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do31.07.2018
Zrušený 228/2018 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

534

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 27. novembra 2008,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. e) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z. z. sa mení takto:

V prílohe č. 5 v časti III Záver sa veta „Súčet všeobecných hodnôt sa zaokrúhľuje do 1 000 Sk na celé desaťkoruny, nad 1 000 Sk do 10 000 Sk na celé stokoruny, nad 10 000 Sk do 100 000 Sk na celé tisíckoruny, nad 100 000 Sk na celé desaťtisíckoruny, nad 1 000 000 Sk na celé stotisíckoruny“ nahrádza vetou, ktorá znie: „Súčet všeobecných hodnôt sa zaokrúhľuje do 100 eur na celé eurá, nad 100 eur do 500 eur na celých päť eur, nad 500 eur do 5 000 eur na celých desať eur, nad 5 000 eur do 100 000 eur na celých sto eur, nad 100 000 eur do 1 000 000 eur na celých tisíc eur, nad 1 000 000 eur na celých desaťtisíc eur.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Štefan Harabin v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené