Oznámenie č. 508/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 186/2008
Platnosť od 05.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2014
Zrušený 388/2014 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008 okrem čl. I bodov 2 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené