Oznámenie č. 500/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Čiastka 185/2008
Platnosť od 05.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009
Literatúra 2
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008 okrem čl. I bodov 1 až 7, bodu 12 § 71a ods. 3 až 11, bodov 12, 13 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2009 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
05.12.2008 - 31.12.2008

Všetky časové verzie

05.12.2008

Pôvodný predpis

05.12.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené