Zákon č. 495/2008 Z. z.Zákon o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 600/2008 Z. z., 506/2009 Z. z.(nepriamo), 519/2010 Z. z., 157/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 182/2008
Platnosť od 04.12.2008
Účinnosť od 01.07.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009, okrem čl. VII, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené