Vyhláška č. 486/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení neskorších predpisov

Čiastka 177/2008
Platnosť od 29.11.2008 do31.12.2011
Účinnosť od 01.12.2008 do31.12.2011
Zrušený 530/2011 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené