Zákon č. 484/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

Čiastka 176/2008
Platnosť od 28.11.2008
Účinnosť od 28.11.2008 do30.06.2016
Zrušený 160/2015 Z. z. (nepriamo)
Rozhodnutia súdov 2

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.11.2008 - 30.06.2016 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

28.11.2008 - 30.06.2016

Pôvodný predpis

28.11.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené