Oznámenie č. 482/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. SEOPMVL-122-107/2007-OdL o určení sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie výcviku profesionálneho vojaka vo vojenskom vzdelávacom a výcvikovom zariadení počas výkonu prípravnej štátnej služby

Čiastka 175/2008
Platnosť od 28.11.2008
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 281/2015 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené