Oznámenie č. 481/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 20. septembra 2005 č. SELP/K-15/3-487 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení výnosu zo 14. novembra 2007 č. SEOPMVL-105-79/2007-OdL

Čiastka 175/2008
Platnosť od 28.11.2008
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené