Zákon č. 476/2008 Z. z.Zákon o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.

(v znení č. 136/2010 Z. z., 251/2012 Z. z.(nepriamo), 69/2013 Z. z.)

Čiastka 174/2008
Platnosť od 28.11.2008
Účinnosť od 01.06.2013 do30.11.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 s výnimkou § 5 v čl. I, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2010, a § 4 a § 11 ods. 1 písm. b) v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené