Oznámenie č. 443/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. marca 2007 č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. augusta 2007 č. 10/2007

Čiastka 162/2008
Platnosť od 14.11.2008
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2008 okrem ustanovení čl. I bodov 1 až 5, bodov 8 až 10, bodov 13 až 16, bodov 28 až 59, bodu 67 a bodu 68 § 227a, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené