Nariadenie vlády č. 428/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy pre vozidlá nad 3,5 t

Čiastka 158/2008
Platnosť od 07.11.2008 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2009
Zrušený 577/2009 Z. z.

428

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. októbra 2008,

ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy pre vozidlá nad 3,5 t

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Vymedzené úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy označené dopravnými značkami možno užívať motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t po zaplatení úhrady

a) na jeden mesiac za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

1. od 3,5 t do 12,0 t vrátane55,00 eur,
2. nad 12,0 t90,00 eur,

b) na jeden týždeň za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

1. od 3,5 t do 12,0 t vrátane24,00 eur,
2. nad 12,0 t40,00 eur,

c) na jeden deň za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

1. od 3,5 t do 12,0 t vrátane8,60 eura,
2. nad 12,0 t10,00 eur.

§ 2

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 428/2008 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 07/zv. 4) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú.v. EÚ L 157, 9. 6. 2006).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené