Vyhláška č. 407/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 54/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla

Čiastka 148/2008
Platnosť od 24.10.2008
Účinnosť od 01.11.2008

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené