Zákon č. 405/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 67/2010 Z. z.(nepriamo), 319/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 148/2008
Platnosť od 24.10.2008
Účinnosť od 01.11.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2008, okrem § 40c ods. 3 písm. g) a § 40d písm. f), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2009. Ustanovenie § 40b ods. 1 písm. e) stráca účinnosť 1. júna 2009.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené