Zákon č. 397/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 147/2008
Platnosť od 22.10.2008
Účinnosť od 01.11.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2008 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.11.2008

Pôvodný predpis

22.10.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené