Oznámenie č. 351/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. septembra 2003 č. 17599/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

Čiastka 132/2008
Platnosť od 13.09.2008
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené