Oznámenie č. 331/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000

Čiastka 124/2008
Platnosť od 23.08.2008
Ratifikácia zmluvy 26.01.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2008. V ten istý deň, t. j. 1. júla 2008, nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené