Vyhláška č. 316/2008 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla

Čiastka 119/2008
Platnosť od 21.08.2008 do31.03.2011
Účinnosť od 01.09.2008 do31.03.2011
Zrušený 92/2011 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené