Zákon č. 298/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 113/2008
Platnosť od 01.08.2008
Účinnosť od 01.09.2008

298

ZÁKON

z 2. júla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 533/2003 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z. a zákona č. 459/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

㤠1

Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje

a) podmienky prístupu k povolaniam architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier uplatnením práva usadiť sa,

b) pravidlá voľného poskytovania služieb architektov, krajinných architektov a stavebných inžinierov na dočasnom a príležitostnom základe (ďalej len „hosťovanie“),

c) pravidlá vykonávania povolaní architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier,

d) postup získavania osobitnej odbornej spôsobilosti na účely vydávania živnostenských oprávnení na výkon činnosti stavbyvedúceho, na výkon činnosti stavebného dozoru a na výkon energetickej certifikácie budov,1)

e) zriadenie, postavenie, úlohy a organizáciu Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „komora“).

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, pravidlá a postupy podľa odseku 1 sa vzťahujú na občanov členských štátov. Členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia.

(3) Domovským členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát, v ktorom žiadateľ získal odbornú kvalifikáciu na výkon povolania, ktorého obsah je porovnateľný s regulovaným povolaním podľa § 4, 4a alebo 5, alebo osobitnú odbornú spôsobilosť, ktorej obsah je porovnateľný s osobitnou odbornou spôsobilosťou získanou podľa tohto zákona.

(4) Regulačným orgánom domovského členského štátu sa na účely tohto zákona rozumie orgán štátnej správy, profesijná komora alebo profesijné združenie, ktoré podľa práva domovského členského štátu je orgánom oprávneným uznávať odborné kvalifikácie pre povolania architekt, krajinný architekt alebo stavebný inžinier.

(5) Regulovanými povolaniami podľa tohto zákona sú povolania architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier v rozsahu uvedenom v § 4, 4a a 5.

§ 2

Autorizácia

Autorizácia je rozhodnutie podľa tretej časti o zapísaní žiadateľa do zoznamu podľa § 3 ods. 1, 2 alebo 3 (ďalej len „zoznam“) na základe

a) získania odbornej kvalifikácie podľa tohto zákona, alebo

b) uznania odbornej kvalifikácie získanej v domovskom členskom štáte.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Príloha č. 2 položka 13 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 358/2007 Z. z.“.

2. Nadpis druhej časti znie:

„VYKONÁVANIE REGULOVANÝCH POVOLANÍ“.

3. V § 3 odseky 4 až 6 znejú:

(4) Hosťujúcim architektom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich architektov.

(5) Hosťujúcim krajinným architektom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich krajinných architektov.

(6) Hosťujúcim stavebným inžinierom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich stavebných inžinierov.“.

4. V § 3 ods. 7 úvodná veta znie: „Vykonávať regulované povolanie možno“.

5. § 3 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

(8) Poskytovať služby podľa § 4, 4a a 5 možno odo dňa zapísania do zoznamu alebo do registra podľa odsekov 4 až 6 (ďalej len „register“) do dňa vyčiarknutia z nich.

(9) Poskytovanie služieb podľa § 4, 4a a 5 nie je živnosťou.2)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 3 ods. 1 písm. d) ôsmy bod zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

6. Poznámky pod čiarou k odkazom 4, 4a a 13a sa vypúšťajú. Súčasne sa zrušuje označenie odkazov 4, 4a a 13a.

7. V § 5 ods. 1 písm. b), § 5 ods. 4, § 6 ods. 1, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1 a 6, § 9 ods. 1 prvej vete, § 9 ods. 2 a 3, § 11 ods. 1 a v § 23a ods. 1 a 3 sa slová „vykonávanie odborných činností vo výstavbe“ a slová „vykonávanie odborných činností podľa tohto zákona“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „poskytovanie služieb“ v príslušnom tvare.

8. V § 6 ods. 2, § 9 ods. 1 druhej vete, § 14a ods. 1 a 2, § 21 ods. 2 a v § 23a ods. 2 sa slová „vykonávanie odborných činností vo výstavbe“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „vykonávanie povolania“ v príslušnom tvare.

9. V § 8 ods. 2 a 3 v úvodnej vete sa slová „vykonať činnosti“ nahrádzajú slovami „poskytnúť služby“.

10. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 847 a nasl. Občianskeho zákonníka.“ nahrádza citáciou „§ 847 a nasl. Občianskeho zákonníka, § 104 až 107 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

11. V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „autorizovaných architektov alebo do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov (ďalej len „zoznam“)“.

12. V § 12 ods. 4 sa slová „výkonu činnosti a“ nahrádzajú slovami „zapísania v zozname alebo čas“.

13. V § 14a ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

14. § 14b až 14d vrátane nadpisov znejú:

㤠14b

Práva a povinnosti hosťujúcich architektov a hosťujúcich stavebných inžinierov

(1) Na hosťujúcich architektov a na hosťujúcich stavebných inžinierov, ktorí

a) poskytujú služby v slobodnom povolaní, sa počas zapísania v registri vzťahujú § 6 až 13,

b) pracujú ako zamestnanci, sa počas zapísania v registri vzťahujú § 6 ods. 2 a 3, § 7 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 až 4 a § 13.

(2) Hosťujúci architekti a hosťujúci stavební inžinieri na čas poskytovania služieb používajú odtlačok pečiatky na osvedčovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovili.

(3) Pečiatka je okrúhla s priemerom 36 mm. V strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Po obvode nad štátnym znakom je vo vonkajšom kruhopise uvedené meno a priezvisko s titulmi v znení, v akom mu boli udelené, a vo vnútornom kruhopise označenie buď „hosťujúci architekt“, buď „hosťujúci krajinný architekt“, alebo „hosťujúci stavebný inžinier“. V kruhopise pod štátnym znakom je uvedené registračné číslo a rozsah dočasnej platnosti registrácie.

(4) Pečiatky obstaráva a eviduje komora. Ak bol hosťujúci architekt alebo hosťujúci stavebný inžinier vyčiarknutý z registra, pečiatku musí odovzdať komore do piatich dní odo dňa písomného oznámenia o vyčiarknutí z registra.

§ 14c

Právnické osoby

Právnická osoba môže mať zapísané v predmete svojej činnosti poskytovanie služieb podľa § 4, 4a alebo § 5, ak zamestnáva ako odborného garanta osobu autorizovanú alebo registrovanú na ich výkon podľa tohto zákona a ak tieto služby poskytuje prostredníctvom takejto osoby alebo pod jej osobným odborným dohľadom. Podkladom na zapísanie predmetu činnosti do obchodného registra je autorizačné osvedčenie podľa § 19 alebo registračné osvedčenie podľa § 19a tohto zamestnanca.

§ 14d

Práva a povinnosti krajinných architektov

Na práva a povinnosti krajinných architektov sa vzťahujú ustanovenia § 6 až 14c rovnako.“.

15. Nadpis tretej časti znie:

„PRÍSTUP K REGULOVANÝM POVOLANIAM“.

16. V § 15 odseky 1 až 4 znejú:

(1) Do zoznamu komora zapíše na základe autorizácie

a) podľa § 2 písm. a) toho, kto preukáže, že

1. je občanom členského štátu a má plnú spôsobilosť na právne úkony,

2. je bezúhonný,

3. má doklad o vzdelaní uznaný podľa § 16,

4. má odbornú prax uznanú podľa § 16b,

5. vykonal autorizačnú skúšku podľa § 21 a

6. zložil sľub podľa § 23,

b) podľa § 2 písm. b) toho, kto preukáže, že

1. je občanom členského štátu,

2. je bezúhonný,

3. jeho doklady o vzdelaní a o odbornej praxi boli uznané v domovskom členskom štáte; inak je povinný predložiť doklady podľa písmena a) tretieho a štvrtého bodu,

4. pri vstupe do profesie vykonal autorizačnú alebo inak označenú skúšku spôsobilosti v domovskom členskom štáte; inak ho zapíše až po vykonaní autorizačnej skúšky podľa § 21.

(2) Žiadosť o zapísanie do zoznamu sa podáva na tlačive komory v štátnom jazyku; jej prílohou sú doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa odseku 1. Komora potvrdí prijatie žiadosti do jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti a v tejto lehote žiadateľovi oznámi prípadné nedostatky žiadosti, najmä ktoré doklady chýbajú. Komora rozhodne o zapísaní architekta do troch mesiacov odo dňa, keď je žiadosť úplná, a ak ide o krajinného architekta alebo o stavebného inžiniera, do štyroch mesiacov odo dňa, keď je žiadosť úplná. Ak je potrebné vykonať aj autorizačnú skúšku, lehota plynie odo dňa úspešného vykonania autorizačnej skúšky.

(3) Ak sú odôvodnené pochybnosti o dokladoch podľa odsekov 1 a 2, komora môže požiadať regulačný orgán domovského členského štátu o potvrdenie autentickosti dokladov a o potvrdenie, že žiadateľ spĺňa požiadavky na uznanie z hľadiska odbornej prípravy, najmä či

a) bol kurz odbornej prípravy vo vzdelávacom zariadení, ktoré poskytlo odbornú prípravu, formálne potvrdený vysokou školou v členskom štáte vydania dokladu,

b) doklad o vzdelaní je rovnaký ako doklad, ktorý by sa vydal, ak by sa kurz odbornej prípravy v celom rozsahu absolvoval v členskom štáte vydania dokladu, a

c) doklad o vzdelaní dáva na území členského štátu vydania dokladu tie isté profesijné práva, o aké sa uchádza.

(4) Komora nezapíše do zoznamu toho, kto nespĺňa požiadavky podľa odseku 1 alebo kto je zamestnancom komory.“.

17. V § 15a odseky 1 a 2 znejú:

(1) Do registra (§ 3 ods. 4 až 6) komora zapíše

a) pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, že

1. je občanom členského štátu,

2. je bezúhonný,

3. má doklad o vzdelaní uznaný podľa § 16,

4. je oprávnený v domovskom členskom štáte vykonávať regulované povolanie; inak je povinný predložiť doklad o tom, že vykonával počas predchádzajúcich desiatich rokov najmenej dva roky činnosti, ktoré sú obsahom regulovaného povolania podľa § 4, 4a alebo 5,

5. je poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania s platnosťou pre územie Slovenskej republiky,

b) pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania neuplynuli viac ako dva roky, toho, kto preukáže, že spĺňa požiadavky podľa písmena a) druhého a piateho bodu.

(2) Žiadosť o zapísanie sa podáva na tlačive komory v štátnom jazyku; jej prílohou sú doklady preukazujúce požiadavky podľa odseku 1.“.

18. V § 15a ods. 4 a 6, § 17a ods. 2, § 18a ods. 1 písm. d) a v § 39a ods. 2 a 3 sa slová „komoru alebo iný registračný orgán členského štátu, v ktorom je uchádzač usadený“, slová „komoru alebo iný registračný orgán členského štátu, v ktorom je hosťujúci architekt usadený“ a slová „komoru alebo iný registračný orgán členského štátu, v ktorom je usadený“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „regulačný orgán domovského členského štátu“ v príslušnom tvare.

19. V § 15a ods. 5 na konci sa pripájajú tieto vety: „Komora je povinná uchádzača upovedomiť o začatí prešetrovania a o prerušení plynutia lehoty. Ak uplynula lehota z dôvodu nečinnosti komory, uchádzač môže začať poskytovať služby aj bez zapísania do registra.“.

20. V § 15b ods. 3 sa slová „členského štátu, v ktorom je uchádzač usadený“ nahrádzajú slovami „domovského členského štátu uchádzača“.

21. § 16 vrátane nadpisu znie:

㤠16

Uznávanie dokladov o vzdelaní

(1) Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a automaticky uzná doklad o vzdelaní uvedený

a) v prílohe č. 2, ak vzdelávanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, začalo najskôr v akademickom referenčnom roku uvedenom v prílohe č. 2, vydalo ho vzdelávacie zariadenie uvedené v prílohe č. 2 a je doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu,

b) v prílohe č. 3, ak vzdelávanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, začalo najneskôr v akademickom referenčnom roku uvedenom v prílohe č. 3, a to aj vtedy, ak toto vzdelávanie nespĺňa minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odseku 6, a je doplnené osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že držiteľ dokladu o vzdelaní aktívne vykonával činnosti uvedené v § 4 najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú roku vydania osvedčenia.

(2) Slovenská komora architektov automaticky uzná doklad o vzdelaní, ktorý na návrh výboru na uznávanie odborných kvalifikácií Európska komisia uznala ako doklad o architektonickom vzdelávaní, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odseku 6, a oznámila to v Úradnom vestníku Európskej únie.

(3) Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná aj doklad o odbornej príprave architektov ako súčasti schém sociálneho zlepšenia alebo externého univerzitného štúdia, ktoré spĺňa minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odseku 6, ktorý je

a) vydaný na základe úspešného zloženia skúšky z architektúry, ktorá musí byť rovnocenná štátnej záverečnej skúške, a

b) doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že jeho držiteľ pracoval najmenej sedem rokov v oblasti architektúry pod dohľadom architekta, architektonickej kancelárie alebo ateliéru.

(4) Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná aj doklad o trojročnej odbornej príprave na odborných vysokých školách “Fachhochschulen„ v Spolkovej republike Nemecko, ktorá existovala od 5. augusta 1985, ak táto odborná príprava spĺňala minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odseku 6, ktorý je doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že

a) tento doklad o vzdelaní umožňuje prístup k povolaniu architekt v domovskom členskom štáte,

b) jeho držiteľ vykonal najmenej štvorročnú odbornú prax v Spolkovej republike Nemecko a

c) práca, ktorú v oblasti architektúry vykonal, je dôkazom o celom spektre jeho schopností, vedomostí a zručností uvedených v odseku 6 písm. d).

(5) Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná aj doklad o vzdelaní v odbore architektúra vydaný vzdelávacím zariadením v nečlenskom štáte, ak je doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že uznal tento doklad na základe splnenia minimálnych požiadaviek na architektonické vzdelanie podľa odseku 6 a že jeho držiteľ má najmenej trojročnú odbornú prax v členskom štáte, ktorý uznal tento doklad o vzdelaní.

(6) Minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odsekov 1 až 5 sú splnené, ak odborná príprava

a) trvala najmenej štyri roky denného štúdia alebo šesť rokov celkového štúdia, z toho najmenej tri roky vo forme denného štúdia druhého stupňa na univerzite alebo v porovnateľnom vzdelávacom zariadení a tvorila ju v zásadnej časti architektúra,

b) udržiavala rovnováhu medzi teoretickými a praktickými hľadiskami počas jej celého trvania,

c) viedla k úspešnému zloženiu štátnej záverečnej skúšky na univerzitnej úrovni a

d) zaručila získanie

1. schopností vytvárať architektonické návrhy, ktoré uspokojujú aj estetické, aj technické požiadavky,

2. vedomostí o histórii a teórii architektúry a príbuzných umení, o technológiách a humanitných vedách,

3. vedomostí o výtvarnom umení ako vplyve na kvalitu architektonického návrhu,

4. vedomostí o urbanistickom projektovaní, plánovaní a zručnostiach v procese územného plánovania,

5. schopností chápať vzťah medzi ľuďmi a budovami a medzi budovami a ich prostredím a potreby dávať do vzťahu budovy a priestory medzi nimi s ľudskými potrebami a rozsahom,

6. schopností chápať povolanie a úlohu architekta v spoločnosti, najmä pri príprave dokumentácií, ktoré berú do úvahy sociálne faktory,

7. schopností pochopiť metódy prieskumu a prípravy projektovej dokumentácie,

8. schopností pochopiť konštrukčné projektovanie, konštrukčné a technické problémy spojené so stavebným projektom,

9. vedomostí o fyzikálnych problémoch, technológiách a funkcii stavieb, aby boli zabezpečené komfortnými vnútornými podmienkami a klimatickou ochranou,

10. zručnosti projektovania, aby sa splnili požiadavky užívateľov stavieb v rámci obmedzení, ktoré sú určené cenovými faktormi a požiadavkami na stavby,

11. vedomostí o priemysle, organizáciách a o predpisoch a procedúrach spojených so zavádzaním konceptov projektov do stavieb a s integrovaním plánov do všeobecného plánovania.

(7) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) je príslušné oznamovať Európskej komisii a členským štátom na základe návrhu Slovenskej komory architektov zmeny v zozname dokladov o vzdelaní architektov poskytovaných v Slovenskej republike podľa prílohy č. 3, ktoré už nespĺňajú požiadavky na uznanie.

(8) Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná doklad o vzdelaní krajinných architektov, ktorý vydala v členskom štáte univerzita alebo iné vzdelávacie zariadenie rovnakej úrovne poskytujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných odboroch krajinná tvorba, krajinné plánovanie alebo záhradná a krajinná architektúra.

(9) Na uznávanie dokladov o vzdelaní krajinných architektov, ktoré vydali vysoké školy neposkytujúce vzdelanie v architektúre, a na uznávanie dokladov o vzdelaní stavebných inžinierov sa vzťahujú všeobecné predpisy o uznávaní odborných kvalifikácií.13a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.“.

22. Za § 16 sa vkladajú § 16a až 16c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠16a

Doklady o vzdelaní

(1) Žiadateľ o uznanie dokladu o vzdelaní priloží k žiadosti o uznanie originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o vzdelaní; notárske alebo iné úradné osvedčenie fotokópie dokladu o vzdelaní možno nahradiť osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu. Ak ide o doklad vydaný v cudzine, priloží sa aj preklad do štátneho jazyka; to neplatí, ak je doklad v českom jazyku.

(2) Ak je potrebné zároveň s dokladom o vzdelaní preskúmať splnenie požiadaviek na obsah vzdelávania podľa § 16 ods. 6, k žiadosti musí byť priložené osvedčenie vzdelávacieho zariadenia, ktoré vydalo doklad o vzdelaní. Prílohou osvedčenia je obsah študijného odboru alebo odbornej prípravy a potvrdenie o absolvovaných skúškach. Ak ide o štúdium v cudzine, priloží sa aj preklad do štátneho jazyka; to neplatí, ak je obsah študijného odboru v českom jazyku.

(3) Na účely uznania odbornej kvalifikácie stavebných inžinierov sa vyžaduje doklad o vzdelaní získaný v členskom štáte na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa

a) stavebného zamerania; pre kategóriu uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) prvom až treťom bode sa vyžadujú doklady uvedené v prílohe č. 3,

b) elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania pre kategóriu uvedenú v § 5 ods. 1 písm. b) štvrtom bode.

(4) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po vyjadrení príslušnej komory môže uznať doklad o vzdelaní získaný v členskom štáte aj na základe iného vzdelania, než je uvedené v odseku 3 a v § 16 ods. 8, ak ide o vysokoškolské vzdelanie

a) technického zamerania pre kategórie podľa § 5 ods. 1 písm. b) a ide o žiadateľa, ktorý svojou najmenej sedemročnou odbornou praxou v oblasti stavebníctva dostatočne preukázal potrebnú technickú spôsobilosť,

b) prírodovedného, lesníckeho alebo poľnohospodárskeho zamerania a ide o žiadateľa, ktorý svojou najmenej sedemročnou odbornou praxou v oblasti krajinnej alebo záhradnej architektúry dostatočne preukázal potrebnú odbornú spôsobilosť krajinného architekta.

(5) Doklad o vzdelaní uznaný podľa všeobecných predpisov o uznávaní odborných kvalifikácií sa na účely autorizácie podľa § 15 alebo na účely hosťovania podľa § 15a predkladá spolu s originálom alebo s úradne osvedčenou kópiou rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky o jeho uznaní.

§ 16b

Odborná prax

(1) Na účely prístupu k regulovanému povolaniu sa vyžaduje odborná prax v trvaní troch rokov vykonaná po skončení vzdelávania pod dohľadom architekta, krajinného architekta alebo inžiniera alebo v rámci ich ateliéru alebo kancelárie.

(2) Odborná prax podľa odseku 1 sa preukazuje knižkou odbornej praxe, ak ide o architekta alebo krajinného architekta, a záznamníkom o odbornej praxi, ak ide o inžiniera.

§ 16c

Uznávanie odbornej kvalifikácie

(1) Slovenská komora architektov na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov automaticky uznáva odbornú kvalifikáciu architekta získanú v domovskom členskom štáte na základe vzdelania, ktoré zodpovedá minimálnym požiadavkám na architektonické vzdelanie podľa § 16 ods. 6, a na základe odbornej praxe v trvaní najmenej tri roky a vykonanej autorizačnej alebo inak označenej skúšky spôsobilosti architekta.

(2) Ak povolanie architekta nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ale na výkon povolania sa nevyžaduje odborná prax alebo autorizačná alebo inak označená skúška spôsobilosti, Slovenská komora architektov je oprávnená uplatniť kompenzačné opatrenie formou autorizačnej skúšky podľa § 21; to neplatí, ak žiadateľ podľa osvedčenia regulačného orgánu domovského členského štátu vykonával povolanie architekta v domovskom členskom štáte viac ako sedem rokov pred dňom podania žiadosti.

(3) Slovenská komora architektov na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov uznáva odbornú kvalifikáciu krajinného architekta získanú v domovskom členskom štáte na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijných odboroch tvorba krajiny alebo záhradná alebo krajinná architektúra a na základe odbornej praxe v trvaní najmenej tri roky a na základe autorizačnej alebo inak označenej skúšky spôsobilosti.

(4) Ak povolanie krajinného architekta nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ale na výkon povolania sa nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax alebo autorizačná alebo inak označená skúška spôsobilosti, Slovenská komora architektov uplatní kompenzačné opatrenie formou autorizačnej skúšky podľa § 21.

(5) Slovenská komora stavebných inžinierov na účely zapísania do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov uznáva odbornú kvalifikáciu stavebného inžiniera získanú v domovskom členskom štáte na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa žiadanej kategórie stavebného, strojníckeho alebo elektrotechnického zamerania, odbornej praxe v trvaní najmenej tri roky a na základe autorizačnej alebo inak označenej skúšky spôsobilosti.

(6) Ak povolanie stavebného inžiniera nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ale na výkon povolania sa nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax alebo autorizačná alebo inak označená skúška spôsobilosti, Slovenská komora stavebných inžinierov uplatní kompenzačné opatrenie formou autorizačnej skúšky podľa § 21.

(7) Od kompenzačného opatrenia podľa odsekov 4 a 6 komora upustí, ak existuje spoločná platforma, ktorú tvorí sústava kritérií posudzovania odbornej kvalifikácie, ktorá kompenzuje podstatné rozdiely v trvaní a v obsahu odbornej prípravy krajinných architektov a stavebných inžinierov podľa stavu v najmenej dvoch tretinách členských štátov vrátane tých, v ktorých sú tieto povolania regulované.

(8) Slovenská komora architektov môže na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov uznať odbornú kvalifikáciu aj na základe iného vzdelania, ak uchádzač svojou viac ako sedemročnou odbornou praxou v oblasti architektúry a kvalitou svojej práce dostatočne preukázal tvorivé schopnosti a potrebnú technickú spôsobilosť.

(9) Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov na účely hosťovania uznávajú odborné kvalifikácie uznané v domovskom členskom štáte, ak uchádzačovi dovoľujú poskytovať rovnaké služby, ako sú uvedené v § 4, 4a a 5.“.

23. V § 17 ods. 1 písmeno d) znie:

d) stal sa zamestnancom komory,“.

24. V § 17 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).

25. V § 17 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

26. V § 17a ods. 1v úvodnej vete sa slová „hosťujúceho architekta, ak“ nahrádzajú slovami „toho, kto“.

27. V § 17a ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „autorizovaných architektov“.

28. V § 17a ods. 1 písmeno f) znie:

f) o to požiada regulačný orgán domovského členského štátu,“.

29. V § 17a ods. 1 sa v písmene g) slová „v členskom štáte, v ktorom je usadený“ nahrádzajú slovami „v domovskom členskom štáte“.

30. V § 17a ods. 1 sa v písmene l) slová „v štáte, v ktorom je usadený“ nahrádzajú slovami „v domovskom členskom štáte“.

31. V § 17a ods. 2 sa slová „aj hosťujúcemu architektovi“ nahrádzajú slovami „aj vyčiarknutému architektovi“.

32. § 17a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Vyčiarknutie z registra je preskúmateľné súdom na základe žaloby vyčiarknutého.“.

33. V § 18 ods. 1 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „architekta alebo inžiniera“.

34. V § 18a ods. 1 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „o hosťujúcom architektovi“.

35. V § 18a ods. 1 písm. c) sa slovo „členskom“ nahrádza slovami „domovskom členskom“.

36. V § 18a ods. 1 písm. f) sa slová „štátu, v ktorom je usadený“ nahrádzajú slovami „domovského členského štátu“.

37. V § 19 ods. 2 sa slová „straty platnosti“ nahrádzajú slovami „písomného oznámenia o vyčiarknutí zo zoznamu“.

38. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠19a

Registračné osvedčenie

(1) O zapísaní do registra komora vydá registračné osvedčenie. V registračnom osvedčení sa uvedú údaje podľa § 18a ods. 1 písm. a), b), g) a h), registračné číslo a rozsah oprávnenia podľa § 4, 4a alebo 5.

(2) Registračné osvedčenie stráca platnosť dňom vyčiarknutia z registra. Registračné osvedčenie, ktoré stratilo platnosť, je potrebné odovzdať komore do piatich dní odo dňa písomného oznámenia o vyčiarknutí z registra.“.

39. Nadpis § 20 znie: „Registračné číslo“.

40. V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „hosťujúceho architekta“.

41. V § 21 ods. 4 sa slová „písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) prvom až štvrtom bode a písm. b) prvom, druhom a štvrtom bode“.

42. V § 21 ods. 7 sa vypúšťajú slová „tak, aby v ňom autorizované osoby tvorili menšinu“.

43. § 21 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Autorizačná skúška, opakovanie autorizačnej skúšky a odvolacia autorizačná skúška sa konajú v štátnom jazyku. Verejnú rozpravu podľa odseku 2 možno uskutočniť aj v českom jazyku.“.

44. V § 23 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ústavnými zákonmi,“.

45. V § 23a ods. 3 sa slová „všetkých architektov a inžinierov alebo architektov a inžinierov len niektorej kategórie“ nahrádzajú slovami „všetkých architektov a inžinierov alebo inžinierov len niektorej kategórie“.

46. V § 23a ods. 4 sa slová „hosťujúcich architektov“ nahrádzajú slovami „osoby zapísané v registri“.

47. V § 24 ods. 2 sa v písmenách a), c), d) a e) za slovo „architekt“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová „a krajinný architekt“ v príslušnom tvare.

48. V § 24 ods. 2 písmeno b) znie:

b) viesť

1. zoznam autorizovaných architektov a zoznam autorizovaných krajinných architektov, zapisovať do nich a vyčiarkovať z nich architektov a krajinných architektov,

2. register hosťujúcich architektov a register hosťujúcich krajinných architektov, zapisovať do nich a vyčiarkovať z nich hosťujúcich architektov a hosťujúcich krajinných architektov,

3. evidenciu vydaných knižiek odbornej praxe,“.

49. V § 24 ods. 2 písm. i) sa slová „a registrácie hosťujúcich architektov“ nahrádzajú slovami „a krajinných architektov a registrácie hosťujúcich architektov a hosťujúcich krajinných architektov“.

50. V § 24 ods. 2 písmeno l) znie:

l) uznávať

1. doklady o vzdelaní v oblasti architektúry,

2. odborné kvalifikácie architektov a krajinných architektov priznané v domovských členských štátoch,

3. doklady o odbornej praxi,

4. doklady o bezúhonnosti a

5. doklady o poistení zodpovednosti za škodu,“.

51. V § 24 ods. 2 písm. m) sa vypúšťajú slová „hosťujúcich architektov“.

52. V § 24 sa odsek 2 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

n) poskytovať

1. záujemcom potrebné informácie o uznávaní odbornej kvalifikácie, najmä o pravidlách vyplývajúcich z tohto zákona, a o etických pravidlách výkonu povolania,

2. objednávateľom pomoc pri uplatňovaní práv z poskytovaných služieb podľa § 4 a 4a, ak sa týkajú odbornosti a etiky poskytovaných služieb,

3. koordinátorovi uznávania odborných kvalifikácií na požiadanie informácie o podmienkach prístupu k regulovaným povolaniam architekt a krajinný architekt,

4. regulačným orgánom iných členských štátov potrebnú administratívnu pomoc, najmä výmenu informácií o uznaní dokladov podľa písmena l), o usadení a o hosťovaní ich členov v Slovenskej republike, o disciplinárnych konaniach a uložených disciplinárnych opatreniach voči ich členom poskytujúcim služby v Slovenskej republike a o správnom vybavení prípadnej reklamácie príjemcu služby,

o) navrhovať spoločné platformy v povolaní krajinný architekt.“.

53. V § 31 ods. 2 písm. b) sa za slová „vyčiarkovať z neho inžinierov,“ vkladajú slová „viesť register hosťujúcich stavebných inžinierov, zapisovať doň a vyčiarkovať z neho stavebných inžinierov,“.

54. V § 31 ods. 2 písmeno h) znie:

h) uznávať odborné kvalifikácie povolania stavebný inžinier a spolupracovať s regulačnými orgánmi iných členských štátov vo veciach autorizácie stavebných inžinierov a registrácie hosťujúcich stavebných inžinierov a vo veciach poskytovania služieb stavebnými inžiniermi,“.

55. V § 31 ods. 2 písmeno k) znie:

k) viesť evidenciu o vydaných osvedčeniach o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na vydanie živnostenského oprávnenia na vedenie uskutočňovania stavieb a na energetickú certifikáciu budov a evidenciu osôb, ktorým bolo uznané takéto oprávnenie získané v domovskom členskom štáte,“.

56. V § 31 sa odsek 2 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

m) poskytovať regulačným úradom iných členských štátov potrebnú administratívnu pomoc, najmä výmenu informácií o uznaní dokladov podľa písmena l), o usadení a o hosťovaní ich členov v Slovenskej republike, o disciplinárnych konaniach a uložených disciplinárnych opatreniach voči ich členom poskytujúcim služby v Slovenskej republike,

n) navrhovať spoločné platformy v povolaní stavebný inžinier.“.

57. V § 31 ods. 5 sa vypúšťajú slová „písm. b) až e)“.

58. V § 33 ods. 2 sa slová „aspoň jedno regionálne združenie“ nahrádzajú slovami „nadpolovičná väčšina regionálnych združení“.

59. V § 34 ods. 1 písm. a) sa slovo „štvorročné“ nahrádza slovom „dvojročné“.

60. § 39a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na hosťujúcich krajinných architektov a na hosťujúcich stavebných inžinierov.“.

61. Doterajší text § 41a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Postup podľa § 39 ods. 5 až 8 sa primerane použije aj na rozhodovanie autorizačnej komisie.

(3) Rozhodnutie, ktorým sa žiadateľovi vyhovelo v plnom rozsahu, sa len vyznačí v spise a žiadateľ sa po zložení sľubu zapíše do zoznamu alebo do registra a vydá sa mu pečiatka a autorizačné osvedčenie alebo registračné osvedčenie.“.

62. Za § 41a sa vkladá § 41b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠41b

Doručovanie dôležitých písomností

(1) Dôležité písomnosti, ktoré adresát neprevzal osobne, komora doručuje ako poštové zásielky do vlastných rúk na adresu uvedenú

a) v zozname alebo v registri, ak adresátom je člen komory alebo osoba zapísaná v registri,

b) v žiadosti, ak adresátom je žiadateľ o zapísanie do zoznamu alebo do registra.

(2) Dôležitými písomnosťami sú najmä

a) výzvy na doplnenie alebo na odstránenie iného nedostatku žiadosti o zapísanie do zoznamu podľa § 3 ods. 1 až 3 alebo do registra,

b) rozhodnutia o neuznaní dokladu, o nezapísaní uchádzača do zoznamu podľa § 3 ods. 1 až 3 alebo do registra, ako aj o vyčiarknutí zo zoznamu podľa § 3 ods. 1 až 3 alebo z registra,

c) predvolania na disciplinárne konanie a disciplinárne rozhodnutia.

(3) Ak adresát bezdôvodne odoprel prijať poštovú zásielku, považuje sa za doručenú dňom, keď k odopretiu prevzatia došlo a odopretie vyznačil doručovateľ na obálke alebo na doručenke.

(4) Ak nebolo možné poštovú zásielku doručiť adresátovi, ani si ju nevyzdvihol v odbernej lehote, považuje sa za doručenú dňom jej vrátenia komore, a to aj vtedy, keď sa adresát o tom nedozvedel.

(5) Ak má adresát zástupcu splnomocneného na zastupovanie alebo na preberanie zásielok, doručuje sa tomuto zástupcovi len vtedy, ak jeho adresu oznámil komore. V takom prípade sa odseky 3 a 4 vzťahujú na tohto zástupcu, a to aj vtedy, keď sa adresát o tom nedozvedel.

(6) V prípade pochybnosti o dni doručenia rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke alebo na doručenke.

(7) Údaje na doručenke sa považujú za správne až dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

(8) Doručovať možno aj elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu s časovou pečiatkou.“.

63. Za § 43d sa vkladá § 43e, ktorý znie:

㤠43e

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.“.

64. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. ES L 255, 30. 9. 2005).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. ES L 363, 20. 12. 2006).

3. Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 271, 16. 10. 2007).

4. Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 93/28, 4. 4. 2008).

5. Oznámenie Komisie, ktorým sa oznamujú doklady o vzdelaní v oblasti architektúry (Ú. v. EÚ C 332/09, 30.12. 2006).

6. Oznámenie Komisie o dokladoch o formálnych kvalifikáciách špecializovaných lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, špecializovaných zubných lekárov, pôrodných asistentiek a architektov (Ú. v. EÚ C 137/8, 4. 6. 2008).“.

65. Za prílohu č. 1 sa vkladá nová príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.

DOKLADY O VZDELANÍ uznané podľa § 16 ods. 1 písm. a)

ŠtátDoklad o formálnych kvalifikáciáchOrgán udeľujúci doklad o kvalifikáciiOrgán udeľujúci
doklad
o kvalifikácii
Referenčný
školský rok
België/ Belgique/ Belgien 1. Architect/Architecte
2. Architect/Architecte
3. Architect
4. Architect/Architecte
5. Architect/Architecte
6. Burgelijke ingenieur-architect              
1.  Nationale hogescholen voor architectuur
2.  Hogere-architectuur-instituten 3.  Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt
4.  Koninklijke Academies voor Schone Kunsten
5.  Sint-Lucasscholen
6.  Faculteiten Toegepaste Wetenschappen  van de Universiteiten
6.  „Faculté Polytechnique“ van Mons  
  1988/1989
1. Architecte/Architect
2. Architecte/Architect
3. Architect
4. Architecte/Architect
5. Architecte/Architect
6. Ingénieur-civil — architecte  
1.  Ecoles nationales supérieures d’architecture
2.  Instituts supérieurs d’architecture
3.  Ecole provinciale supérieure d’architecture de Hasselt
4.  Académies royales des Beaux-Arts
5.  Ecoles Saint-Luc
6.  Facultés des sciences appliquées des universités
6.  Faculté polytechnique de Mons  
Danmark   Arkitekt cand. arch.   –  Kunstakademiets Arkitektskole i København
–  Arkitektskolen i Århus  
  1988/1989
Deutschland Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur Univ.                


Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur FH
–  Universitäten (Architektur/Hochbau)
–  Technische Hochschulen  (Architektur/ Hochbau)
–  Technische Universitäten (Architektur/ Hochbau)
–  Universitäten-Gesamthochschulen   (Architektur/Hochbau)
–  Hochschulen für bildende Künste
–  Hochschulen für Künste


–  Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1)
–  Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen
———————
(1)  Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen.  
  1988/1989
Eλλάς ίπλωµα αρχιτέκτονα — µηχανικού – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τµήµα αρχιτεκτόνων – µηχανικών
– Αριστοτέλειο Πανεπιστήµο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τµήµα αρχιτεκτόνων
– µηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής
Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής 1988/1989
EspańaTítulo oficial de arquitectoRectores de las universidades enumeradas a continuación:
–  Universidad Politécnica de Cataluńa, Escuelas Técnicas
Superiores de Arquitectura de Barcelona o del Vallčs;
–  Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid;
–  Universidad Politécnica de Las Palmas, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas;
–  Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia;
–  Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla;
–  Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid;
–  Universidad de Santiago de Compostela, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruńa;
–  Universidad del País Vasco, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián;
–  Universidad de Navarra, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Pamplona;
–  Universidad de Alcalá de Henares, Escuela Politécnica de Alcalá de Henares;
–  Universidad Alfonso X El Sabio, Centro Politécnico Superior de Villanueva de la Cańada;
–  Universidad de Alicante, Escuela Politécnica Superior de Alicante;
–  Universidad Europea de Madrid;
–  Universidad de Cataluńa, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona;
–  Universidad Ramón Llull, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Salle;
–  Universidad S.E.K. de Segovia, Centro de Estudios Integrados de Arquitectura de Segovia;
–  Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada.
  1988/1989
1999/2000


1999/2000 1997/1998
1998/1999
1999/2000 1998/1999
1999/2000
<?xml:namespace prefix = o />

1994/1995
France   1. Diplôme d’architecte DPLG,
y compris dans le cadre de la
formation professionnelle
continue et de la promotion
sociale.

2. Diplôme d’architecte ESA

3. Diplôme d’architecte ENSAIS      
1. Le ministre chargé de  l’architecture

2. Ecole spéciale d’architecture de Paris    

3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture
  1988/1989  
Ireland                               1. Degree of Bachelor of
Architecture (B.Arch. NUI)

2. Degree of Bachelor of
Architecture (B.Arch.) (Previously, until 2002
Degree standard diploma in
architecture (Dip.Arch
)

3. Certificate of associateship
(ARIAI)

4. Certificate of membership (MRIAI)  
1. National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin

2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin (College of Technology, Bolton Street, Dublin)
3. Royal Institute of Architects of Ireland

4. Royal Institute of Architects of Ireland  
  1988/1989                              
Italia– Laurea in architettura– Universitŕ di Camerino
– Universitŕ di Catania — Sede di Siracusa
– Universitŕ di Chieti
– Universitŕ di Ferrara
– Universitŕ di Firenze
– Universitŕ di Genova
– Universitŕ di Napoli Federico II
– Universitŕ di Napoli II
– Universitŕ di Palermo
– Universitŕ di Parma
– Universitŕ di Reggio Calabria
– Universitŕ di Roma „La  Sapienza“
– Universtiŕ di Roma III
– Universitŕ di Trieste
– Politecnico di Bari
– Politecnico di Milano
– Politecnico di Torino
– Istituto universitario di architettura di Venezia
Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente1988/1989
  – Laurea in ingegneria edile – architettura– Universitŕ dell’Aquilla
– Universitŕ di Pavia
– Universitŕ di Roma „La Sapienza“
Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che iene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente1998/1999
  – Laurea specialistica in ingegneria edile — architettura– Universitŕ dell’Aquilla
– Universitŕ di Pavia
– Universitŕ di Roma „La Sapienza“
– Universitŕ di Ancona
– Universitŕ di Basilicata — Potenza
– Universitŕ di Pisa
– Universitŕ di Bologna
– Universitŕ di Catania
– Universitŕ di Genova
– Universitŕ di Palermo
– Universitŕ di Napoli Federico II
– Universitŕ di Roma — Tor Vergata
– Universitŕ di Trento
– Politecnico di Bari
– Politecnico di Milano
Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente2003/2004
  – Laurea specialistica quinquennale in Architettura
– Laurea specialistica quinquennale in Architettura
– Laurea specialistica quinquennale  in Architettura
– Laurea specialistica in Architettura
– Prima Facoltŕ di Architettura dell’ Universitŕ di Roma „La Sapienza“
– Universitŕ di Ferrara
– Universitŕ di Genova
— Universitŕ di Palermo
— Politecnico di Milano
— Politecnico di Bari
— Universitŕ di Roma III
— Universitŕ di Firenze
— Universitŕ di Napoli II
— Politecnico di Milano II
Diploma di  abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente1998/1999
1999/2000
2003/2004
2004/2005
Nederland1. Het getuigschrift van het met goed
gevolg afgelegde doctoraal
examen van de studierichting
bouwkunde, afstudeerrichting
architectuur

2. Het getuigschrift van het met goed
gevolg afgelegde doctoraal
examen van de studierichting
bouwkunde, differentiatie
architectuur en urbanistiek

3. Het getuigschrift hoger 
beroepsonderwijs, op grond van
het met goed gevolg afgelegde
examen verbonden aan de
opleiding van de tweede fase voor
beroepen op het terrein van de
architectuur, afgegeven door de
betrokken examencommissies van
respectievelijk:
– de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam
– de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam
– de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg
– de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem
– de Rijkshogeschool Groningen te Groningen
– de Hogeschool Maastricht te Maastricht
1. Technische Universiteit te Delft

2. Technische Universiteit te Eindhoven
Verklaring van de tichting Bureau rchitectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 46.1988/1989
Österreich1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.


2. Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

4. Magister der Architektur,
Magister architecturae,
Mag. Arch.

5. Magister der Architektur,
Magister architecturae,
Mag. Arch.

6. Magister der Architektur,
Magister architecturae,
Mag. Arch.
1. Technische Universität Graz
(Erzherzog-Johann-Universität  Graz)

2. Technische Universität Wien

3. Universität Innsbruck
(Leopold-Franzens-Universität
Innsbruck)

4. Hochschule für Angewandte
Kunst in Wien

5. Akademie der Bildenden Künste
in Wien

6. Hochschule für künstlerishe und
industrielle Gestaltung in Linz
  1998/1999
PortugalCarta de curso de licenciatura em Arquitectura Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/92   –  Faculdade de arquitectura da
Universidade técnica de Lisboa
–  Faculdade de arquitectura da
Universidade do Porto
–  Escola Superior Artística do Porto
–  Faculdade de Arquitectura e Artes da
Universidade Lusíada do Porto
  1988/1989 1991/1992
Suomi/FinlandArkkitehdin
tutkinto/Arkitektexamen
–  Teknillinen korkeakoulu /Tekniska
högskolan (Helsinki)
–  Tampereen teknillinen korkeakoulu/
Tammerfors tekniska högskola
–  Oulun yliopisto/Uleĺborgs universitet
  1998/1999
SverigeArkitektexamenChalmers Tekniska Högskola AB Kungliga Tekniska Högskolan Lunds Universitet  1998/1999
United
Kingdom

                                                     
1. Diplomas in architecture2. Degrees in architecture

3. Final examination  

4. Examination in architecture  

5. Examination Part II
1. –  Universities
–  Colleges of Art
–  Schools of Art                                  

2. Universities

3. Architectural  Association

4. Royal College of Art

5. Royal Institute of British Architects
Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board. The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Article 46 of this Directive and in Criteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board. EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Article 46 of this Directive and of the Criteria for alidation.     1988/1989

Doterajšia príloha č. 2 sa označuje ako príloha č. 3.

66. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

“Príloha č. 3 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.

DOKLADY O VZDELANÍ podľa § 16 ods. 1 písm. b)

ŠtátDoklad o formálnych kvalifikáciáchReferenčný školský rok
België/Belgique/
Belgien  
–  diplomy, ktoré udelili vyššie štátne školy architektúry alebo vyššie štátne inštitúty architektúry (architecte-architect),
–  diplomy, ktoré udelila vyššia provincionálna škola architektúry v Hasselte (architect),
–  diplomy, ktoré udelili Král’ovské akadémie výtvarných umení (architecte — architect),
–  diplomy, ktoré udelili „écoles Saint-Luc“ (architecte — architect),
–  univerzitné diplomy v odbore stavebníctva, doplnené osvedčením o stáži, ktoré udelilo združenie architektov, oprávňujúce držitel’a používat’ profesijný titul architekta (architecte — architect),
–  diplomy z architektúry, ktoré udelili ústredné alebo štátne skúšobné komisie pre architektov (architecte— architect),
–  diplomy v odbore stavebníctva/architektúry a diplomy v odbore architektúry/inžinierstva, ktoré udelili univerzitné fakulty aplikovaných vied a Polytechnická fakulta v Mons (ingénieur – architecte,
ingénieur – architect)
1987/1988
Česká republika   –  Diplomy udel’ované fakultami „České vysoké učení technické“ (Česká technická univerzita v Prahe):
„Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství“ (Vysoká škola architektúry a pozemného stavitel’stva) (do roku 1951),
„Fakulta architektury a pozemního stavitelství“ (Fakulta architektúry a pozemného stavitel’stva) (od roku 1951 do roku 1960),
„Fakulta stavební“ (Stavebná fakulta) (od roku 1960) v študijných odboroch: pozemné stavby a konštrukcie, pozemné stavby, pozemné stavby a architektúra, architektúra (vrátane urbanizmu
a územného plánovania), občianske stavby a stavby pre priemyselnú a pol’nohospodársku výrobu alebo v študijnom programe stavebného inžinierstva v študijnom odbore pozemné stavby
a architektúra,
„Fakulta architektury“ (Fakulta architektúry) (od roku 1976) v študijných odboroch: architektúra, urbanizmus a územné plánovanie alebo v študijnom programe: architektúra a urbanizmus
v študijných odboroch: architektúra, teória architektonickej tvorby, urbanizmus a územné plánovanie, dejiny architektúry a rekonštrukcia pamiatok alebo architektúra a pozemné stavby,

–  Diplomy, ktoré udelila „Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše“ (do roku 1951) v oblasti architektúry a stavebníctva,
–  Diplomy, ktoré udelila „Vysoká škola stavitelství v Brně“ (od roku 1951 do roku 1956) v oblasti architektúry a stavebníctva,
–  Diplomy, ktoré udelilo „Vysoké učení technické v Brně“, „Fakulta architektury“ (Fakulta architektúry) (od roku 1956) v študijnom odbore architektúra a urbanizmus alebo „Fakulta stavební“ (Stavebná fakulta) v študijnom odbore stavebníctvo,
–  Diplomy, ktoré udelila „Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava“, „Fakulta stavební“ (Stavebná fakulta) (od roku 1997) v študijnom odbore konštrukcie a architektúra alebo v študijnom odbore stavebné inžinierstvo,
–  Diplomy, ktoré udelila „Technická univerzita v Liberci“, „Fakulta architektury“ (Fakulta architektúry) (od roku 1994) v študijnom programe architektúra a urbanizmus v študijnom odbore architektúra,
–  Diplomy, ktoré udelila „Akademie výtvarných umění v Praze“ v programe výtvarných umení
v študijnom odbore architektonická tvorba,
–  Diplomy, ktoré udelila „Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze“ v programe výtvarných umení v študijnom odbore architektúra,
–  Osvedčenie o autorizácii, ktoré udelila „Česká komora architektů“ bez špecifikácie odboru alebo v odbore stavebníctva
2006/2007
Danmark   –  diplomy, ktoré udelili štátne školy architektúry v Kodani a Aarhuse (architekt),
–  osvedčenie o registrácii, ktoré vydala Rada architektov podl’a zákona č. 202 z 28. mája 1975 (registeret arkitekt),
–  diplomy udelené vyššími školami stavitel’stva (bygningskonstruktoer), doplnené osvedčením od príslušných orgánov, ktoré potvrdzuje, že daná osoba úspešne vykonala skúšku formálnych kvalifikácií, ktorá zahŕňa vyhodnotenie projektov pripravených a realizovaných kandidátom v priebehu šiestich rokov aktívneho vykonávania činností spomínaných v článku 48 tejto smernice.
1987/1988
Deutschland   –  diplomy, ktoré udelili vyššie ústavy výtvarných umení (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK),
–  diplomy, ktoré udelili katedry architektúry (Architektur/Hochbau) škôl typu „Technische Hochschulen“, technických univerzít, univerzít, a pokial’ sa tieto inštitúcie zlúčili do „Gesamthochschulen“, tak katedry architektúry škôl typu „Gesamthochschulen“ (Dipl.-Ing. a akýkol’vek iný titul, ktorý sa neskôr ustanoví pre držitel’ov takýchto diplomov),
–  diplomy, ktoré udelili katedry architektúry (Architektur/Hochbau) škôl typu „Fachhochschulen“, a pokial’ sa tieto inštitúcie zlúčili do „Gesamthochschulen“, tak katedry architektúry (Architektur/Hochbau) škôl typu „Gesamthochschulen“, v prípade štúdia trvajúceho menej ako štyri roky, avšak najmenej tri roky doplnené potvrdením o štvorročnej odbornej praxi v Nemeckej spolkovej republike, ktoré vydá odborný orgán v súlade s článkom 47 ods. 1 (Ingenieur grad.
a akýkol’vek iný titul, ktorý sa neskôr ustanoví pre držitel’ov takýchto diplomov), –  diplomy (Prüfungszeugnisse) udelené pred 1. januárom 1973 katedrami architektúry škôl typu „Ingenieurschulen“ a „Werkkunstschulen“, doplnené osvedčením od príslušných orgánov, ktoré potvrdzuje, že daná osoba úspešne vykonala skúšku formálnych kvalifikácií, ktorá zahŕňa vyhodnotenie projektov pripravených a realizovaných kandidátom v priebehu najmenej šiestich rokov aktívneho vykonávania činností spomínaných v článku 48 tejto smernice.
1987/1988
Eesti   –  diplom v architektonických štúdiách, ktorý udelila Fakulta architektúry Estónskej akadémie umení od roku 1996 (diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996. aastast) , ktorý udelila Talinská umelecká univerzita v rokoch 1989 – 1995 (väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 aastal), ktorý udelil Štátny umelecký inštitút Estónskej SSR v rokoch 1951 – 1988 (väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951 – 1988)2006/2007
Eλλάς–  diplomy z odboru stavitel’stvo/architektúra udelené školou Metsovion Polytechnion v Aténach, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udel’uje právo vykonávat’ činnost’ v oblasti  architektúry,
–  diplomy z odboru stavitel’stvo/architektúra udelené školou Aristotelion Panepistimion v Solúne, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udel’uje právo vykonávat’ činnost’ v oblasti architektúry,
–  diplomy z odboru stavitel’stvo/pozemné stavby udelené školou Metsovion Polytechnion v Aténach, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udel’uje právo vykonávat’ činnost’ v oblasti architektúry,
–  diplomy z odboru stavitel’stvo/pozemné stavby udelené školou Aristotelion Panepistimion v Solúne, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udel’uje právo vykonávat’ činnost’ v oblasti architektúry,
–  diplomy z odboru stavitel’stvo/pozemné stavby udelené školou Panepistimion Thrakis, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udel’uje právo vykonávat’ činnost’ v oblasti architektúry,
–  diplomy z odboru stavitel’stvo/pozemné stavby udelené školou Panepistimion Patron, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udel’uje právo vykonávat’ činnost’ v oblasti architektúry,
1987/1988
Espańa   oficiálna formálna kvalifikácia architekta (título oficial de arquitecto) udelená ministerstvom školstva a vedy alebo univerzitou,1987/1988
France   –  vládny diplom z odboru architektúra udel’ovaný ministerstvom školstva do roku 1959, a následne ministerstvom kultúry (architecte DPLG),
–  diplomy, ktoré udelila „Ecole spéciale d’architecture“ (architecte DESA),
–  diplomy, ktoré od roku 1955 udelila „Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg“ (bývalá „Ecole nationale d’ingénieurs de Strasbourg“), katedra architektúry (architecte ENSAIS)
1987/1988
Ireland   –  titul Bachelor of Architecture (bakalára architektúry) ktorá udelila National University of Ireland (BArch (NUI)) absolventom architektúry na University College, Dublin,
–  diplom o udelení štandardného titulu v odbore architektúry, ktorý udelila College of Technology, Bolton Street, Dublin (Dipl. Arch.),
–  osvedčenie o združení v Royal Institute of Architects of Ireland (ARIAI), –  osvedčenie o členstve v Royal Institute of Architects of Ireland (MRIAI),
1987/1988
Italia–  diplomy „laurea in architettura“, ktoré udelili univerzity, polytechnické inštitúty a vyššie inštitúty architektúry v Benátkach a Reggio Calabria, doplnené diplomom oprávňujúcim držitel’a vykonávat’ samostatne povolanie architekta, ktoré udel’uje minister školstva po tom, ako kandidát úspešne zloží štátnu skúšku pred príslušnou komisiou, ktorá ho oprávňuje samostatne vykonávat’ povolanie architekta (dott. Architetto),
–  diplomy „laurea in ingegneria“ z oblasti pozemného stavitel’stva, ktoré udelili univerzity a polytechnické inštitúty, doplnené diplomom oprávňujúcim držitel’a vykonávat’ samostatne povolanie v odbore architektúry, ktoré udel’uje minister školstva po tom, ako kandidát úspešne zloží štátnu skúšku pred príslušnou komisiou, ktorá ho oprávňuje samostatne vykonávat’ povolanie (dott. Ing. Architetto alebo dott. Ing. Ingingegneria civile)
1987/1988
Κύπρος– osvedčenie o zápise v Zozname architektov vedenom Cyperskou vedeckou a technickou komorou
(ETEK) (Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το
Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου)
2006/2007
Latvija–  „diplom architekta“, ktorý udelil odbor architektúry Fakulty stavebného inžinierstva Lotyšskej štátnej univerzity do roku 1958, odbor architektúry Fakulty stavebného inžinierstva Rižského polytechnického inštitútu v rokoch 1958 – 1991, Fakulta architektúry Rižskej technickej univerzity od roku 1991, a osvedčenie o zápise Združením architektov Lotyšska („Arhitekta diploms“ ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958.gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958 gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un „Arhitekta prakses sertifikāts“, ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība)2006/2007
Lietuva–  diplomy inžinier architekt/architekt, ktoré udelil Kauno politechnikos institutas do roku 1969 (inžinierius architektas/architektas),
–  diplomy architekt/bakalár architektúry/magister architektúry, ktoré udelila Vilnius inžinerinis statybos institutas do roku 1990, Vilniaus technikos universitetas do roku 1996, Vilnius Gedimino technikos universitetas od roku 1996 (architektas/architektűros bakalauras/architektűros magistras),
–  diplomy pre odborníka, ktorý ukončil štúdium architektúry/bakalár architektúry/magister architektúry, ktoré udelil LTSR Valstybinis dailës institutas do 1990; Vilniaus dailës akademija od roku 1990 (architektűros kursas/architektűros bakalauras/architektűros magistras),
–  diplomy bakalár architektúry/magister architektúry, ktoré udelil Kauno technologijos universitetas od roku 1997 (architektűros bakalauras/architektűros magistras),Všetky tieto diplomy musia byt’ doplnené osvedčením vydaným atestačnou komisiou, ktorým sa udel’uje právo vykonávat’ činnosti v oblasti architektúry (atestovaný  architekt/Atestuotas architektas)
2006/2007
Magyarország–  diplom v architektúre, magister architektonických vied  (diplom „okleveles építészmérnök“), ktorý udelili univerzity,
–  diplom magistra vied v oblasti architektúry a stavebného inžinierstva (diplom „okleveles építész tervező művész“), ktorý udelili univerzity
2006/2007
Malta–  Perit: Lawrja ta’ Perit, ktorý udelila Universita´ ta’ Malta a ktorý oprávňuje k registrácii ako Perit2006/2007
Nederland   –  osvedčenie potvrdzujúce, že držitel’ úspešne vykonal absolventskú skúšku z architektúry, ktoré udel’ujú katedry architektúry technických vysokých škôl v Delfte alebo Eindhovene (bouwkundig ingenieur),
–  diplomy, ktoré udelili štátom uznané architektonické akadémie (architect),
–  diplomy, ktoré udelili do roku 1971 bývalé vysoké školy architektúry (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO),
–  diplomy, ktoré udelili do roku 1970 bývalé vysoké školy architektúry (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO),
–  osvedčenie potvrdzujúce, že daná osoba úspešne vykonala skúšku organizovanú Radou architektov z „Bond van Nederlandse Architecten“ (Komora holandských architektov, BNA) (architect),
–  diplomy udelené „Stichting Instituut voor Architectuur“ (Nadáciou „Inštitút architektúry“) (IVA), pri ukončení štúdia organizovaného touto nadáciou a trvajúceho najmenej šytri roky (architect), doplnené osvedčením od príslušných orgánov, ktoré potvrdzuje, že daná osoba úspešne vykonala skúšku formálnych kvalifikácií, ktorá zahŕňa vyhodnotenie projektov pripravených a realizovaných kandidátom v priebehu najmenej šiestich rokov aktívneho vykonávania činností spomínaných v článku 44 smernice 2005/36/ES,
–  osvedčenie vydané príslušnými orgánmi, ktoré potvrdzuje, že daná osoba pred 5. augustom 1985 úspešne vykonala skúšku ‘Kandidaat in de bouwkunde’ organizovanú technickými vysokými školami v Delfte alebo Eindhove, a že v priebehu najmenej piatich rokov priamo predchádzajúcich tomuto dátumu vykonávala architektonické činnosti, ktorých charakter a význam zaručuje v súlade s holandskými požiadavkami, že osoba je spôsobilá vykonávat’ tieto činnosti (architect),
–  osvedčenie vydané príslušnými orgánmi len pre osoby, ktoré pred 5. augustom 1985 dosiahli 40 rokov veku, ktoré potvrdzuje, že daná osoba v priebehu najmenej piatich rokov priamo predchádzajúcich tomuto dátumu vykonávala architektonické činnosti, ktorých charakter a význam zaručuje v súlade s holandskými požiadavkami, že osoba je spôsobilá vykonávat’ tieto činnosti (architect),
–  osvedčenia spomínané v siedmej a ôsmej zarážke sa už nemusia uznávat’ odo dňa nadobudnutia platnosti zákonov a predpisov v Holandsku, ktorými sa riadi prístup k výkonu a výkon architektonických činností pod profesijným titulom architekta, pokial’ v zmysle týchto predpisov dané osvedčenia neoprávňuju na prístup k výkonu týchto činnosti pod daným profesijným titulom
1987/1988
Österreich   – diplomy, ktoré udelili Technologické univerzity vo Viedni a Grazi a Univerzita v Innsbrucku, fakulty stavitel’stva
– inžinierstva („Bauingenieurwesen“) a architektúry („Architektur“), v študijných odboroch architektúra, stavitel’stvo-inžinierstvo („Bauingenieurwesen“), stavitel’stva („Hochbau“) a „Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen“),
–  diplomy, ktoré udelila Univerzita pre „Bodenkultur“ v študijných odboroch „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft“,
–  diplomy, ktoré udelila Univerzitná vysoká škola aplikovaného umenia vo Viedni v odbore architektonických štúdií,
–  diplomy, ktoré udelila Akadémia výtvarných umení vo Viedni v odbore architektonických štúdií, –  diplomy diplomovaných inžinierov (Ing.), ktoré udelili vyššie technické školy alebo technické
stavebné vysoké školy, plus licencia „Baumeister“, ktorá potvrdzuje najmenej šest’ rokov odbornej praxe v Rakúsku, podmienená skúškou,
–  diplomy, ktoré udelila Univerzitná vysoká škola umeleckej a priemyselnej prípravy v Linzi v odbore architektonických štúdií,
–  osvedčenia o kvalifikácii stavebného inžiniera alebo inžinierskeho konzultanta v oblasti stavitel’stva („Hochbau“, „Bauwesen“, „Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen“, „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft“) v súlade so zákonom o stavebných technikoch (Ziviltechnikergesetz, BGBl. č. 156/1994)
1997/1998
Polskadiplomy, ktoré udelili fakulty architektúry:
–  Varšavskej technickej univerzity, Fakulta architektúry vo Varšave (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1948 titul: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od roku 1951 do roku 1964 titul: inżynier architekt; od roku 1954 do 1957 druhý stupeň, titul: inżyniera magistra architektury; od roku 1957 do roku 1959 titul: inżyniera magistra architektury; od roku 1959 do roku 1964: titul: magistra inżyniera architektury; od roku 1964 do roku 1982, titul: magistra inżyniera architekta; od roku 1983 do roku 1990, titul: magister inżynier architekt; od roku 1991 titul: magistra inżyniera architekta),  
–  Krakovskej technickej univerzity, fakulta architektúry v Krakove (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1953 Banícka a metalurgická univerzita, Polytechnická fakulta architektúry - Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury),  
–  Vroclavskej technickej univerzity, fakulta architektúry vo Vroclavi (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt (od roku 1949 do roku 1964 titul: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od roku 1956 do roku 1964 titul: magister inżynier architekt; od roku 1964 titul: magister inżynier architekt),  
–  Sliezskej technickej univerzity, Fakulta architektúry v Gliwiciach (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1955 Fakulta inžinierstva a stavebníctva - Wydział Inżynieryjno-Budowlany, titul: inżynier architekt; od roku 1961 do roku 1969 Fakulta priemyselných stavieb a všeobecného inžinierstva – Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, titul: magister inżynier architekt; od roku 1969 do roku 1976 Fakulta stavebného inžinierstva a architektúry - Wydział Budownictwa i Architektury, titul: magister inżynier architekt; od roku 1977 Fakulta architektúry - Wydział Architektury, titul: magister inżynier architekt a od roku 1995 titul: inżynier architekt),  
–  Poznaňskej technickej univerzity, Fakulta architektúry v Poznani (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1955 Inžinierska škola, fakulta architektúry - Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titul: inżynier architektury; od roku 1978 titul: magister inżynier architekt
a od roku 1999 titul: inżynier architekt),
–  Gdanskej technickej univerzity, Fakulta architektúry v Gdansku (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1969 fakulta architektúry - Wydział Architektury, od roku 1969 do roku 1971 Fakulta stavebného inžinierstva
a architektúry - Wydział Budownictwa i Architektury, od roku 1971 do roku 1981 Inštitút architektúry
a urbanistického plánovania - Instytut Architektury i Urbanistyki, od roku 1981 fakulta architektúry – Wydział Architektury),
–  Bialystockej technickej univerzity, Fakulty architektúry v Bialystoku (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); odborný titul architekta: magister inżynier architekt (od roku 1975 do roku 1989 Ústav architektúry - Instytut Architektury);
–  Lodžskej technickej univerzity, Fakulty stavebného inžinierstva, architektúry a environmentálneho inžinierstva v Lodži (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); odborný titul architekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1973 do roku 1993 Fakulta stavebného inžinierstva a architektúry - Wydział Budownictwa i Architektury a od roku 1992 Fakulta stavebného inžinierstva, architektúry a environmentálneho inžinierstva – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, titul: od roku 1973 do roku 1978 titul: inżynier architekt, od roku 1978 titul: magister inżynier architekt),
–  Štetínskej technickej univerzity, Fakulty stavebného inžinierstva a architektúry v Štetíne (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); odborný titul architekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1948 do roku 1954 Vysoká inžinierska škola, Fakulta architektúry - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titul: inżynier architekt, od roku 1970 titul: magister inżynier architekt a od roku 1998 titul: inżynier architekt), všetky tieto diplomy musia byt’ doplnené osvedčením o členstve vydaným príslušnou regionálnou komorou architektov v Pol’sku, ktorým sa udel’uje právo vykonávat’ činnosti v oblasti architektúry v Pol’sku,
2006/2007
Portugal   –  diplom „diploma do curso especial de arquitectura“, ktorý udelili školy výtvarného umenia v Lisabone a Porte;  
–  diplom architekta „diploma de arquitecto“, ktorý udelili školy výtvarného umenia v Lisabone a Porte,  
–  diplom „diploma do curso de arquitectura“, ktorý udelili vyššie školy výtvarného umenia v Lisabone a Porte,  
–  diplom „diploma de licenciatura em arquitectura“ , ktorý udelila vyššia škola výtvarného umenia v Lisabone,  
–  diplom „carta de curso de licenciatura em arquitectura“, ktorý udelila Technická univerzita v Lisabone a Univerzita v Porte,  
–  univerzitný diplom zo stavitel’stva (licenciatura em engenharia civil), ktorý udelil Vyšší technický ústav Technickej univerzity v Lisabone,  
–  univerzitný diplom zo stavitel’stva (licenciatura em engenharia civil), ktorý udelila Fakulta inžinierstva (de Engenharia) Univerzity v Porte,  
–  univerzitný diplom zo stavitel’stva (licenciatura em engenharia civil), ktorý udelila Fakulta prírodných vied a technológií Univerzity v Coimbre,  
–  univerzitný diplom zo stavitel’stva, výroby (licenciatura em engenharia civil, produçăo), ktorý udelila Univerzita v Minho
1987/1988
Slovenija   –  „univerzitný diplom v architektúre“ („univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture“), ktorý udelila fakulta architektúry, doplnený právne uznaným osvedčením príslušného orgánu v oblasti architektúry, ktorým sa udel’uje právo vykonávat’ činnosti v oblasti architektúry
–  univerzitný diplom, ktorý udelili technické fakulty, ktorým sa udel’uje titul „univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.)/univerzitetna diplomirana inženirka“ doplnený právne uznaným osvedčením príslušného orgánu v oblasti architektúry, ktorým sa udel’uje právo vykonávat’ činnosti v oblasti architektúry,
2006/2007
Slovensko–  diplom v študijnom odbore architektúra a pozemné stavitel’stvo, ktorý udelila Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1950 až 1952 (titul: Ing.)  
–  diplom v študijnom odbore architektúra, ktorý udelila Fakulta architektúry a pozemného stavitel’stva, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1952 až 1960 (titul: Ing. arch.),  
–  diplom v študijnom odbore pozemné stavitel’stvo, ktorý udelila Fakulta architektúry a pozemného stavitel’stva, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1952 až 1960 (titul: Ing.)  
–  diplom v študijnom odbore architektúra, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1961 až 1976 (titul: Ing.),  
–  diplom v študijnom odbore pozemné stavby, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1961 až 1976 (titul: Ing.)  
–  diplom v študijnom odbore architektúra, ktorý udelila Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave od roku 1977 (titul: Ing. arch.),  
–  diplom v študijnom odbore urbanizmus, ktorý udelila Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave od roku 1977 (titul: Ing. arch.),
–  diplom v študijnom odbore pozemné stavby, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave v rokoch 1977 až 1997 (titul: Ing.)  
–  diplom v študijnom odbore architektúra a pozemné stavby, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave od roku 1998 (titul: Ing.)  
–  diplom v študijnom odbore pozemné stavby — špecializácia: „architektúra“ („pozemné stavby — špecializácia: architektúra“), ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave v rokoch 2000 až 2001 (titul: Ing.)  
–  diplom v študijnom odbore pozemné stavby a architektúra, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave od roku 2001 (titul: Ing.)  
–  diplom v študijnom odbore architektúra, ktorý udelila Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave od roku 1969 (titul: Akad. arch. do roku 1990, Mgr. v rokoch 1990 až 1992, Mgr. arch. v rokoch 1992 až 1996, Mgr. art. od roku 1997),  
–  diplom v študijnom odbore pozemné stavitel’stvo, ktorý udelila Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach v rokoch 1981 až 1991 (titul: Ing.) všetky tieto diplomy musia byt’ doplnené:  
–  autorizačným osvedčením vydaným Slovenskou komorou architektov v Bratislave bez uvedenia odboru alebo v odbore „pozemné stavby“ alebo územné plánovanie,  
–  autorizačným osvedčením vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov v Bratislave v odbore „pozemné stavby“
2006/2007
Suomi/Finland   –  diplomy, ktoré udelili katedry architektúry Technologických univerzít a Univerzity v Oulu (arkkitehti/arkitekt),  
–  diplomy, ktoré udelili Technologické ústavy (rakennusarkkitehti/ byggnadsarkitekt)
1997/1998
Sverige   –  diplomy, ktoré udelila Škola architektúry Král’ovského technologického ústavu, Chalmerský technologický ústav a Technologický ústav university v Lund (arkitekt, univerzitný diplom z odboru architektúry),
–  osvedčenia o členstve v „Svenska Arkitekters Riksförbund“ (SAR), ak sa dané osoby odborne pripravovali v štáte, na ktorý sa vzt’ahuje táto smernica
1997/1998
United Kingdom   –  kvalifikácie udelené po úspešnom zložení skúšok poriadaných nasledujúcimi inštitúciami:  
–  Král’ovský ústav britských architektov (Royal Institution of British Architects),  
–  školy architektúry na univerzitách, technických univerzitách, vysokých školách, akadémiách, technologických a umeleckých školách, ktoré k dňu 10. júnu 1985 uznala Rada pre registráciu architektov Spojeného král’ovstva na účely vpísania do registra (Architect),  
–  osvedčenie, v ktorom sa uvádza, že držitel’ má nadobudnuté právo používat’ profesijný titul architekta z moci oddielu 6 ods. 1 písm. b), oddielu 6 ods. 1 písm. b) alebo oddielu 6 ods. 1 zákona o registrácii architektov z roku 1931 (Architect),  
–  osvedčenie, v ktorom sa uvádza, že držitel’ má nadobudnuté právo používat’ profesijný titul architekta z moci oddielu 2 zákona o registrácii architektov z roku 1938 (Architect).
1987/1988

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z. a zákona č. 86/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 21 ods. 1 písm. a) sa slovo „organizácie“ nahrádza slovami „právnickej osoby“.

2. V § 21 ods. 1 písm. b) sa slová „obci alebo mu“ nahrádzajú slovami „obci, inej právnickej osobe alebo im“.

3. V § 21 ods. 1 písm. c) na konci sa pripájajú slová „alebo profesijné označenie chránené zákonom“.

4. § 21 ods. 1 sa dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

i) neoprávnene drží licenciu, povolenie, preukaz, osvedčenie, pečiatku alebo iný doklad o oprávnení, ktoré zaniklo, hoci má zákonnú povinnosť takýto doklad a pečiatku vrátiť orgánu, ktorý ich vydal,

j) poskytuje bez dokladu o odbornej kvalifikácii služby alebo vykonáva iné odborné činnosti, ktoré podľa zákona môže vykonávať len ten, kto má odbornú spôsobilosť.“.

5. V § 21 odsek 2 znie:

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 3 000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. d) až i) pokutu do 5 000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. j) pokutu do 20 000 Sk.“.

6. V § 88 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.


Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 236/2000 Z. z., zákonom č. 554/2001 Z. z., zákonom č. 533/2003 Z. z., zákonom č. 624/2004 Z. z., zákonom č. 555/2005 Z. z., zákonom č. 459/2007 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.