Oznámenie č. 274/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania

Čiastka 107/2008
Platnosť od 25.07.2008
Účinnosť do 16.06.2016
Zrušený 163/2016 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené