Zákon č. 272/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom

Čiastka 107/2008
Platnosť od 25.07.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

272

ZÁKON

z 2. júla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa slová „politickým väzňom“ nahrádzajú slovami „politickým väzňom1) a osobám pozostalým po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi počas výkonu trestu“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji.“.

2. V § 2 odsek 1 znie:

(1) Oprávnená osoba je fyzická osoba, ktorej sa vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu,2) výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu,3) ku dňu podania žiadosti o príplatok je štátnym občanom Slovenskej republiky a ktorá bola

a) najmenej tri mesiace väznená, tri mesiace vo výkone trestu odňatia slobody, tri mesiace zaradená do vojenských táborov nútených prác alebo protiprávne násilne odvlečená do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch počas najmenej troch mesiacov a bola rehabilitovaná alebo odškodnená podľa osobitných predpisov3a) alebo jej bol priznaný jednorazový peňažný príspevok podľa osobitného predpisu,3b)

b) najmenej tri mesiace zaradená do táborov nútených prác.3c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 3b a 3c znejú:

3a) Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii.
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému.

3b) Zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení neskorších predpisov.

3c) Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.“.

3. § 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Za oprávnenú osobu sa považuje aj pozostalá vdova, vdovec alebo sirota po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi počas výkonu jeho trestu a ktorá v čase jeho popravy alebo smrti bola s ním v manželskom zväzku, alebo jeho dieťa, ktoré osirelo a v čase popravy alebo jeho smrti nedosiahlo vek 18 rokov, a ku dňu podania žiadosti o príplatok sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a vypláca sa im pozostalostný dôchodok po politickom väzňovi uvedený v § 2 ods. 2 alebo starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok.“.

4. V § 3 ods. 1 sa na konci prvej vety bodka za slovom „slobody“ nahrádza čiarkou a vkladajú sa tieto slová: „za mesiac zaradenia do táborov nútených prác, vojenských táborov nútených prác alebo za mesiac protiprávneho násilného odvlečenia.“. Druhá a tretia veta znejú: „Mesiac väzby, mesiac výkonu trestu odňatia slobody, mesiac zaradenia do táborov nútených prác, vojenských táborov nútených prác alebo protiprávneho násilného odvlečenia je 30 dní. Ak väzba, výkon trestu odňatia slobody, zaradenie do táborov nútených prác, vojenských táborov nútených prác alebo protiprávneho násilného odvlečenia trvali len časť mesiaca, výška príplatku sa upraví pomerne.“.

5. V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Oprávneným osobám podľa § 2 ods. 3 patrí príplatok k dôchodku vo výške 40 % z vypočítanej sumy, ktorá sa ustanovuje pre potreby výpočtu, akoby popravený alebo usmrtený politický väzeň bol odsúdený k trestu odňatia slobody vo výmere 120 mesiacov.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené