259

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 18. júna 2008

o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Základné pojmy

(1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) budovou bytová budova a nebytová budova alebo jej časť bez výrobných prevádzok určená prevažne na dlhodobý pobyt ľudí,

b) dlhodobým pobytom pobyt ľudí, ktorý trvá v priebehu 24 hodín viac ako štyri hodiny a opakuje sa pri trvalom užívaní budovy viac ako jedenkrát za týždeň,

c) krátkodobým pobytom pobyt ľudí, ktorý netrvá v priebehu 24 hodín viac ako štyri hodiny,

d) tepelno-vlhkostnou mikroklímou komplexné pôsobenie tepla, vlhkosti a prúdenia vzduchu, ktoré je súčasťou celkovej mikroklímy vnútorného prostredia budovy,

e) teplým obdobím roka obdobie s priemernou dennou vonkajšou teplotou vzduchu 13 oC a vyššou; ak klesne priemerná denná teplota počas dvoch po sebe nasledujúcich dní pod 13 oC, hodnotí sa prostredie podľa hodnôt pre chladné obdobie roka,

f) štandardným oblečením v teplom období oblečenie s celkovým tepelným odporom vrstiev odevu a medznej vrstvy vzduchu medzi 0,3 až 0,5 clo, v chladnom období medzi 0,7 až 1,0 clo,

g) operatívnou teplotou jednotná teplota uzavretého čierneho priestoru, v ktorom by medzi človekom a prostredím nastala výmena rovnakého množstva tepla prúdením a sálaním ako v skutočnom nehomogénnom prostredí; pri malej rýchlosti prúdenia vzduchu a menšom rozdiele medzi teplotou vzduchu a strednou teplotou sálania ako štyri K sa vyjadruje približne ako ich aritmetický priemer: to (ta + tr,m)/2,

h) výslednou teplotou guľového teplomeru ukazovateľ tepelného stavu vnútorného prostredia priestorov zahrnujúci vplyv súčasného pôsobenia teploty vzduchu, povrchovej teploty okolitých plôch a rýchlosti prúdenia vzduchu; pre rýchlosť prúdenia vzduchu, ktorá nepresahuje 0,2 m.s-1, číselne sa rovná operatívnej teplote,

i) strednou teplotou sálania homogénna teplota okolitých plôch, pri ktorej je výmena tepla sálaním medzi povrchom ľudského tela a okolitými plochami rovnaká ako v skutočnom heterogénnom prostredí,

j) asymetriou teploty sálania rozdiel medzi teplotou sálania dvoch protiľahlých plôch malého rovinného prvku,

k) intenzitou výmeny vzduchu počet výmen vzduchu v definovanom objeme za jednotku času; priemerná intenzita výmeny vzduchu je denný priemer počas 24 h,

l) obehovým vzduchom časť odvádzaného vzduchu, ktorá sa vracia naspäť do vetraného priestoru; väčšinou sa pritom upravuje jeho čistota, teplota alebo vlhkosť,

m) klimatizáciou forma úpravy vzduchu, pri ktorej sa upravuje teplota, vlhkosť vzduchu, výmena a čistota vzduchu; ak niektorá z vlastností vzduchu nie je upravovaná, ide o čiastočnú klimatizáciu,

n) združeným osvetlením trvalé dopĺňanie nedostačujúceho denného osvetlenia umelým osvetlením,

o) kombinovaným osvetlením osvetlenie bočnými a hornými osvetľovacími otvormi,

p) osvetľovacím otvorom otvor v obvodovom alebo strešnom plášti budovy, ktorý slúži na priame osvetlenie interiéru denným svetlom a podľa účelu miestnosti aj na vizuálny kontakt s exteriérom a na preslnenie; podľa umiestnenia je

1. bočným osvetľovacím otvorom okno, zasklená stena v obvodovej stene, strešné okno s možnosťou výhľadu sediacich osôb do exteriéru približne vodorovným smerom,

2. horným osvetľovacím otvorom strešný svetlík a vysoko umiestnené strešné okno, ktoré nespĺňa charakteristiky bočného otvoru,

q) priestorom bez denného svetla miestnosť bez osvetľovacích otvorov alebo miestnosť s osvetľovacími otvormi, kde hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti sú nižšie ako požadované hodnoty pre združené osvetlenie,

r) porovnávacou rovinou myslená alebo skutočná plocha, na ktorej sa meraním alebo výpočtom určujú hodnoty fyzikálnych veličín; ak nie je určené inak, je ňou vodorovná rovina vo výške 0,85 m nad podlahou,

s) udržiavanou osvetlenosťou miestne priemerná a časovo minimálna hodnota, pod ktorú priemerná osvetlenosť na stanovenom povrchu neklesne v čase, keď sa vykonáva údržba,

t) indexom podania farieb v súvislosti s denným osvetlením hodnota vyjadrujúca mieru spektrálnej svetelnej priepustnosti skla alebo iných transparentných materiálov,

u) ultrafialovým žiarením časť optického žiarenia s vlnovou dĺžkou kratšou ako vlnová dĺžka viditeľného svetla,

v) infračerveným žiarením časť optického žiarenia s vlnovou dĺžkou dlhšou ako vlnová dĺžka viditeľného svetla,

w) laserovým žiarením koherentné elektromagnetické žiarenie emitované laserovým zariadením s vlnovou dĺžkou spravidla od 180 nm do 106 nm, produkované ako výsledok riadenej stimulovanej emisie,

x) insoláciou expozícia priaznivým aj nepriaznivým účinkom slnečného žiarenia prenikajúceho cez osvetľovacie otvory do vnútorného priestoru budovy,

y) preslnením priaznivé pôsobenie slnečného žiarenia na všetky zložky mikroklímy vnútorného prostredia budovy,

z) zdraviu škodlivými faktormi vybrané chemické, mikrobiologické a biologické znečisťujúce látky ovplyvňujúce ľudské zdravie vo vnútornom ovzduší budov.

(2) Na účely tejto vyhlášky sa ďalej rozumie

a) mikrobiologickými znečisťujúcimi látkami baktérie, plesne a mikroskopické vláknité huby, ktoré vyrástli v podmienkach skúšania stanovených slovenskými technickými normami,

b) biologickými znečisťujúcimi látkami alergény roztočov, tráviace enzýmy roztočov z čeľade Pyroglyphidae obsiahnuté v ich tráviacom trakte a vylučované spoločne s exkrementmi do prostredia,

c) guanínom látka obsiahnutá v exkrementoch roztočov, ktorej prítomnosť v prostredí detekuje výskyt roztočov,

d) štandardnými podmienkami operatívna teplota 20 oC a relatívna vlhkosť vzduchu 50 %,

e) potenciálnou expozíciou dĺžka predpokladaného pobytu osôb daná účelom využitia priestoru,

f) variabilitou koncentrácií zisťovanej látky zmeny koncentrácie v závislosti od času a priestoru,

g) ubytovacím zariadením budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie, a ktoré je uvedené v písmenách h) až q),

h) ubytovacím zariadením pre cestovný ruch budova alebo jej časť, v ktorej sa verejnosti poskytuje prechodné ubytovanie a s ním spojené služby; ubytovacie zariadenie je aj sezónne ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovanie a s ním spojené služby najviac deväť mesiacov v roku,1)

i) ubytovacím zariadením s celoročným ubytovaním budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie internátneho typu určenej skupine osôb, najmä školské internáty a účelové zariadenia na ubytovanie študentov vysokých škôl,

j) ubytovacím zariadením sociálnych služieb budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby ako celoročná sociálna služba alebo týždenná sociálna služba pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenia,1a)

k) ubytovacím zariadením s časovo obmedzeným ubytovaním budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie v rámci poskytovania pobytovej formy sociálnej služby na určitý čas v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorými sú zariadenia núdzového bývania, domovy na polceste, v zariadeniach sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú zariadenia dočasnej starostlivosti o deti, v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská,1a) a v rámci poskytovania výchovy a vzdelávania deťom v špeciálnych výchovných zariadeniach,1b)

l) ubytovaním v rámci vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ubytovanie v ubytovacích zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú najmä detské domovy, krízové strediská a resocializačné strediská,1c)

m) dlhodobým pobytom alebo krátkodobým pobytom v rámci poskytovania sociálnej služby, poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú najmä zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, rehabilitačné strediská a denné stacionáre, v zariadeniach sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi, ktorou je služba včasnej intervencie, v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorými sú nízkoprahové denné centrá, integračné centrá, komunitné centrá a nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu, v zariadeniach podporných sociálnych služieb, ktorými sú denné centrá, jedálne, práčovne a strediská osobnej hygieny1a), krátkodobým pobytom v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré vykonávajú opatrenia ambulantnou formou, celodennou formou alebo po určitý čas dňa,1c)

n) jednoduchým ubytovacím zariadením s prechodným ubytovaním budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie na určitý čas v súvislosti s výkonom práce, najmä robotnícke ubytovne alebo ubytovanie na určitý čas v súvislosti s výkonom sezónnej práce nepresahujúcej osem mesiacov, najmä ubytovne pre brigádnikov,

o) ubytovacím zariadením s nižším štandardom budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie v rámci poskytovania pobytovej formy sociálnej služby na určitý čas v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorými sú útulky a nocľahárne,1a)

p) ubytovacím zariadením sociálnych služieb poskytujúcim rodinné ubytovanie, byty alebo rodinné domy, v ktorých sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb,

q) ubytovacím zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytujúcim rodinné ubytovanie, byty alebo rodinné domy, v ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo časti budov, v ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v samostatných skupinách,1c)

r) ubytovacím zariadením poskytujúcim ubytovanie v miestach výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody izby alebo cely v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, v nemocnici pre obvinených a odsúdených, samostatných oddeleniach výkonu väzby a otvorených oddeleniach,1d)

s) ubytovacou bunkou časť ubytovacieho zariadenia, ktorú tvoria najviac štyri izby, spoločná predsieň a zariadenia na osobnú hygienu.

(3) Veličiny a jednotky sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 2

Tepelno-vlhkostná mikroklíma

(1) Optimálne a prípustné podmienky tepelno-vlhkostnej mikroklímy sa určujú v závislosti od oblečenia ľudí, od celkovej tepelnej produkcie ich organizmu podľa tried činností uvedených v prílohe č. 2 tabuľke č. 1 a od základných veličín uvedených v odseku 2. Na účely tejto vyhlášky tepelná produkcia organizmu sa rovná energetickému výdaju.

(2) Základné veličiny na hodnotenie tepelno-vlhkostnej mikroklímy vo vnútornom prostredí sú teplota vzduchu (ta), operatívna teplota (to), výsledná teplota guľového teplomeru (tg), relatívna vlhkosť vzduchu (j alebo rh) a rýchlosť prúdenia vzduchu (va). Ďalej sa podľa potreby určuje celkový tepelný odpor odevu (Rcl), celkový energetický výdaj (qM), teplota povrchu (ts) a ďalšie potrebné veličiny.

(3) V priestoroch určených na dlhodobý pobyt ľudí sa zabezpečujú optimálne podmienky tepelno-vlhkostnej mikroklímy v teplom aj chladnom období roka. Predpoklady na optimálne mikroklimatické podmienky má vytvoriť stavebné riešenie budovy; tam, kde to stavebné riešenie budovy neumožňuje, treba tieto podmienky zabezpečiť technickým zariadením.

(4) V priestoroch s dlhodobým pobytom ľudí, v ktorých nemožno vytvoriť optimálne mikroklimatické podmienky podľa odseku 3, sa zabezpečia prípustné mikroklimatické podmienky s výnimkou mimoriadne chladných a mimoriadne teplých dní.

(5) Optimálne a prípustné podmienky tepelno-vlhkostnej mikroklímy na štandardné oblečenie a činnosť v triedach 0 až 1c sú určené hodnotami operatívnej teploty, rýchlosti prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu podľa prílohy č. 2 tabuľky č. 2a pre teplé obdobie a tabuľky č. 2b pre chladné obdobie roka.

(6) Pre špecifické oblečenie alebo činnosť možno optimálnu a prípustnú hodnotu operatívnej teploty presnejšie určiť podľa prílohy č. 2 obr. 1.

(7) Ožiarenosť hlavy sálavým teplom nesmie presiahnuť 200 W.m-2; v prípade priameho slnečného žiarenia cez osvetľovacie otvory musí byť vzájomná poloha otvorov, protislnečných clôn a miest riešená tak, aby v priebehu celého roka počas dlhodobého pobytu neboli hlavy ľudí vystavené priamemu slnečnému žiareniu viac ako 10 minút.

(8) V priestoroch na dlhodobý pobyt ľudí s prevažujúcou činnosťou posediačky v triedach 0 až 1b musia byť navyše splnené tieto požiadavky na ochranu pred lokálnou nepohodou:

a) teplota povrchu podlahy musí byť medzi 19 oC a 29 oC,

b) vertikálny rozdiel operatívnej teploty medzi úrovňou hlavy a členkov nesmie presiahnuť limity uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 3,

c) musia byť splnené limity asymetrie teploty sálania, vertikálneho rozdielu teploty vzduchu a obťažovania prievanom podľa príslušnej technickej normy.

(9) Ak na činnosť s vyššou produkciou tepla ako 130 W.m-2 alebo na činnosť v triedach 1a až 1c vo veľmi teplých dňoch s vonkajšou teplotou nad 30 oC nemožno dodržať prípustné podmienky podľa odsekov 4 až 7, hodnotenie sa musí vykonať pre únosné podmienky tepelno-vlhkostnej mikroklímy podľa osobitného predpisu.1e)

(10) V priestoroch s krátkodobým pobytom ľudí, najmä na chodbách, schodiskách, vo vstupných halách, v skladoch, zariadeniach osobnej hygieny, šatniach, čakárňach, a v priestoroch s osobitnými požiadavkami sa parametre tepelno-vlhkostnej mikroklímy musia upraviť podľa účelu a spôsobu využitia. Parametre tepelno-vlhkostnej mikroklímy vo vybraných priestoroch s krátkodobým pobytom osôb sú uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 4. Príklady parametrov tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre priestory s osobitnými požiadavkami sú uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 5.

(11) Na žiadnom mieste vnútorného povrchu stropu, stien a podlahy priestorov určených na pobyt ľudí nesmú byť viditeľné stopy po plesni, po zatečení a ani po kondenzácii vodnej pary. Po zistení takéhoto nedostatku sa musí zabezpečiť jeho odstránenie vhodnou úpravou nevyhovujúcich stavebných konštrukcií alebo úpravou vetrania a vykurovania v postihnutej oblasti.

(12) Pri meraní fyzikálnych veličín, určení ukazovateľov tepelno-vlhkostnej mikroklímy a ich hodnotení sa berie do úvahy časová a priestorová homogenita vnútorného prostredia a prevádzky. V protokole z merania sa musia uviesť hodnoty rozšírenej neistoty merania jednotlivých faktorov.

(13) Hodnotenie tepelno-vlhkostnej mikroklímy sa musí vykonávať na základe porovnania nameraných alebo meraním zistených hodnôt veličín podľa odseku 2 s limitmi podľa odsekov 3 až 7.

(14) Podmienky tepelno-vlhkostnej klímy vnútorných priestorov budovy sa nemusia objektivizovať meraním, ak

a) je výpočtom preukázané splnenie požiadaviek na tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a na tepelnú stabilitu miestnosti podľa príslušných technických noriem,

b) v chladnom období roka vykurovací systém zabezpečuje optimálne mikroklimatické podmienky,

c) celková plocha osvetľovacích otvorov určená zo skladobných rozmerov nepresahuje 40 % plochy obvodových konštrukcií určenej zo svetlých rozmerov miestnosti,

d) osvetľovacie otvory orientované na slnečné strany majú vonkajšie protislnečné clony.

§ 3

Vetranie a vykurovanie

(1) Všetky vnútorné priestory s dlhodobým a krátkodobým pobytom ľudí musia byť vetrané. Vetranie budov sa zabezpečuje prirodzeným vetraním alebo núteným vetraním.

(2) Vetranie sa určuje podľa počtu osôb, vykonávanej činnosti, tepelnej záťaže a miery znečistenia ovzdušia tak, aby boli splnené požiadavky na množstvo vzduchu na dýchanie, na čistotu vnútorného ovzdušia a aby nedošlo k obťažovaniu ľudí pachovými látkami.

(3) Výmena vzduchu prirodzeným vetraním sa používa v priestoroch bez zdrojov škodlivín a tepla, v ktorých postačuje jedno- až dvojnásobná intenzita výmeny neupraveného vzduchu a v ktorých možno polohou a stavebným riešením zabezpečiť požadovanú výmenu vzduchu. Spôsob vetrania, poloha a veľkosť otvorov na prívod a odvod vzduchu sa určia výpočtom. Dvere sa nepovažujú za otvory na prívod a odvod vzduchu prirodzeným vetraním.

(4) V ostatných prípadoch sa musí výmena vzduchu zabezpečiť núteným, mechanickým vetraním. Pri výmene vzduchu sa musí dodržiavať zásada tlakového spádu vzduchu z miestností s čistejším prostredím do miestností s prostredím menej čistým. Z tohto hľadiska sa vetranie rieši ako

a) podtlakové, ak vzduch obsahujúci škodliviny nemá vo vetranej miestnosti prenikať do susedných priestorov,

b) pretlakové, ak sa zamedzuje prenikaniu škodlivín zo susedných priestorov do vetranej miestnosti,

c) tlakovo vyrovnané, ak nemá dochádzať k výmene vzduchu medzi vetranou miestnosťou a ostatnými priestormi.

(5) Kvalita privádzaného vzduchu a odvádzaného vzduchu sa považuje za vyhovujúcu, ak svojím zložením neohrozí zdravie ani nezhorší životné podmienky ľudí v priestoroch budovy ani v okolí budovy.

(6) Cirkulácia vetracieho vzduchu vo vetranom priestore musí zaručovať dobré prevetrávanie miest pobytu ľudí, zníženie koncentrácie škodlivín na hodnoty nižšie ako limitné hodnoty zdraviu škodlivých faktorov podľa § 7 ods. 2 a 3.

(7) V priestoroch bez možnosti prirodzeného vetrania sa v prípade poruchy zabezpečuje na čas nevyhnutne potrebný na odstránenie poruchy aspoň znížená výmena vzduchu. Táto požiadavka sa musí zabezpečiť už v projektovej dokumentácii.

(8) Vo vnútorných priestoroch s dlhodobým pobytom ľudí sa nútené vetranie musí riešiť tak, aby prúdenie vzduchu nenarušilo prípustné podmienky tepelno-vlhkostnej mikroklímy podľa § 2 ods. 3 až 5 a 8.

(9) Potrebné množstvo vzduchu na výmenu sa určuje v závislosti od faktorov uvedených v odseku 2. V miestnostiach bez zdrojov škodlivín a so zákazom fajčenia, v ktorých je dlhodobý pobyt viacerých osôb s aktivitou v triedach činnosti 0 až 1a, sa potrebná výmena vzduchu určuje z grafu na obr. 2 v prílohe č. 2. Príklady potrebnej výmeny vzduchu v priestoroch s krátkodobým pobytom ľudí sú uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 4.

(10) V obytných miestnostiach bytov a ubytovacích zariadení sa požaduje výmena čerstvého vzduchu za hodinu na jednu prítomnú osobu podľa platnej technickej normy.2)

(11) Podiel vonkajšieho vzduchu pri nútenom vetraní a klimatizácii s čiastočným obehom vzduchu nesmie klesnúť ani za najnepriaznivejších podmienok pod 15 % celkového množstva vymieňaného vzduchu.

(12) Obehový vzduch možno použiť len vtedy, ak nie je znečistený plynnými látkami a časticami pevných a kvapalných aerosólov. Ako obehový vzduch možno použiť vzduch z tej istej miestnosti alebo zo skupiny miestností s rovnakým využitím. Obehový vzduch sa upravuje rovnakým spôsobom ako vonkajší vzduch, musí sa viesť cez rovnaké filtračné stupne, a to buď samostatne, alebo spolu s vonkajším vzduchom.

(13) Vonkajší vzduch na nútené vetranie a klimatizáciu sa musí nasávať z miest chránených pred znečistením a pred ohrevom slnečným žiarením. Možno ho nasávať len vetracím zariadením s účinnou filtráciou, ktorá zabráni aj nasávaniu pachov.

(14) Vetracie zariadenie na nútené vetranie a klimatizáciu nesmie nepriaznivo ovplyvniť mikrobiálnu čistotu vzduchu.

(15) Vývody odvádzaného vzduchu do vonkajšieho priestoru sa musia umiestniť tak, aby nedochádzalo k spätnému nasávaniu zdraviu škodlivých látok do budovy.

(16) Vetranie miestností s mokrou prevádzkou a priestorov so vznikom zdraviu škodlivých látok a iných nežiaducich látok, zapáchajúcich výparov a plynov musí byť podtlakové, prípadne spojené s miestnym odsávaním.

(17) Na vlhčenie vzduchu privádzaného vzduchotechnickým zariadením sa musia využívať zvlhčovače s využitím zdravotne bezchybnej vody.3)

(18) Vetracie zariadenia sa musia udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave. Kontrola technického stavu vetracích zariadení sa musí vykonávať v pravidelných intervaloch, o čom sa musia viesť záznamy. V záznamoch sa uvádzajú aj dosiahnuté tepelno-vlhkostné podmienky.

(19) Príklady potrebnej intenzity výmeny vzduchu niektorých priestorov s osobitnými požiadavkami sú uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 5.

(20) Vykurovacia sústava a druh vykurovacích telies musia byť riešené tak, aby

a) boli dodržané požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu s ohľadom na účel a využitie miestností,

b) v žiadnom mieste budovy nedošlo ani v najchladnejších dňoch k poruchám vplyvom mrazu,

c) prúdením vzduchu nedochádzalo k šíreniu vznikajúcich škodlivín,

d) povrchová teplota vykurovacích telies neohrozila zdravie ľudí.

(21) Vykurovacie telesá musia byť umiestnené tak, aby zabránili kondenzácii vodnej pary a tvorbe plesní na kritických miestach vnútorného povrchu vonkajších stavebných konštrukcií v chladnom období roka.

(22) Teplota nekrytých vykurovacích telies umiestnených v oblasti možného pohybu ľudí nesmie prekročiť 110 oC. Nekryté vykurovacie telesá s vyššou teplotou musia byť umiestnené vo výške nad tri m od podlahy.

(23) Ak sa vykurovacie telesá nachádzajú v blízkosti miest dlhodobého pobytu ľudí, musí sa kontrolovať ich vplyv na lokálnu nepohodu podľa § 2 ods. 4.

§ 4

Osvetlenie

(1) Osvetlenie vnútorných priestorov musí byť zabezpečené osvetľovacími otvormi alebo sústavami umelého osvetlenia tak, aby v miestnostiach s pobytom ľudí alebo v ich funkčne vymedzených častiach boli dodržané základné požiadavky na osvetlenie vo vzťahu k zrakovej činnosti osôb a k charakteru svetelného prostredia.

(2) Osvetľovacie otvory, svietidlá a časti vnútorných priestorov odrážajúce svetlo sa musia pravidelne udržiavať tak, aby boli splnené základné požiadavky na osvetlenie, insoláciu a iné druhy optického žiarenia uvedené v prílohe č. 3.

(3) Vnútorné priestory s dlhodobým pobytom osôb musia byť riešené tak, aby mali vyhovujúce denné osvetlenie. Požiadavky na denné osvetlenie sa zabezpečujú podľa prílohy č. 3.

(4) Pri návrhu stavebných objektov sa musí dbať na to, aby sa realizáciou návrhu nezhoršili podmienky denného osvetlenia vnútorných priestorov okolitých budov viac, ako pripúšťajú príslušné technické normy.4)

(5) Miesta dlhodobého pobytu ľudí vo vnútornom prostredí musia byť chránené pred pôsobením priameho slnečného svetla v prípadoch, kde by mohlo dôjsť k oslneniu alebo k inému narušeniu zrakovej pohody.

(6) Konštrukcia osvetľovacích otvorov, druh a farba ich výplne, ako aj sklon roviny zasklenia musia byť riešené tak, aby nedochádzalo k znižovaniu zrakovej pohody. Pri dlhodobom pobyte ľudí sa požaduje zasklenie s činiteľom priestupu svetla v smere normály najmenej 0,6. Pri náročných zrakových činnostiach sa použije zasklenie s indexom podania farieb najmenej 95.

(7) Požiadavky na umelé osvetlenie sa zabezpečujú podľa prílohy č. 3.

(8) Vo vnútornom prostredí s nedostatočným denným osvetlením možno riešiť osvetlenie ako združené, ak sú splnené požiadavky uvedené v odseku 9 a v prílohe č. 3.

(9) Združené osvetlenie ako osvetlenie pre dlhodobý pobyt osôb sa môže realizovať len výnimočne, ak sa preukáže, že po technickej stránke nemôže byť zabezpečené dostačujúce denné osvetlenie podľa odseku 1.

(10) Požiadavky na združené osvetlenie v ubytovacom zariadení podľa § 1 ods. 2 písm. r) sú uvedené v prílohe č. 3.

(11) Na vnútorné prostredie budov bez denného svetla sú požiadavky uvedené v prílohe č. 3.

(12) Umelé osvetlenie vnútorných priestorov sa objektivizuje meraním. Denné osvetlenie vnútorných priestorov sa objektivizuje meraním, ak nie je možné použiť vypočítané údaje. V protokole z merania sa uvádza hodnota rozšírenej neistoty merania. Požiadavka na osvetlenie je splnená, ak nameraná hodnota znížená o hodnotu neistoty merania nie je nižšia ako požadovaná hodnota.

§ 5

Preslnenie

(1) Budovy musia byť umiestnené do územia tak, aby bolo zabezpečené preslnenie

a) bytov,

b) obytných miestností v detských domovoch, krízových strediskách, resocializačných strediskách v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a v zariadeniach sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi,

c) miestností určených na denný pobyt detí v predškolských zariadeniach.

(2) Preslnenie bytov sa určuje podľa osobitného predpisu.5) Ak sú súbory miestností usporiadané do funkčného celku s vlastným uzavretím ako byty a nie sú označené ako nebytové priestory, ich preslnenie sa určuje rovnakým spôsobom ako preslnenie bytov.

(3) Preslnenie denných miestností v predškolských zariadeniach sa určuje rovnakým spôsobom ako preslnenie obytných miestností bytov, pričom požadovaný čas preslnenia sa zabezpečuje od 10.00 do 15.00 hodiny.

(4) Zatienenie novými stavbami v okolí nesmie znižovať veľkosť preslnenej vonkajšej plochy predškolského zariadenia, určenej na pobyt detí, na menej ako 50 % jej celkovej rozlohy; ak je súčasná veľkosť preslnenej plochy menšia ako 50 %, nesmie sa novými stavbami ďalej znižovať.

§ 6

Iné druhy optického žiarenia

(1) Pri prevádzke a používaní prístrojov a zariadení so zdrojmi laserového, ultrafialového, infračerveného alebo iného optického žiarenia vo vnútornom prostredí budovy musia byť zabezpečené také technické a organizačné opatrenia, ktoré vylúčia alebo obmedzia na prípustnú mieru ich škodlivé účinky na zdravie ľudí.

(2) Na ochranu zdravia pred účinkami optického žiarenia sa primerane použijú ustanovenia osobitných predpisov.6)

§ 7

Limitné hodnoty zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov

(1) Limitné hodnoty zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov sa ustanovujú ako limitné hodnoty vybraných chemických, mikrobiologických a biologických znečisťujúcich látok a tuhých častíc.

(2) Limitné hodnoty chemických látok a tuhých častíc vo vnútornom ovzduší budov sú uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. 6.

(3) Limitné hodnoty mikrobiologických ukazovateľov kvality vnútorného ovzdušia budov sú uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. 7.

(4) Limitné hodnoty alergénov roztočov sú uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. 7a. Frekvencia stanovenia alergénov roztočov sa určuje na základe fyzickej životnosti lôžok a lôžkovín a používania matracových chráničov najmenej jedenkrát za päť rokov pri lôžkach a lôžkovinách starších ako desať rokov.

(5) Požiadavky na kvalitu vnútorného ovzdušia budov sú splnené, ak stredná hodnota jednohodinovej, osemhodinovej alebo 24-hodinovej koncentrácie zisťovanej látky v meranom intervale za štandardných podmienok neprekročí limitné koncentrácie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4. Meraným intervalom sa postihuje potenciálna expozícia a variabilita koncentrácií zisťovanej látky so zohľadnením všetkých zdrojov znečistenia vnútorného ovzdušia budov.

(6) Viditeľný rast plesní na vnútorných povrchoch stien a predmetov vo vnútornom prostredí budov je neprípustný.

(7) Odvodené zásahové úrovne na obmedzenie ožiarenia ionizujúcim žiarením v pobytových priestoroch ustanovuje osobitný predpis.7)

§ 8

Minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu

(1) Obytná plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2.

(2) Minimálne požiadavky na vybavenie bytu nižšieho štandardu sú:

a) napojenie na prívod pitnej vody s technickou možnosťou inštalovania zariadenia na varenie, prípravu teplej vody, možnosťou inštalovania zariadenia na osobnú hygienu,

b) odvedenie odpadových vôd s technickou možnosťou inštalovania splachovacieho záchoda,

c) technická možnosť inštalovania vykurovacích telies na lokálne vykurovanie obytných miestností.

(3) Súčasťou domového vybavenia budov s bytmi nižšieho štandardu, ktoré sú lokálne vykurované tuhým palivom, musia byť priestory na uskladnenie paliva.

Požiadavky na ubytovacie zariadenia

§ 9

(1) Ubytovacie zariadenie musí mať zabezpečené dostatočné množstvo tečúcej pitnej vody a tečúcej teplej vody.

(2) Svetlá výška izby ubytovacieho zariadenia musí mať

a) najmenej 2 400 mm, odporúča sa 2 600 mm,7a)

b) v podkroví najmenej 2 300 mm, odporúča sa aspoň 2 400 mm,7a)

c) v podkroví so skloneným stropom najmenej nad polovicou svojej plochy svetlú výšku najmenej 2 400 mm; v miestach sklonenia má byť najmenšia svetlá výška aspoň 600 mm, pričom do podlahovej plochy miestnosti sa započítava plocha, nad ktorou je najmenšia svetlá výška 1 300 mm.7a)

(3) Požiadavky na plochu izby ubytovacích zariadení, pre ubytovanie internátneho typu určenej skupine osôb, najmä školské internáty a účelové zariadenia na ubytovanie študentov vysokých škôl, pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenia, pre zariadenia opatrovateľskej služby a rehabilitačné strediská, počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izby, sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 8.

(4) Požiadavky na plochu izby ubytovacích zariadení, ktorými sú zariadenia núdzového bývania, domovy na polceste, zariadenia dočasnej starostlivosti o deti a v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú najmä zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, rehabilitačné strediská a denné stacionáre, počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izby sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 8a.

(5) Požiadavky na plochu izby ubytovacích zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, špeciálnych výchovných zariadení, počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izby, sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 8b.

(6) Požiadavky na plochu izby jednoduchých ubytovacích zariadení s prechodným ubytovaním, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. n), počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izby, sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 8c.

(7) Požiadavky na plochu izby ubytovacích zariadení s nižším štandardom, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. o), počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izby, sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 8d.

(8) Najmenšia podlahová plocha miestnosti na spanie v ubytovacích zariadeniach sociálnych služieb poskytujúcich rodinné ubytovanie podľa § 1 ods. 2 písm. p) a v ubytovacích zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytujúcich rodinné ubytovanie podľa § 1 ods. 2 písm. q), ktorými sú detské domovy a krízové strediská, je

a) 8 m2, ak túto miestnosť obýva jedna osoba,

b) 6 m2 na jednu osobu, ak túto miestnosť obýva viac osôb.

(9) Požiadavky na vybavenie spoločných priestorov, na vybavenie zariadeniami na osobnú hygienu a najmenšie odporúčané plochy ostatných miestností v ubytovacích zariadeniach uvedených v odseku 8 sú uvedené v slovenskej technickej norme.7b)

(10) Požiadavky na plochy miestností, vybavenie spoločných priestorov, vybavenie zariadeniami na osobnú hygienu v resocializačných strediskách, musia spĺňať zásady navrhovania foriem bývania odlišného štandardu podľa slovenskej technickej normy.7c)

(11) Do plochy izieb ubytovacích zariadení sa započítava

a) celá plocha miestnosti okrem plôch, nad ktorými je svetlá výška menšia ako 1 300 mm,

b) plocha arkierov a výklenkov, ak sú súčasne najmenej 1 200 mm široké, 300 mm hlboké a 2 000 mm vysoké od podlahy,

c) plocha zabratá vykurovacími telesami, inštalačnými predmetmi a kuchynskou linkou.

(12) Do plochy izieb ubytovacích zariadení sa nezapočítava plocha okenných a dverových ústupkov a plocha zabratá vstavaným nábytkom.

(13) Izbu možno vybaviť poschodovými posteľami výnimočne v ubytovacích zariadeniach s časovo obmedzeným ubytovaním, okrem zariadení opatrovateľskej služby a rehabilitačných stredísk, ubytovacích zariadeniach s nižším štandardom, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v jednoduchých ubytovacích zariadeniach s prechodným ubytovaním, a to len vtedy, ak svetlá výška izby je najmenej 2 600 mm a objem vzduchu na jedného ubytovaného je najmenej 13 m3. Horné lôžko musí byť zabezpečené odnímateľnou bočnicou, nepriepustnou podložkou pod matracom a prístup k hornému lôžku musí byť zabezpečený rebríkom.

(14) Ubytovacie zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. j) a l), zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská, zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. m), sa stavebnotechnicky zabezpečujú tak, aby umožňovali užívanie osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v každom priestore určenom pre prijímateľov sociálnej služby.7d)

(15) Požiadavky na plochu izby alebo cely ubytovacieho zariadenia podľa § 1 ods. 2 písm. r) a základné vybavenie izby alebo cely upravujú osobitné predpisy.7e)

(16) Plochu, ktorá sa nezapočítava do plochy izby alebo cely v ubytovacom zariadení podľa § 1 ods. 2 písm. r) upravujú osobitné predpisy.7f)

(17) Izbu alebo celu v ubytovacom zariadení podľa § 1 ods. 2 písm. r) možno vybaviť poschodovými posteľami, pričom svetlá výška izby je najmenej 2 500 mm a objem vzduchu na jedného ubytovaného je najmenej 8,5 m3, okrem dočasného zníženia ubytovacej plochy cely alebo izby.7g) Horné lôžko musí byť vybavené zábranou, nepriepustnou podložkou pod matracom a prístup k hornému lôžku musí byť zabezpečený rebríkom.

§ 10

(1) V ubytovacích zariadeniach uvedených v § 1 ods. 2 písm. h) až l) a o), ak nie sú zariadeniami uvedenými v § 1 ods. 2 písm. p) a q), sa zriaďuje

a) priestor na vypranie osobnej bielizne a odevov a primerane aj oddelený priestor na sušenie a žehlenie osobnej bielizne a odevov s možnosťou vetrania, ak pranie osobnej bielizne a odevov nie je zabezpečené iným spôsobom,

b) uzavretý priestor na uloženie potrieb na upratovanie vybavený výlevkou s prívodom tečúcej pitnej vody a tečúcej teplej vody a skrinkou na odkladanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov so zabezpečením vetrania.

(2) V ubytovacích zariadeniach uvedených v § 1 ods. 2 písm. h), j), k), l) a o), ak nie sú zariadeniami uvedenými v § 1 ods. 2 písm. p) a q), sa zriaďuje

a) priestor na uskladnenie inventára a uzavretý priestor na oddelené skladovanie čistej a použitej bielizne s možnosťou vetrania,

b) uzavretý priestor s možnosťou vetrania na uloženie predmetov občasnej potreby, ako sú kufre, sezónne odevy, vozíky.

(3) Požiadavky na miestnosti určené na pranie, sušenie osobnej bielizne a odevov v ubytovacom zariadení podľa § 1 ods. 2 písm. r) upravujú osobitné predpisy.7h)

(4) V zariadeniach pre seniorov, zariadeniach opatrovateľskej služby, domovoch sociálnych služieb a špecializovaných zariadeniach sa zriaďuje čistiaca miestnosť na dekontamináciu zdravotníckych pomôcok s možnosťou vetrania, ktorá je vybavená výlevkou s prívodom tečúcej pitnej vody a tečúcej teplej vody a s plochou na odkladanie zdravotníckych pomôcok.

(5) V zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, v ktorých sa poskytujú sociálne služby ambulantnou formou, sa zriaďuje aj oddychová miestnosť a vo vstupnej časti priestor na odloženie vrchného odevu a na prezúvanie.

(6) Ak sa v ubytovacom zariadení zriaďuje centrálna práčovňa, musí spĺňať tieto požiadavky:

a) čistá časť práčovne je funkčne a stavebne oddelená od nečistej časti práčovne, pričom dispozičné riešenie a vybavenie je zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku kríženiu prevádzky čistej časti a nečistej časti,

b) čistá časť práčovne je vybavená umývadlom s prívodom tečúcej pitnej vody a tečúcej teplej vody; v nečistej časti práčovne sú umiestnené práčky, pričom je tiež vybavená umývadlom a drezom s prívodom tečúcej pitnej vody a tečúcej teplej vody,

c) zabezpečiť podmienky na sušenie bielizne, mangľovanie bielizne alebo žehlenie bielizne a ochranu čistej bielizne pred znečistením a druhotnou kontamináciou,

d) podlahy v priestoroch práčovne s mokrou prevádzkou sú vyspádované ku kanalizačnej vpusti; povrchová úprava stien v mieste možného znečistenia do výšky 180 cm a podlaha všetkých priestorov práčovne je z umývateľného, dezinfikovateľného a nešmykľavého materiálu,

e) vetranie všetkých priestorov práčovne sa zabezpečuje podľa § 3.

(7) Miestnosť v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. m), v ktorých sa vykonáva pracovná terapia a záujmová činnosť, je vybavená umývadlom s prívodom tečúcej pitnej vody a tečúcej teplej vody.

(8) V zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak tieto zariadenia neposkytujú ubytovanie, miestnosť, v ktorej sa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, alebo ak vykonávajú odborné metódy práce, musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.7i)

(9) Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov ubytovacích zariadení, pre ubytovanie internátneho typu určenej skupine osôb, najmä školské internáty a účelové zariadenia na ubytovanie študentov vysokých škôl, pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenia, pre zariadenia opatrovateľskej služby a rehabilitačné strediská, sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 9.

(10) Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov ubytovacích zariadení, ktorými sú zariadenia núdzového bývania, domovy na polceste, zariadenia dočasnej starostlivosti o deti a zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú najmä zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, rehabilitačné strediská a denné stacionáre, sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 9a.

(11) Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov ubytovacích zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 9b.

(12) Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov jednoduchých ubytovacích zariadení s prechodným ubytovaním, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. n), sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 9c.

(13) Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov ubytovacích zariadení s nižším štandardom, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. o), sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 9d.

(14) Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov v ubytovacom zariadení podľa § 1 ods. 2 písm. r) sa stanovujú podľa účelu ubytovacieho zariadenia.7j)

§ 11

(1) V ubytovacích zariadeniach musia byť zriadené zariadenia na osobnú hygienu, ktorými sú umyvárne a záchody so samostatným vchodom z predsiene ubytovacej bunky alebo spoločné umyvárne a spoločné záchody pre viac ubytovacích miestností oddelené pre mužov a ženy, so samostatným vchodom z chodby ubytovacieho zariadenia. Spoločné umyvárne musia byť riešené tak, aby neboli spojené priechodom so spoločnými záchodmi. Vchod do spoločných záchodov a spoločných umyvární musí byť riešený tak, aby zabraňoval priamemu pohľadu do týchto priestorov.

(2) Umývadlá musia byť vybavené miešacou batériou s prívodom teplej vody a studenej vody, poličkou na odkladanie toaletných potrieb a zrkadlom.

(3) Ručné sprchy musia byť umiestnené v uzavretých kabínach a polouzavretých kabínach. Sprchovacie kabíny musia byť vybavené poličkami na odkladanie mydla a na vhodnom mieste aj vešiakmi na zavesenie odevu a uteráka.

(4) V zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. j) a m), v zariadeniach opatrovateľskej služby a rehabilitačných strediskách, sa zriaďuje kúpeľňa na používanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vybavená umývadlom, zdravo-technickým zariadením umožňujúcim celkovú očistu tela a záchodovou misou.

(5) Zariadenia na osobnú hygienu, šatne a oddychové miestnosti zamestnancov v ubytovacích zariadeniach musia spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky podľa osobitného predpisu.7k)

(6) Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu v ubytovacích zariadeniach, pre ubytovanie internátneho typu určenej skupine osôb, najmä školské internáty a účelové zariadenia na ubytovanie študentov vysokých škôl, pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenia, pre zariadenia opatrovateľskej služby a rehabilitačné strediská, sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 10.

(7) Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu v ubytovacích zariadeniach, ktorými sú zariadenia núdzového bývania, domovy na polceste, zariadenia dočasnej starostlivosti o deti a zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú najmä zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, rehabilitačné strediská a denné stacionáre, sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 10a.

(8) Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu v ubytovacích zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 10b.

(9) Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu v jednoduchých ubytovacích zariadeniach s prechodným ubytovaním, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. n), sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 10c.

(10) Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu v ubytovacích zariadeniach s nižším štandardom, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. o), sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 10d.

(11) V ubytovacích zariadeniach podľa § 1 ods. 2 písm. r) sú umyvárne, záchody a sprchy zriadené tak, že sú

a) súčasťou izby alebo cely v stavebne oddelenom priestore vybavenom umývadlom, záchodom a sprchou,

b) súčasťou izby alebo cely, kde je umiestnené umývadlo a záchod v priestore oddelenom zástenou, alebo

c) ako spoločné umyvárne so samostatným vchodom a spoločné záchody so samostatným vchodom z chodby ubytovacieho zariadenia.

(12) Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu ubytovacích zariadení v miestach výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody sú uvedené v prílohe 5 tabuľke č. 10e.

(13) Ustanovenie odseku 12 sa na ubytovacie zariadenie podľa § 1 ods. 2 písm. r) pri dočasnom znížení ubytovacej plochy izby alebo cely7g) nevzťahuje.

§ 12

(1) V ubytovacích zariadeniach sociálnych služieb, pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenia, v školských zariadeniach a v účelových zariadeniach na ubytovanie študentov vysokých škôl, sa zriaďuje miestnosť na izoláciu chorých, prednostne na najnižšom poschodí, ktorá je vybavená zariadením na osobnú hygienu.

(2) Ak sa v ubytovacích zariadeniach sociálnych služieb, pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenia, v zariadeniach opatrovateľskej služby a v rehabilitačných strediskách zriaďuje ambulancia alebo prípravovňa pre sestru, musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.7l)

§ 13

(1) Steny predsiení ubytovacích buniek, zariadení na osobnú hygienu, kuchyniek a spoločných priestorov sú na miestach, na ktorých môže dôjsť k ich znečisteniu, zabezpečené umývateľným povrchom; ostatná plocha stien a steny iných miestností musia byť vymaľované. Základná oprava všetkých umývateľných povrchov a maľovanie stien sa vykonáva najmenej raz za tri roky; pri znečistení bezodkladne.

(2) Podlahy miestností v ubytovacích zariadeniach musia byť zabezpečené tak, aby boli ľahko čistiteľné, hladké, bez škár a nešmykľavé a podlahy v spoločných umyvárňach a sprchovacích kabínach aj vyspádované k odpadovej mriežke. Na podlahy v sprchovacích kabínach možno použiť len rohože z plastických látok.

(3) Nábytok a ostatné vybavenie izby v ubytovacích zariadeniach uvedených v § 1 ods. 2 písm. j), k) a m), ak nie sú zariadeniami uvedenými v § 1 ods. 2 písm. p) a q), musí byť z umývateľných materiálov. Na čalúnenom nábytku je umiestnený poťah, ktorý je snímateľný a z pracieho materiálu; poškodený a opotrebovaný nábytok a ostatné vybavenie izby je potrebné vymeniť po uplynutí ich životnosti.

§ 14

(1) Všetky priestory ubytovacieho zariadenia musia byť denne upratované, zariadenia na osobnú hygienu denne umývané a dezinfikované. Rohože pod sprchami musia byť najmenej raz za týždeň vydrhnuté kefou a dezinfikované. Najmenej raz za štvrťrok musí byť vykonané upratovanie spojené s umytím okien, dverí, svietidiel, vykurovacích telies a s vyprášením matracov a prikrývok.

(2) Výmena posteľnej bielizne sa musí uskutočňovať podľa potreby, najmenej však raz za 14 dní a vždy pri zmene ubytovaného. Poškodená a opotrebovaná posteľná bielizeň musí byť vyradená z používania.

(3) V ubytovacom zariadení musí byť umiestnená na vhodnom a dostupnom mieste lekárnička prvej pomoci, ktorej vybavenie sa musí priebežne dopĺňať.

(4) V ubytovacom zariadení sa musí vykonať ničenie živočíšnych škodcov.

§ 15

Náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení

(1) Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia musí obsahovať

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia,

b) druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb,

c) podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia,

d) spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvenciu jej výmeny,

e) spôsob a frekvenciu bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia,

f) postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú hygienu,

g) postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov,

h) spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie,

i) frekvenciu zisťovania prítomnosti alergénov roztočov.

(2) Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

§ 15a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2016

(1) Ubytovacie zariadenia, ktorých priestory boli uvedené do prevádzky pred 1. októbrom 2016, nemusia spĺňať požiadavky na svetlú výšku izby uvedené v § 9 ods. 2 v znení účinnom od 1. októbra 2016.

(2) Ubytovacie zariadenia, ktorých priestory boli uvedené do prevádzky pred 1. októbrom 2016, nemusia spĺňať požiadavky na umývadlo v izbe uvedené v prílohe č. 5 tabuľke č. 8 vyhlášky účinnej od 1. októbra 2016, ak ide o zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, zariadenia opatrovateľskej služby a rehabilitačné strediská.

(3) Zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorých priestory boli uvedené do prevádzky pred 1. októbrom 2016, musia splniť požiadavky podľa vyhlášky účinnej od 1. októbra 2016 do 1. októbra 2018; to sa nevzťahuje na zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek uvedené v § 1 ods. 2 písm. m), ktorých priestory boli uvedené do prevádzky pred 1. októbrom 2016.

(4) Požiada ky na vnútorné prostredie budov ubytovacích zariadení podľa § 1 ods. 2 písm. r), na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie alebo právoplatné kolaudačné rozhodnutie pred l. októbrom 2016, sa posudzujú podľa predpisov platných ku dňu vydania právoplatného stavebného povolenia alebo právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

(5) Ubytovacie zariadenia podľa § 1 ods. 2 písm. r) musia splniť požiadavky uvedené v § 9 ods. 16 vyhlášky účinnej od 1. októbra 2016 najneskôr do 30. septembra 2021.

§15b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017

Súbory miestností, ktoré sú usporiadané do funkčného celku s vlastným uzavretím ako byty a nie sú označené ako nebytové priestory, v budovách, pri ktorých bolo začaté územné konanie alebo stavebné konanie pred 1. júnom 2017 sa z hľadiska požiadaviek na preslnenie pri kolaudačnom konaní posudzujú podľa predpisov platných ku dňu začatia územného konania alebo stavebného konania.


§ 16

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.


Richard Raši v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 259/2008 Z. z.

VELIČINY A JEDNOTKY

qMcelkový energetický výdaj (tepelná produkcia organizmu) na jednotku plochy povrchu tela [met], [W.m-2]; 1 met = 58,2 W.m-2
Rclcelkový tepelný odpor odevu a medznej vrstvy vzduchu [clo], [m2.K.W-1]; 1 clo = 0,155 m2.W.K-1
Ö; RH relatívna vlhkosť vzduchu [%]
ta(suchá) teplota vzduchu [oC]
tgvýsledná teplota guľového teplomeru [oC]
tooperatívna teplota [oC]
tr,mstredná teplota sálania (účinná teplota okolitých plôch) [oC]
varýchlosť prúdenia vzduchu [m.s-1]
nintenzita výmeny vzduchu [h-1]
GVobjemový tok vzduchu (množstvo vymieňaného vzduchu) [m3.h-1; l.s-1]
Dčiniteľ dennej osvetlenosti [%]

INDEXY

avzduch (= air)
clodev (= clothes, clothing)
mstredný, priemerný
minminimálny
spovrch (= surface)
objem vzduchu

Príloha č. 2 k vyhláške č. 259/2008 Z. z.

POŽIADAVKY NA TEPELNO- VLHKOSTNÚ MIKROKLÍMU A VETRANIE

Tabuľka č. 1 Triedy činnosti

Trieda
činnosti
Celkový
energetický
výdaj
Príklady činnosti *)
qM [W.m-2]qM [met]
0≤ 65≤ 1,12Pokojné ležanie, uvoľnené sedenie (odpočinok, sledovanie programu).
1a66 až 801,13 až 1,38Činnosť posediačky s minimálnou pohybovou aktivitou (administratívne práce, činnosť v učebniach); činnosť posediačky spojená s ľahkou manuálnou prácou rúk a ramien (písanie na stroji, práca s PC, jednoduché šitie, laboratórne práce,
zostavovanie alebo triedenie drobných ľahkých predmetov).
1b81 až 1051,39 až 1,81Činnosť posediačky s občasnou manuálnou prácou rúk, ramien a nôh; činnosť postojačky občas spojená s pomalou
chôdzou po rovnej podlahe s prenášaním ľahkých bremien alebo prekonávaním
malého odporu (varenie, strojné opracovanie a montáž malých ľahkých dielcov, nakupovanie).
1c106 až 1301,82 až 2,23Činnosť posediačky so stálym zapojením oboch rúk, ramien a nôh; činnosť postojačky s trvalým zapojením oboch rúk,
ramien a nôh spojená s prenášaním bremien do 10 kg (činnosť v sklade alebo v kuchyni, upratovanie, lakovanie, ťahanie alebo tlačenie ľahkých vozíkov). Pomalá chôdza po rovine.“.

Poznámka:

*) Uvedené príklady činnosti slúžia len na orientáciu. Na spoľahlivé zatriedenie činnosti sa vykonáva objektívne meranie energetického výdaja alebo podrobná analýza vykonávanej činnosti.

Triedy činnosti sú odvodené od klasifikácie uvedenej v technickej norme STN EN 27243 Horúce prostredie. Stanovenie tepelnej záťaže pracovníka podľa ukazovateľa WBGT (teploty mokrého guľového teplomeru).

Tabuľka č. 2a Optimálne a prípustné podmienky tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre teplé obdobie roka

Trieda činnosti Operatívna teplota to [oC] Prípustná rýchlosť prúdenia vzduchu va [m.s-1] Prípustná relatívna vlhkosť vzduchu φ [%]
optimálna prípustná
0 25 – 28 20 – 29 ≤ 0,2 30 až 70
1a 23 – 27 20 – 28 ≤ 0,25
1b 22 – 25 19 – 27 ≤0,3
1c 20 – 24 17 – 26 ≤0,3

Poznámka:

Hodnoty to, φ, va sú určené pre štandardné oblečenie Rcl = 0,3 až 0,5 clo.

Tabuľka č. 2b  Optimálne a prípustné podmienky tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre chladné obdobie roka

Trieda činnosti Operatívna teplota
to [oC]
Prípustná rýchlosť prúdenia vzduchu
va [m.s-1]
Prípustná relatívna vlhkosť vzduchu
φ [%]
optimálna prípustná
0 22 – 26 20 – 27 ≤ 0,2 30 až 70
1a 20 – 24 18 – 26 ≤ 0,2
1b 18 – 21 15 – 24 ≤ 0,25
1c 15 – 20 12 – 22 ≤ 0,3

Poznámka:

Hodnoty to, φ, va sú určené pre štandardné oblečenie Rcl = 0,7 až 1,0 clo.

Tabuľka č. 3 Vertikálny rozdiel operatívnej teploty medzi úrovňou hlavy a členkov

Obdobie roka Rcl [clo] Δto,max = to,hlava – to,členky   [K]
chladné 1,0 -8,0 +3,0
teplé 0,5  -4,0 +2,0

Poznámka:

Hodnoty ∆to, max sú určené v závislosti od Rcl, preto v prípade rozdielneho celkového tepelného odporu možno ∆to, max určiť lineárnou interpoláciou bez ohľadu na obdobie roka.

obrázok 01

Obr. 1  Oblasti optimálnej a prípustnej operatívnej teploty v závislosti od odevu a činnosti

Poznámka:

Prípustné hodnoty operatívnej teploty podľa § 2 ods. 6 sa určia pripočítaním tolerancií k optimálnym hodnotám. Hodnoty sa zaokrúhľujú po 0,5 oC.

Príklad:

Pre optimálnu teplotu 22 °C, odev 0,9 clo a činnosť 1,2 met (65 W.m-2) budú prípustné hodnoty to v rozsahu 20,0 °C až 24,0 °C.

obrázok 02

Obr. 2 Požiadavky na množstvo vymieňaného vzduchu na 1 osobu

Príklad: Ak z objemu miestnosti pripadá na 1 osobu 10 m3 vzduchu (V), požaduje sa výmena 18 m3.h-1, resp. 5 l.s-1 čerstvého vzduchu na každú prítomnú osobu (GV).

Tabuľka č. 4 Parametre tepelno-vlhkostnej mikroklímy vo vybraných priestoroch s krátkodobým pobytom osôb

Priestorto [oC]n [h-1]
chodby a schodiská15 – 182 – 3
vstupné haly 18 – 20
WC15 – 205 – 10
kúpeľne, umyvárne22 – 2410
čakárne18 – 203
miestnosti pre upratovačky18 – 2010
sklady10 – 1710
sklady liekov15 – 202 – 10
šatne20 – 2210
denné miestnosti20 – 225

Tabuľka č. 5 Parametre tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre priestory s osobitnými požiadavkami

Priestor to [oC] φ [%] n [h-1]
Sauny, soláriá, kryté umelé kúpaliská
sprcháreň/bazén sauny 22 – 24≤ 858
potiareň80 a 100a)5
odpočiváreň24 – 2630 – 703
miestnosť s opaľovacími zariadeniami22 – 2430 – 703
šatňa22 – 2430 – 703
bazénová hala krytého umelého kúpaliskab)26 – 32≤ 706 – 7
Zariadenia pre deti a mládež
herne a spálne pre deti do 6 rokov vekunajmenej 2230 – 705
umyvárne a WC pre deti do 6 rokov vekunajmenej 2430 – 708
učebne, herne, denné miestnosti20 – 2430 – 703 – 8
telocvične, cvičebne1530 – 705
šatne pri telocvičniach, cvičebniachnajmenej 2030 – 705
umyvárne a WC pri telocvičniach, cvičebniachnajmenej 2430 – 708
iné šatne, chodby, záchodynajmenej 1530 – 705
Hotely, hromadné ubytovne
študovne, spoločenské miestnosti22 – 2430 – 70 3 – 6
jedálne20 – 2230 – 705 –10
Kúpeľné a liečebné budovy
priestory určené na obnaženie pacientov24 – 2530 – 705
osušovne25 – 3030 – 60 2 – 4
sprchy24 – 27≤ 858
bazénové halyb)24 – 30≤ 656 – 7
vodoliečebné sály24 – 26≤ 808 – 10
sály pre liečebný telocvik 18 – 2030 – 705
Školy, predškolské zariadenia
telocvične15 – 1730 – 705
spálne DJ, MŠ 18 – 20c)30 – 705
učebne, herne, denné miestnosti 20 – 24c)30 – 703 – 8
izolačná miestnosť22 – 2430 – 705
Divadlá, kiná, koncertné sály a iné kultúrne zariadenia
hľadisko, sály, priľahlé priestory20 – 2230 – 705 – 8
šatne pre účinkujúcich22 – 2430 – 702
výstavné sály, múzeá17 – 2030 – 703 – 8
Zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb
vyšetrovne, terapeutické miestnosti22 – 2430 – 705
izby pacientov20 – 2430 – 705
lôžková časť OAIM (ARO), JIS22 – 2430 – 708 – 10
operačné sály min. 25d)30 – 70min. 15
centrálna sterilizácia 20 – 2250 – 6510 – 12
sanitárna miestnosť18 – 2030 – 7010

Poznámky:

a) Maximálna teplota 100 şC pre dospelých, 80 şC pre deti predškolského veku; meria sa vo výške 1,5 m nad podlahou, najmenej 1,0 m od vykurovacieho telesa a najmenej 0,2 m od stien.

b) Pri teplote vody v bazéne t ≤ 30°C má byť teplota vzduchu (t0) v bazénovej hale vyššia aspoň o 1 °C ako teplota vody v bazéne; pri vyššej teplote vody v bazéne má byť teplota vzduchu najviac 32 °C.

c) V miestnostiach predškolských zariadení sa hodnoty to určujú 0,5 m nad podlahou.

d) Vyššia teplota podľa určenia lekárom.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 259/2008 Z. z.

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA OSVETLENIE, INSOLÁCIU A INÉ DRUHY OPTICKÉHO ŽIARENIA

a) Požiadavky na denné osvetlenie

1. Denné osvetlenie vnútorných priestorov okrem obytných miestností sa rieši tak, aby sa umožnilo vykonávanie zrakových činností a vytvorilo vyhovujúce svetelné prostredie na daný účel miestnosti.

2. Denné osvetlenie miestností a ich funkčne vymedzených častí sa zabezpečuje podľa technickej normy STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky a STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie. Ak ide o dlhodobý pobyt osôb okrem obytných miestností, najmenšia prípustná hodnota činiteľa dennej osvetlenosti na porovnávacej rovine je

2a. pri bočnom osvetlení Dmin = 1,5 %,

2b. pri hornom a kombinovanom osvetlení Dm = 3 %.

Poznámka: V technickej norme STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky a STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie sa Dm označuje ako ep.

b) Požiadavky na umelé osvetlenie

1. Najnižšie prípustné hodnoty celkovej priemernej udržiavanej osvetlenosti vnútorného priestoru alebo jeho funkčne vymedzených častí sú

1a. celkové osvetlenie pre dlhodobý pobyt

1aa. v priestoroch s dostatočným denným osvetlením           Em = 200 lx,

1ab. v priestoroch so združeným osvetlením                            Em = 500 lx,

1ac. v priestoroch so združeným osvetlením v ubytovacom zariadení podľa § 1 ods. 2 písm. r) Em = 200 lx,

1ad. v miestnosti podľa osobitných predpisov7m) s umelým osvetlením Em = 100 lx.

1b. celkové osvetlenie pre krátkodobý pobyt osôb                          Em = 100 lx,

1c. celkové osvetlenie pre občasný pobyt osôb                                Em = 20 lx .

2. Najnižšia prípustná hodnota rovnomernosti celkového osvetlenia vo vnútornom priestore alebo v jeho funkčne vymedzenej časti, určená ako pomer minimálnej a priemernej osvetlenosti na porovnávacej rovine, je r = 0,65.

3. Osvetlenie na miestach zrakových úloh, zábrana oslnenia a ostatné ukazovatele sa určujú podľa technickej normy STN EN 12 464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.

c) Požiadavky na združené osvetlenie

1. Združené osvetlenie sa uplatňuje vo vnútorných priestoroch alebo v ich funkčne vymedzených častiach, v ktorých sú hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti nižšie ako požadované podľa časti a), ale dosahujú najmenej 1/3 týchto hodnôt.

2. Najmenšia plocha funkčne vymedzenej časti miestnosti pre združené osvetlenie je 10 m2 alebo 1/3 podlahovej plochy miestnosti.

3. Priestory, v ktorých nie je splnená podmienka podľa bodu 1, sa posudzujú ako priestory bez denného svetla.

4. Združené osvetlenie sa rieši tak, aby bol zabezpečený vhodný pomer jasov v zornom poli užívateľov. Najvyššie prípustné hodnoty pomeru jasov sú uvedené v bode 6.

5. Jas osvetľovacích otvorov do 60ş od obvyklého smeru pohľadu, ak je vyšší ako 4 000 cd.m-2, sa obmedzuje regulačným zariadením (napríklad žalúzie, rolety).

6. Najvyšší prípustný pomer jasu pozorovaného predmetu a osvetľovacieho otvoru umiestneného do 60° od obvyklého smeru pohľadu je

6a. pre triedu zrakovej činnosti I, II , III podľa technickej normy STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov.

Časť 1: Základné požiadavky a STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov.

Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie                                   1 : 40,

6b. pre triedu zrakovej činnosti IV                                                             1 : 100,

6c. pre ostatné triedy sa neurčuje.

Poznámka: Za obvyklý smer pohľadu sa považuje pohľad na predmet zrakovej činnosti alebo iný pohľad súvisiaci s činnosťou a tiež relaxačný pohľad vodorovným smerom.

7. Združené osvetlenie sa realizuje ako jednotný systém s prihliadnutím na smerovosť, tienivosť, zábranu oslnenia, na kontrasty jasov v zornom poli užívateľov a na ostatné kvalitatívne ukazovatele požadované pre denné a umelé osvetlenie.

8. Svetelné podmienky v budovách, v ktorých sú priestory so združeným osvetlením realizovaným pred účinnosťou tejto vyhlášky, sa posudzujú jednotlivo s prihliadnutím na využitie priestorov a na zrakovú záťaž užívateľov.

d) Požiadavky na osvetlenie v priestoroch bez denného svetla

Najnižšia prípustná hodnota priemernej osvetlenosti z celkového osvetlenia pre dlhodobý pobyt osôb počas dňa je

1. Em = 500 lx , ak sú preukázateľne zabezpečené náhradné opatrenia,

2. Em = 1 500 lx v ostatných prípadoch.

Náhradné opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu dlhodobého pobytu ľudí v priestoroch bez denného osvetlenia na zdravie a na reguláciu biologických funkcií sa uplatňujú primerane podľa osobitného predpisu.8)

Príloha č. 4 k vyhláške č. 259/2008 Z. z.

LIMITNÉ HODNOTY ZDRAVIU ŠKODLIVÝCH FAKTOROV VO VNÚTORNOM OVZDUŠÍ

Tabuľka č. 6 Limitné hodnoty chemických látok a tuhých častíc vo vnútornom ovzduší budov

Položka čísloZnečisťujúca látkaVyjadrená akoNajvyššia prípustná hodnota (μg.m-3)Čas (h)Poznámka
1.oxid uhoľnatý CO35 000 1 Vystavenie nepresahuje ustanovený čas, také vystavenie sa nezopakuje v priebehu 8 hodín, také vystavenie sa nezopakuje v priebehu 24 hodín
10 000 8
7 00024
2.tuhé častice PM10PM105024Prachové častice s prevládajúcou veľkosťou častíc s priemerom 10 µm,
ktoré prejdú špeciálnym selektívnym filtrom s 50-percentnou účinnosťou
3.oxid dusičitýNO22001
4024
4.ozónO31208
5. oxid siričitý SO212524
6. formaldehyd HCHO 1000,5
60 24
7. amoniakNH320024
8. toluén C7H88 000 24
260168
9.xylény C4H4(CH3)24 80024
10.styrénC8H8 800 24
260168
11. tetrachlóretylén C2Cl4250 24
12. sírouhlík CS210024
13.sírovodíkH2S15024
14.azbestové vlákna 1 000 vlákien.m-3Vzťahuje sa na priemer vlákna menší ako 3µm, dĺžku vlákna väčšiu ako 5µm a pomer dĺžky a priemeru vlákna väčší ako 3 : 1.
15.naftalénC10H8 10 24

Poznámky:

(1) Priemernou polhodinovou koncentráciou sa rozumie stredná hodnota koncentrácie zistená na určenom mieste v priebehu polhodiny.

(2) Priemernou jednohodinovou koncentráciou sa rozumie stredná hodnota koncentrácie zistená na určenom mieste v priebehu jednej hodiny.

(3) Priemernou osemhodinovou koncentráciou sa rozumie stredná hodnota koncentrácie zistená na určenom mieste v priebehu ôsmich hodín.

(4) Priemernou dvadsaťštyrihodinovou koncentráciou sa rozumie stredná hodnota koncentrácie zistená na určenom mieste v priebehu 24 hodín. Priemernou dennou koncentráciou sa rozumie aj stredná hodnota najmenej 12 rovnomerne rozvrhnutých meraní polhodinových koncentrácií v priebehu 24 hodín.

(5) Limitné hodnoty sa vzťahujú na štandardné podmienky. Objem prepočítaný na teplotu vzduchu 20 oC a tlak vzduchu 101,3 kPa.

Tabuľka č. 7 Limitné hodnoty mikrobiologických ukazovateľov kvality vnútorného ovzdušia

UkazovateľNajvyššia prípustná hodnota KTJ.m-3
celkový počet mikroorganizmov< 500
plesne< 500
patogénne mikroorganizmy< 1
legionely< 1

Poznámka:

V indikovaných prípadoch mikrobiologické vyšetrenie kvality ovzdušia pomocou prístroja aeroskop.

Tabuľka č. 7a Limitné hodnoty alergénov roztočov

UkazovateľNajvyššia prípustná hodnota KTJ.m3
roztoče< 2 µg alergénov roztočov/1 g prachu alebo 0,6 mg guanínu/1 g prachu

Poznámka:

Limitné hodnoty sa vzťahujú na vzorky prachu odobraté z lôžok a lôžkovín.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 259/2008 Z. z.

POŽIADAVKY NA UBYTOVACIE ZARIADENIA

Tabuľka č. 8: Požiadavky na plochu izby ubytovacích zariadení, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. i) a j) a pre zariadenia opatrovateľskej služby a rehabilitačné strediská, počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izby

Druh ubytovacieho zariadenia
Školské internáty, účelové zariadenia na ubytovanie
študentov vysokých škôl
Zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov,
domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia,
zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská
plocha jednoposteľovej izbynajmenej 8 m2najmenej 10 m2
plocha viacposteľovej izbyna jedného ubytovaného
najmenej 6 m2 (na každého
ďalšieho 5 m2)

v izbe najviac 3 ubytovaní

v ubytovacej bunke najviac 10 lôžok

v ubytovacej bunke najviac štyri izby
na jedného ubytovaného
najmenej 8 m2


v izbe najviac 3 ubytovaní

v ubytovacej bunke najviac šesť lôžok

v ubytovacej bunke najviac tri izby
základné vybavenie izbystále lôžko pre každého
ubytovaného

spoločný stôl v každej izbe

stolička pre každého ubytovaného

jednodielna skriňa pre každého ubytovaného

nástenný vešiak

nádoba na odpadky (1/izba alebo bunka)

zrkadlo (1/izba alebo bunka)
stále lôžko pre každého
ubytovaného

spoločný stôl v každej izbe

stolička pre každého ubytovaného

dvojdielna skriňa pre každého ubytovaného

nástenný vešiak

nádoba na odpadky

umývadlo*)
na každé lôžko pripadá:

matrac

poduška a obliečka

prikrývka a obliečka

plachta
na každé lôžko pripadá:

nočný stolík

matrac

poduška a obliečka

prikrývka a obliečka

plachta

Poznámka:

*) Požiadavka sa neuplatňuje na izbách, ak sú umiestnené v ubytovacej bunke.

Tabuľka č. 8a: Požiadavky na plochu izby ubytovacieho zariadenia, ktorým je zariadenie núdzového bývania, domov na polceste, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti a zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek uvedené v § 1 ods. 2 písm. m), počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izby

Druh ubytovacieho zariadenia
Zariadenie núdzového
bývania
Domov na polcesteZariadenie dočasnej
starostlivosti o
deti
Zariadenia sociálnych služieb pre fyzické
osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový
vek uvedené v § 1 ods. 2 písm. m)
plocha jednoposteľovej
izby
najmenej 6 m2najmenej 6 m2najmenej 6 m2
plocha viacposteľovej izbyna jedného
ubytovaného
najmenej 4 m2
na jedného
ubytovaného
najmenej 4 m2


v izbe najviac 4
ubytovaní

v ubytovacej
bunke najviac 8
lôžok

v ubytovacej
bunke najviac tri
izby
na jedného
ubytovaného
najmenej 4 m2


v izbe najviac 6
ubytovaných

v ubytovacej
bunke najviac
12 lôžok

v ubytovacej
bunke najviac tri
izby
základné vybavenie izbystále lôžko pre
každého
ubytovaného

spoločný stôl
v každej izbe


stolička pre
každého
ubytovaného

skriňanástenný vešiak

nádoba na odpadky

zrkadlo
stále lôžko pre
každého
ubytovaného

spoločný stôl
v každej izbe


stolička pre
každého
ubytovaného

skriňanástenný vešiak

nádoba na odpadky

zrkadlo
stále lôžko pre
každého
ubytovaného

spoločný stôl
v každej izbe


stolička pre
každého
ubytovaného

skriňa pre
každého
ubytovaného

nástenný vešiak

nádoba na odpadky

zrkadlo
spoločný stôl
v každej miestnosti

stolička
pre každého
klienta

nástenný vešiak

nádoba na odpadky

zrkadlo
na každé lôžko
pripadá:matrac

poduška
a obliečka

prikrývka
a obliečka

plachta
na každé lôžko
pripadá:

nočná lampa

matrac

poduška
a obliečka

prikrývka
a obliečka

plachta
na každé lôžko
pripadá:

nočná lampa

matrac

poduška
a obliečka

prikrývka
a obliečka

plachta
vybavenie oddychovej
miestnosti
najmenej jedno lôžko alebo polohovateľné kreslo na dvoch klientov

Tabuľka č. 8b: Požiadavky na plochu izby ubytovacích zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, špeciálnych výchovných zariadení, počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izby

Druh ubytovacieho zariadenia
Detský domovResocializačné strediskoKrízové strediskoŠpeciálne výchovné zariadenie
plocha izbyna jedného
ubytovaného
6 m2
na jedného
ubytovaného
6 m2
na jedného
ubytovaného
4 m2
na jedného
ubytovaného
6 m2
základné vybavenie
izby
stále lôžko
s úložným
priestorom pre
každého
ubytovaného

spoločný stôl
v každej izbe

stolička pre
každého
ubytovaného

jednodielna skriňa pre každého
ubytovaného
stále lôžko pre
každého
ubytovanéhospoločný stôl
v každej izbe

stolička pre
každého
ubytovaného

jednodielna skriňa pre
každého
ubytovaného
stále lôžko pre
každého
ubytovanéhospoločný stôl
v každej izbe

stolička pre
každého
ubytovaného

jednodielna skriňa pre
každého
ubytovaného
stále lôžko s úložným
priestorom pre
každého
ubytovaného

spoločný stôl
v každej izbe

stolička pre každého
ubytovaného

jednodielna skriňa pre
každého
ubytovaného

vešiak

zrkadlo
na každé lôžko pripadá:

polička

matrac

poduška a obliečka

prikrývka a obliečka

plachta
na každé lôžko pripadá:

polička

matrac

poduška a obliečka

prikrývka a obliečka

plachta
na každé lôžko pripadá:

polička

matrac

poduška a obliečka

prikrývka a obliečka

plachta
na každé lôžko pripadá:

polička

matrac

poduška a obliečka

prikrývka a obliečka

plachta

Tabuľka č. 8c: Požiadavky na plochu izby jednoduchých ubytovacích zariadení s prechodným ubytovaním, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. n), počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izby

Druh ubytovacieho zariadenia
Robotnícka ubytovňaUbytovňa pre brigádnikov
plocha viacposteľovej izbyna jedného ubytovaného najmenej 5 m2na jedného ubytovaného najmenej 5 m2
základné vybavenie izbystále lôžko pre každého ubytovaného

spoločný stôl v každej izbe

stolička pre každého ubytovaného

skriňa

nástenný vešiak

nádoba na odpadky
stále lôžko pre každého ubytovaného


skriňanádoba na odpadky
na každé lôžko pripadá:

matrac

poduška a obliečka

prikrývka a obliečka

plachta
na každé lôžko pripadá:

matrac

Tabuľka č. 8d: Požiadavky na plochu izby ubytovacích zariadení s nižším štandardom, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. o), počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izby

Druh ubytovacieho zariadenia
NocľaháreňÚtulok
plocha viacposteľovej izbyna jedného ubytovaného najmenej 3 m2na jedného ubytovaného najmenej 3 m2
základné vybavenie izbylôžko pre každého ubytovaného


nádoba na odpadky
lôžko pre každého ubytovaného

skriňa

nádoba na odpadky
na každé lôžko pripadá:

matrac

poduška a obliečka

prikrývka a obliečka

plachta
na každé lôžko pripadá:

matrac

poduška a obliečka

prikrývka a obliečka

plachta

Tabuľka č. 9: Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov ubytovacích zariadení, ubytovacích zariadení, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. i) a j), pre zariadenia opatrovateľskej služby a rehabilitačné strediská

Druh ubytovacieho zariadenia
Školské internáty, účelové zariadenia na ubytovanie
študentov vysokých škôl
Zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb,
špecializované zariadenia, zariadenia
opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská
spoločenská miestnosť1 m2 na ubytovaného
študovňapracovné stoly, stoličky
kuchynkavarič na 30 ubytovaných

chladnička

drez na umývanie riadu
varič

chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
priestor na vypranie osobnej bielizne a odevovumývadlo alebo drez

jedna práčka na 200 ubytovaných
umývadlo a drez

jedna práčka na zariadenie

Tabuľka č. 9a: Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov ubytovacích zariadení, ktorými sú zariadenia núdzového bývania, domov na polceste, zariadenia dočasnej starostlivosti o deti a zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek uvedené v § 1 ods. 2 písm. m)

Druh ubytovacieho zariadenia
Zariadenie núdzového bývaniaDomov na polcesteZariadenie dočasnej starostlivosti o detiZariadenia sociálnej služby pre fyzické osoby
odkázané na pomoc inej fyzickej
osoby a pre fyzické osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek
uvedené v § 1 ods. 2 písm. m)
spoločenská miestnosť1 m2 na ubytovaného1 m2 na ubytovaného1 m2 na ubytovaného3 m2 na klienta
kuchynkadvojvarič na 10 ubytovaných

chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
varič


chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
varič


chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
priestor na vypranie osobnej
bielizne a odevov
umývadlo a drez

jedna práčka na zariadenie
umývadlo a drez

jedna práčka na zariadenie
umývadlo a drez

jedna práčka na zariadenie

Tabuľka č 9b: Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov ubytovacích zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení

Druh ubytovacieho zariadenia
Detský domovResocializačné strediskoKrízové strediskoŠpeciálne výchovné
zariadenia
spoločenská miestnosť1 m2 na jednu osobu1 m2voliteľne (podľa priestorových
možností)
1 m2 na jednu osobu
kuchynkavarič

chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
varič

chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
voliteľne:

varič

chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
varič

chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
priestor na vypranie osobnej bielizne
a odevov
jedna práčka na zariadeniejedna práčka na zariadeniejedna práčka na zariadeniejedna práčka na zariadenie
miestnosť na odkladanie sezónneho odevu
a obuvi
voliteľne podľa priestorových
možností
nienievoliteľne podľa priestorových
možností

Tabuľka č. 9c: Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov jednoduchých ubytovacích zariadení s prechodným ubytovaním

Druh ubytovacieho zariadenia
Robotnícka ubytovňaUbytovňa pre brigádnikov
kuchynkadvojvarič na 10 ubytovaných

chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
varič

chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
priestor na vypranie osobnej bielizne a odevovumývadlo a drez
a jedna práčka najviac na 30 ubytovaných
umývadlo a drez
a jedna práčka na zariadenie

Tabuľka č. 9d: Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov ubytovacích zariadení s nižším štandardom

Druh ubytovacieho zariadenia
NocľaháreňÚtulok
spoločenská miestnosť0,33 m2 na ubytovaného1 m2 na ubytovaného
kuchynkavarič

chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
varič

chladnička

drez na umývanie riadu

skrinka
priestor na vypranie osobnej bielizne a odevovumývadlo alebo drez

jedna práčka na zariadenie
umývadlo alebo drez

jedna práčka na zariadenie

Tabuľka č. 10: Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu ubytovacích zariadení, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. i), j), pre zariadenia opatrovateľskej služby a rehabilitačné strediská

Druh ubytovacieho zariadenia
Školské internáty, účelové zariadenia na ubytovanie
študentov vysokých škôl
Zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská
umývadlo s tečúcou pitnou vodou a tečúcou teplou vodounajviac na 8 ubytovanýchnajviac na 6 ubytovaných
sprchanajviac na 10 ubytovanýchnajviac na 6 ubytovaných
záchodová misanajviac na 10 žiennajviac na 6 žien
záchodová misanajviac na 10 mužovnajviac na 6 mužov

Poznámka:

V účelovom zariadení na ubytovanie študentov vysokých škôl, ktorým je komplex átriových pavilónov s terasovitým riešením alebo s terasovitým usporiadaním pavilónov, najmenej jedna sprcha na 13 ubytovaných.

Poznámka: Pri určovaní počtu záchodových mís v zariadeniach podporovaného bývania, v zariadeniach pre seniorov, v domovoch sociálnych služieb, v špecializovaných zariadeniach, v zariadeniach opatrovateľskej služby a v rehabilitačných strediskách sa nezohľadňujú klienti, ktorí sú dlhodobo pripútaní na lôžko a odkázaní na používanie inkontinenčných pomôcok.

Tabuľka č. 10a: Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu ubytovacích zariadení, ktorými sú zariadenia núdzového bývania, domov na polceste, zariadenia dočasnej starostlivosti o deti a zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek uvedené v § 1 ods. 2 písm. m)

Druh ubytovacieho zariadenia
Zariadenie núdzového bývaniaDomov na polcesteZariadenie dočasnej starostlivosti o detiZariadenia sociálnej služby pre fyzické osoby odkázané
na pomoc inej fyzickej osoby
a pre fyzické osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek
uvedené v § 1 ods. 2 písm. m)
umývadlo s tečúcou pitnou vodou a tečúcou teplou vodounajviac na 8 ubytovanýchnajviac na 8 ubytovanýchnajviac na 8 ubytovanýchnajviac na 10 klientov
sprchanajviac na 8 ubytovanýchnajviac na 8 ubytovanýchnajviac na 10 ubytovanýchjedna sprcha v zariadení
záchodová misanajviac na 6 žiennajviac na 8 žiennajviac na 8 žiennajviac na 10 žien
záchodová misanajviac na 10 mužovnajviac na 10 mužovnajviac na 10 mužovnajviac na 10 mužov

Tabuľka č. 10b: Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu ubytovacích zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení

Druh ubytovacieho zariadenia
Detský domovResocializačné strediskoKrízové strediskoŠpeciálne výchovné zariadenia
umývadlo s tečúcou pitnou vodou a tečúcou teplou vodounajviac na 5 ubytovanýchnajviac na 5 ubytovanýchnajviac na 5 ubytovanýchnajviac na 5 ubytovaných
sprchanajviac na 10 ubytovanýchnajviac na 10 ubytovanýchnajviac na 15 ubytovanýchnajviac na 15 ubytovaných
záchodová misanajviac na 10 dievčatnajviac na 10 dievčatnajviac na 15 dievčatnajviac na 6 dievčat
záchodová misanajviac na 10 chlapcovnajviac na 10 chlapcovnajviac na 15 chlapcovnajviac na 6 chlapcov
pisoárnajviac na 10 chlapcov

Tabuľka č. 10c: Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu jednoduchých ubytovacích zariadení s prechodným ubytovaním

Druh ubytovacieho zariadenia
Robotnícka ubytovňaUbytovňa pre brigádnikov
umývadlo s tečúcou pitnou vodou a tečúcou teplou vodounajviac na 8 ubytovanýchnajviac na 10 ubytovaných
sprchanajviac na 8 ubytovanýchnajviac na 10 ubytovaných
záchodová misanajviac na 6 žiennajviac na 6 žien
záchodová misanajviac na 10 mužovnajviac na 10 mužov
pisoárnajviac na 15 mužovnajviac na 15 mužov

Tabuľka č. 10d: Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu ubytovacích zariadení s nižším štandardom

Druh ubytovacieho zariadenia
NocľaháreňÚtulok
umývadlo s tečúcou pitnou vodou a tečúcou teplou vodounajviac na 10 ubytovanýchnajviac na 10 ubytovaných
sprchanajviac na 15 ubytovanýchnajviac na 15 ubytovaných
záchodová misanajviac na 15 žiennajviac na 10 žien
záchodová misanajviac na 20 mužovnajviac na 15 mužov
pisoárnajviac na 20 mužovnajviac na 15 mužov

Tabuľka č. 10e: Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu ubytovacích zariadení v miestach výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody

Druh ubytovacieho zariadenia
Ubytovacie zariadenie v miestach výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody
umývadlo s tečúcou pitnou vodounajviac na 10 ubytovaných
sprchanajviac na 15 ubytovaných
záchodová misanajviac na 10 žien
záchodová misanajviac na 15 mužov
pisoárnajviac na 15 mužov“.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.

1a) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

1b) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1c) Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1d) § 5 ods. 1 a 2, § 18 ods. 1 až 5, 7 a 8 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 3 ods. 1 a 2, § 12 ods. 1 až 6 a 8 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.

1e) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

2) STN EN 15251 Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

4) STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky.

STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie.

5) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

6) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 539/2007 Z. z. o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

7) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

7a) STN 73 4301 Budovy na bývanie.

7b) STN 73 4301 Budovy na bývanie.

7c) Príloha D STN 73 4301 Budovy na bývanie.

7d) § 56 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

7e) § 18 ods. 1 až 5, 7 a 8 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 12 ods. 1 až 6 a 8 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 14a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov.
§ 29 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.

7f) §14a ods. 2 vyhlášky č. 437/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 29 ods. 2 vyhlášky č. 368/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7g) § 18 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 12 ods. 1 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 14a ods. 5 vyhlášky č. 437/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 29 ods. 5 vyhlášky č. 368/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7h) § 20 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 14 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 15 až 17, § 43 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 437/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 31 a 75 ods. 2 vyhlášky č. 368/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7i) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

7j) § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 34 ods. 1, § 43 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 437/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 46 ods. 1 vyhlášky č. 368/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7k) § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z.

7l) Príloha č. 1 k výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno–technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 410/2008 Z. z.).

7m) § 18 ods. 6 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 12 ods. 7 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) Príloha č. 4 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.