Oznámenie č. 231/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Budapeštianskeho dohovoru o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI)

Čiastka 90/2008
Platnosť od 26.06.2008
Záväznosť od 01.03.2008
Uzavretie zmluvy 22.06.2001
Ratifikácia zmluvy 06.11.2007
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 1. apríla 2005 v súlade s článkom 34 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. marca 2008 v súlade s článkom 34 ods. 2.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené