Oznámenie č. 223/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch

Čiastka 88/2008
Platnosť od 20.06.2008
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2008.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené