Zákon č. 219/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z.

Čiastka 88/2008
Platnosť od 20.06.2008
Účinnosť od 01.01.2009
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem ustanovenia čl. II, ktoré nadobúda účinnosť 1. júla 2008.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2009 Aktuálne znenie
01.07.2008 - 31.12.2008 Delená účinnosť

Všetky časové verzie

01.01.2009

Pôvodný predpis

20.06.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené