Zákon č. 216/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a mení zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení neskorších predpisov

Čiastka 87/2008
Platnosť od 20.06.2008
Účinnosť od 30.06.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené