Nález č. 205/2008 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. apríla 2008 vo veci vyslovenia nesúladu § 2 ods. 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a s čl. 67 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky

Čiastka 83/2008
Platnosť od 13.06.2008
Najbližšie účinné znenie 13.06.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené