Zákon č. 168/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/1996 Z. z. o Protidrogovom fonde a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 69/2008
Platnosť od 15.05.2008
Účinnosť od 01.06.2008 do30.04.2011

168

ZÁKON

z 11. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/1996 Z. z. o Protidrogovom fonde a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/1996 Z. z. o Protidrogovom fonde sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 1 znie:

(1) Zriaďuje sa Protidrogový fond (ďalej len „fond“) ako neštátny účelový fond, ktorý sústreďuje a poskytuje peňažné prostriedky na prevenciu drogových závislostí, na liečbu a resocializačnú pomoc drogovo závislým osobám vo verejnom záujme.“.

2. V § 3 ods. 2 sa číslo „15“ nahrádza číslom „17“.

3. V § 3 odsek 3 znie:

(3) Ďalších členov rady vymenúva a odvoláva predseda rady po jednom zo zástupcov Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Slovenskej lekárskej komory a vyšších územných celkov a troch členov vymenúva zo zástupcov občianskych združení, ktorých činnosť je zameraná na protidrogovú problematiku, neziskových organizácií, ďalších zástupcov územnej samosprávy a troch členov vymenúva z expertov na prevenciu drogových závislostí, liečbu a resocializačnú pomoc drogovo závislým osobám.“.

4. V § 3 ods. 4 sa na konci vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „člena rady, ktorý je ministrom, môže v odôvodnených prípadoch zastupovať štátny tajomník v celom rozsahu jeho práv a povinností.“.

5. V § 3 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) vytvárať odborné poradné komisie rady.“.

6. V § 3 ods. 7 sa za slová „Člen rady“ vkladajú slová „a člen odbornej poradnej komisie rady“.

7. V § 5 ods. 1 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „piatich“.

8. V § 6 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „finančné granty a finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie,“.

9. V § 7 ods. 1 písm. c) sa za slovo „pedagogických“ vkladá čiarka a slová „zdravotníckych a kultúrno-osvetových“.

10. V § 7 odsek 2 znie:

(2) Prostriedky fondu použité na financovanie správy fondu, okrem nákladov na vedenie účtov a bankové služby, nesmú za rok prekročiť 2 500 000 Sk.“.

11. V § 9 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Hospodárenie s prostriedkami fondu a účtovná závierka a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou musia byť overené audítorom.9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

12. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2008

Účtovná závierka podľa tohto zákona sa overuje audítorom po prvýkrát za účtovné obdobie roku 2008.“.

Čl. II

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z. a zákona č. 653/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 50 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) Protidrogový fond.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.