Zákon č. 139/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 417/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 60/2008
Platnosť od 26.04.2008
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2008 okrem čl. I § 50b a § 50c, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2008.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 417/2013 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.09.2008 - 31.12.2013 Delená účinnosť
01.05.2008 - 31.08.2008

Všetky časové verzie

01.05.2008

Pôvodný predpis

26.04.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené