Oznámenie č. 138/2008 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky prechodu)

Čiastka 59/2008
Platnosť od 24.04.2008
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené