Opatrenie č. 136/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2008

Čiastka 58/2008
Platnosť od 24.04.2008
Účinnosť od 01.07.2008

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené