Úplné znenie č. 119/2008 Z. z.Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov

Čiastka 48/2008
Platnosť od 09.04.2008 do31.12.2011
Účinnosť do 31.12.2011
Zrušený 563/2009 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené