Zákon č. 668/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 268/2007
Platnosť od 31.12.2007
Účinnosť od 01.02.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené