Zákon č. 664/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 474/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 268/2007
Platnosť od 31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2014
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené