Zákon č. 661/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 267/2007
Platnosť od 31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené