Nariadenie vlády č. 66/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu

(v znení č. 167/2009 Z. z., 196/2016 Z. z.)

Čiastka 41/2007
Platnosť od 10.02.2007
Účinnosť od 15.06.2016 do27.06.2021
Zrušený 435/2000 Z. z.
Rozhodnutia súdov 1
Redakčná poznámka

Zákon č. 366/2020 Z. z. vložil do zákona č. 435/2000 Z. z. nový § 66a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 66/2007 Z. z.

66

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 31. januára 2007

o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na námorné lode1) vrátane námorných rybárskych lodí, námorných rekreačných plavidiel1) a námorných jácht,1) ktoré plávajú do prístavu členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, (ďalej len „členský štát“) alebo sú v ňom prevádzkované okrem vojnových lodí, vojnových pomocných lodí a iných lodí, ktoré vlastní alebo prevádzkuje štát na vládne neobchodné účely.

(2) Účelom tohto nariadenia vlády je obmedziť vypúšťanie lodného odpadu a zvyškov nákladu do mora a zlepšiť dostupnosť a využívanie prístavných zberných zariadení na lodný odpad a zvyšky nákladu, a tým zvýšiť ochranu morského prostredia.

§ 2

(1) Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie:

a) lodným odpadom odpad vrátane odpadovej vody a zvyšky iné ako zvyšky nákladu, ktorý vzniká počas prevádzky námornej lode a je uvedený v medzinárodnej zmluve,2) ako aj odpad súvisiaci s nákladom uvedený v medzinárodnej zmluve,3)

b) zvyškami nákladu zostatky lodného nákladu v nákladových priestoroch alebo nákladových tankoch, ktoré ostanú po vyložení nákladu a po vyčistení nákladových priestorov a zahŕňa zvyšky nákladu vrátane rozliateho nákladu, ktoré vzniknú počas nakládky alebo vykládky,

c) prístavným zberným zariadením pevné, plávajúce alebo pohyblivé zariadenie určené na zber lodného odpadu alebo zvyškov nákladu,

d) námornou rybárskou loďou plavidlo vybavené na lov rýb alebo iných morských živočíchov alebo využívané na lov rýb alebo iných morských živočíchov na podnikanie,

e) prístavom miesto vybavené na vykonávanie činností súvisiacich s prevádzkou námorných lodí vrátane námorných rybárskych lodí, námorných rekreačných plavidiel a námorných jácht.

(2) Ustanoveniami odseku 1 písm. a) a b) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.4)

§ 3

(1) Veliteľ námornej lode okrem námornej rybárskej lode, námorného rekreačného plavidla1) alebo námornej jachty1) plávajúcej do námorného prístavu členského štátu poskytne informácie podľa vzoru ustanoveného v prílohe II smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu v platnom znení a požadované informácie oznámi príslušnému orgánu pobrežného členského štátu

a) aspoň 24 hodín pred priplávaním, ak je prístav určenia známy,

b) ihneď, ako bude známy prístav, do ktorého námorná loď pripláva, ak je táto informácia zrejmá do 24 hodín pred priplávaním alebo

c) najneskôr po odplávaní z predchádzajúceho prístavu, ak plavba trvá menej ako 24 hodín.

(2) Informácie uvedené v odseku 1 sa uchovávajú na námornej lodi aspoň do nasledujúceho prístavu, do ktorého námorná loď pripláva a na požiadanie sa poskytnú príslušným orgánom pobrežného členského štátu.

§ 4

(1) Veliteľ námornej lode pred opustením prístavu členského štátu zabezpečí vyloženie všetkého lodného odpadu do prístavného zberného zariadenia.

(2) Námorná loď môže pokračovať v plavbe do ďalšieho prístavu aj bez vyloženia lodného odpadu, ak z informácie poskytnutej podľa § 3 ods. 1 vyplýva, že námorná loď má dostatočnú skladovaciu kapacitu na doposiaľ nahromadený lodný odpad a na ďalší lodný odpad, ktorý vznikne počas plánovanej plavby do prístavu, v ktorom lodný odpad vyloží.

§ 5

Vlastník alebo prevádzkovateľ námornej lode platí úhradu za používanie prístavného zberného zariadenia na pokrytie nákladov na prevádzku prístavného zberného zariadenia a na spracovanie a odstránenie lodného odpadu podľa príslušných predpisov členského štátu, v ktorom sa z námornej lode lodný odpad vyloží.

§ 6

Veliteľ námornej lode, ktorá priplávala do námorného prístavu členského štátu, zabezpečí, aby boli zvyšky nákladu vyložené do prístavných zberných zariadení v súlade s ustanoveniami medzinárodnej zmluvy.2) Poplatok za vyloženie zvyškov nákladu platí vlastník alebo prevádzkovateľ námornej lode ako užívateľ prístavného zberného zariadenia.

§ 7

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.


v z. Dušan Čaplovič v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 66/2007 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5; Ú. v. ES L 332, 28. 12. 2000) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002).

2. Smernica Komisie 2007/71/ES z 13. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Ú. v. EÚ L 329, 14. 12. 2007).

3. Smernica Komisie (EÚ) 2015/2087 z 18. novembra 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Ú. v. EÚ L 302, 19. 11. 2015).

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.

2) Prílohy č. I, IV a V Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).

3) Príloha č. V Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.