Zákon č. 621/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

(v znení č. 563/2008 Z. z.)

Čiastka 256/2007
Platnosť od 22.12.2007
Účinnosť od 01.01.2010
Literatúra 1
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008 s výnimkou čl. I bodu 26 a § 21 ods. 2 písm. k) v čl. I bode 41, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009. Po novele č. 563/2008 Z. z. (Čl. IV) účinnosť predpisu znie: Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008 s výnim...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené