Zákon č. 609/2007 Z. z.Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Čiastka 253/2007
Platnosť od 21.12.2007
Účinnosť od 01.01.2020
Literatúra 23
Rozhodnutia súdov 13
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení čl. I § 1 až 46, čl. II bodov 1 až 7, 9 až 13, 15 až 19 a 21 až 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2008

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené