Oznámenie č. 60/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

Čiastka 39/2007
Platnosť od 10.02.2007
Uzavretie zmluvy 02.10.2006
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnky príloh nadobudli platnosť 1. januára 2007.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené