Vyhláška č. 581/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doplňujúcom pedagogickom štúdiu

(v znení č. r1/c268/2007 Z. z.)

Čiastka 244/2007
Platnosť od 18.12.2007 do31.10.2013
Účinnosť od 01.01.2008 do31.10.2013
Zrušený 131/2002 Z. z.
Rozhodnutia súdov 1
Redakčná poznámka

Zákon č. 312/2013 Z. z. vložil do zákona č. 131/2002 Z. z. nový § 114a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 581/2007 Z. z.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené