Oznámenie č. 565/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o vzájomnom uznávaní a výmene národných vodičských preukazov

Čiastka 236/2007
Platnosť od 06.12.2007
Uzavretie zmluvy 24.10.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 23. novembra 2007 na základe článku 9 ods. 1.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené